This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Międzychód w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/ „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności finansowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000 PLN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/ „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia budowlane

W specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.Procedura

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2018-11-12

10:00

Nadleśnictwo Międzychód, Przedlesie 12, 64-400 Międzychód, pokój nr 13 - I pietro Sala narad

Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamaw. poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, oraz informacje dot. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamaw. zamieści te informacje na stronie internetowej.

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Czas lokalny
09:30
Data
2018-11-12
Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.1. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych SIWZ):

1) Oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiające standardowy wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16).

2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50.000,00 PLN.

3) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

4) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji

— dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt.15 PZP) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

8) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt. 22 PZP) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

9) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny

W zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-28
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 71247000

Bidding information

Bidding deadline

12 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Międzychód

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Międzychód. Do obowiązków Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji robót należy:

1. zapoznanie się z dokumentacją projektową, w tym projektami budowlanymi, kartami informacyjnymi przedsięwzięcia, operatami i decyzjami wodno-prawnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz decyzjami organów administracyjnych,

2.sprawdzenie i analiza dokumentacji projektowej wraz z weryfikacją kosztorysów i przedmiarów robót oraz przedłożenie sprawozdania z dokonanej analizy wraz z uwagami i wnioskami dotyczącymi ewentualnie proponowanych zmian. Do obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji robót należy:

1. uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy dla wykonawcy robót budowlanych,

2. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych – pod względem technicznym, jakościowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, zgodnie z umową, która zostanie zawarta z Wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo finansowym; pobyt na terenie budowy powinien trwać tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru i mieć miejsce nie rzadziej niż raz na tydzień (w trakcie realizacji robót); z każdego pobytu na budowie nadzór inwestorski zobowiązany jest sporządzić protokół z dokonanych czynności i ustaleń, z udziałem kierownika budowy lub robót,

3. współpraca z nadzorem autorskim oraz innymi Wykonawcami pełniącymi jakiekolwiek czynności kontrolne lub nadzorcze związane z realizacją robót, np. monitoringu przyrodniczego, hydrologicznego itp. 4. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego,

5. kontrola i opiniowanie przedstawionych przez wykonawców technologii robót, materiałów, harmonogramów oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu,

6. kontrola robót zanikających lub ulegających zakryciu, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych, prób i sprawdzeń wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót lub wskazanych norm,

7. sprawdzanie wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na materiały i urządzenia, ujęte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,

8. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,

9. składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz informowanie na bieżąco o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót,

10. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,

11. sprawdzenie kompletności dokumentów odbiorowych przygotowanych przez Wykonawcę po zakończeniu robót,

12. uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji,

13. udział w ewentualnych kontrolach państwowego nadzoru budowlanego lub innych upoważnionych organów,

14. przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu realizacji robót należy:

1.uczestnictwo w przeglądach i komisjach odbiorów w okresie gwarancji i rękojmi, jakiego udzieli Zamawiającemu Wykonawca robót budowlanych,

2. kontrola i potwierdzanie usunięcia wad.

Start

2018-12-20

Yes

POIŚ.02.01.00-00-0005/16 „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa dozmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

End

2019-11-30

Award criteria

Ilość pobytów na budowie

40

60

Main site or place of performance

Teren nadleśnictwa Międzychód

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Engineering design services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Beverley - Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sunderland - Highways consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.7 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Health and safety services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Project management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Richmond - Installation services (except software)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling