This tender in no longer available.

Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych pogwarancyjnych usług serwisowych dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Oddziałach ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu oraz w podległych im terenowych jednostkach organizacyjnych.

2. Miejsce wykonywania zamówienia: Oddziały ZUS w:

— Chorzowie wraz z podległymi jednostkami terenowymi (Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska),

— Częstochowie wraz z podległymi jednostkami terenowymi (Częstochowa, Kłobuck, Lubliniec, Myszków, Koniecpol),

— Opolu wraz z podległymi jednostkami terenowymi (Opole, Brzeg, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Nysa, Olesno, Prudnik, Strzelce Opolskie, Namysłów, Krapkowice),

— Sosnowcu wraz z podległymi jednostkami terenowymi (Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Zawiercie),

— Zabrzu wraz z podległymi jednostkami terenowymi (Zabrze, Tarnowskie Góry, Bytom, Gliwice, Piekary Śląskie).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę związaną ze świadczeniem kompleksowych pogwarancyjnych lub gwarancyjnych usług serwisowych sprzętu drukującego, realizowaną w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, o wartości brutto (tj. z podatkiem VAT) min. 600 000,00 PLN słownie: sześćset tysięcy zł – liczonej w okresie maksymalnie 6 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca składa wykaz usług (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do części III SIWZ – formularz oferty) wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej jedną usługę związaną ze świadczeniem kompleksowych pogwarancyjnych lub gwarancyjnych usług serwisowych sprzętu drukującego, realizowaną w sposób ciągły przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, o wartości brutto (tj. z podatkiem VAT) min. 600 000,00 PLN słownie: sześćset tysięcy zł – liczonej w okresie maksymalnie 6 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-22
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak
Czas lokalny
11:00
Warunki otwarcia ofert

2018-10-22

11:30

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, 41-500 Chorzów, piętro I, pokój 120.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

I. Podstawy wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

1. Do którego odnoszą się obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy oraz:

1.1. w stosunku do którego otwarto likwidację (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy,

1.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków (...) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy.

2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, chyba że Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod warunkiem, iż dokumenty są dostępne w języku polskim.

5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

6. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.).

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

8. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

9. Aktualny na dzień składania ofert JEDZ w wersji elektronicznej zgodnie z pkt I.3 ppkt 3.1 – 3.7 części I SIWZ.

III. Inne informacje dodatkowe

1. W przypadku wniesienia odwołania, Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu faksem - wyłącznie na numer +48 (32) 34-90-580; lub drogą elektroniczną - wyłącznie na adres: [email protected]

2. Zmiany postanowień umowy dokonywane będą zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz wzoru umowy.

3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 32 000,00 PLN słownie: trzydzieści dwa tysiące zł.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-13
Estimated timing for further notices to be published
II-III kwartał 2019 roku.
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak Main CPV code 50323000

Bidding information

Bidding deadline

22 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Chorzów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych pogwarancyjnych usług serwisowych dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Oddziałach ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu oraz w podległych im terenowych jednostkach organizacyjnych.

2. Miejsce wykonywania zamówienia: Oddziały ZUS w:

— Chorzowie wraz z podległymi jednostkami terenowymi (Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska),

— Częstochowie wraz z podległymi jednostkami terenowymi (Częstochowa, Kłobuck, Lubliniec, Myszków, Koniecpol),

— Opolu wraz z podległymi jednostkami terenowymi (Opole, Brzeg, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Nysa, Olesno, Prudnik, Strzelce Opolskie, Namysłów, Krapkowice),

— Sosnowcu wraz z podległymi jednostkami terenowymi (Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Zawiercie),

— Zabrzu wraz z podległymi jednostkami terenowymi (Zabrze, Tarnowskie Góry, Bytom, Gliwice, Piekary Śląskie).

Additional information

Wymagany termin realizacji zamówienia:

• od 1.1.2019 r. do 31.10.2019 r. dla drukarek wymienionych w załączniku nr 1a i 1c do części II SIWZ – opisu przedmiotu zamówienia;

• od 1.4.2019 r. do 31.10.2019 r. dla drukarek wymienionych w załączniku nr 1b do części II SIWZ – opisu przedmiotu zamówienia;

Lub do wyczerpania wartości umowy.

Main site or place of performance

Oddziały ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu oraz podległe im terenowe jednostki organizacyjne.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Luton - Emergency generator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

France : Paris - Technical assistance services

France

Value: 1.2 million Euro

United Kingdom : Stafford - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Hove - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Denmark : Aarhus - Cranes, mobile lifting frames and works trucks fitted with a crane

Denmark

Value: 44.0 million Danish Krone

Norway : Arendal - Road-inspection services

Norway

Value: Not specified