Tender description

De intentie is om 13 buitendienst voertuigen aan te schaffen. Dit aantal kan echter variëren en aan dit aantal kunnen geen rechten ontleend worden. Daarom is er gekozen voor een raamovereenkomst, waarbinnen het aantal af te nemen voertuigen kan variëren van geen voertuigen tot een groot aantal voertuigen. Er is echter wel een plafond vastgesteld voor de raamovereenkomst, te weten 25 voertuigen.

Daarnaast neemt de ABG-organisatie de optie op binnen deze aanbesteding om mogelijk veertien (14) voertuigen in te ruilen.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Technische bekwaamheid: beroepsbevoegdheid,

— Technische bekwaamheid: kerncompetentie.

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

— Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

— Fraude,

— Corruptie,

— Deelneming aan een criminele organisatie,

— Betaling van belastingen,

— Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

— Betaling van sociale premies,

— Faillissement, insolventie of gelijksoortig.Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-28

10:01

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-28
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een vaste periode van twee (2) jaar met de eenzijdige optie om twee (2) maal met één (1) jaar te verlengen. De ingangsdatum van de overeenkomst is zo snel als mogelijk na de gunning. Het streven is 15 september 2020.

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
10:00

Aanvullende inlichtingen

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Rechtbank Zeeland — West-Brabant

Stationslaan 10

Breda

4815 GW

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl

Beroepsinstantie

Rechtbank Zeeland — West-Brabant

Stationslaan 10

Breda

4815 GW

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-27
Periodieke opdracht
neen
Nadere inlichtingen

Alle houders van de aanbestedingsdocumenten hebben de mogelijkheid om naar aanleiding van dit PvE en de aanbestedingsprocedure vragen te stellen. Vragen kunnen, uitsluitend worden ingediend via TenderNed tot en met 13.7.2020, uiterlijk 9:15.

Indien mogelijk zullen ontvangen vragen tussentijds (dus eerder) worden beantwoord, na oordeel van de aanbestedende dienst. U hoeft niet te wachten tot de sluitingstermijn voor het stellen van vragen, vragen kunnen doorlopend gesteld worden. Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. Hierbij zullen ook de invulbijlagen uit het PvE digitaal beschikbaar worden gesteld in invulbaar format. Op deze wijze beschikt iedere houder van het PvE over dezelfde informatie.

De Nota(‘s) van Inlichtingen en de daarbij gevoegde bijlagen zijn onlosmakelijk verbonden met deze aanbestedingsprocedure en maken deel uit van de aanbestedingsdocumenten.

De Nota van Inlichtingen zal gepubliceerd worden op 17.7.2020 (streefdatum) via TenderNed.

Precise information on deadline(s) for review procedures
Na beoordeling van de inschrijvingen worden de inschrijvers geïnformeerd over de gunningsbeslissing. Tevens ontvangen de afgewezen inschrijvers een motivering voor de reden van afwijzing. Vanaf dit moment start een opschortende termijn van twintig dagen waarin belanghebbenden bij de rechtbank Zeeland — West-Brabant, te Breda een kort geding kunnen aanspannen tegen de gunningsbeslissing. In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende dringend verzocht om de aanbestedende dienst tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van de kopie dagvaarding. Indien binnen de opschortende termijn van twintig dagen geen geding is aangespannen, veronderstelt de aanbestedende dienst dat er geen bezwaren zijn en zal zij over gaan tot definitieve gunning. Indien de aanbestedende dienst slechts één inschrijving ontvangt, kan de aanbestedende dienst er geen opschortende termijn gehanteerd en zal aanbestedende dienst direct tot definitieve gunning overgaan.
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Rechtbank Zeeland — West-Brabant

Stationslaan 10

Breda

4815 GW

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl

Main CPV code 34144700

Bidding information

Bidding deadline

28 Sep 2020

49 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Alphen

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De intentie is om 13 buitendienst voertuigen aan te schaffen. Dit aantal kan echter variëren en aan dit aantal kunnen geen rechten ontleend worden. Daarom is er gekozen voor een raamovereenkomst, waarbinnen het aantal af te nemen voertuigen kan variëren van geen voertuigen tot een groot aantal voertuigen. Er is echter wel een plafond vastgesteld voor de raamovereenkomst, te weten 25 voertuigen.

Daarnaast neemt de ABG-organisatie de optie op binnen deze aanbesteding om mogelijk veertien (14) voertuigen in te ruilen.

Main site or place of performance

Alphen Chaam, Baarle Nassau en Gilze en Rijen.

Description of options

De raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een vaste periode van twee (2) jaar met de eenzijdige optie om twee (2) maal met één (1) jaar te verlengen. De ingangsdatum van de raamovereenkomst is 15.9.2020 (streefdatum). De einddatum van de raamovereenkomst is daarom 14.9.2022.

Award criteria

Kwaliteit

0

100

Description of renewals

Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging. Een eventuele verlenging dient schriftelijk te worden bevestigd. Partijen geven tenminste zes maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk aan dat de overeenkomst wordt verlengd. Eventuele verlenging geschiedt onder gelijkblijvende condities en voorwaarden.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Peterborough - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Business and management consultancy services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified