Tender description

Offerteaanvraag

Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhoud en reparatie van circa 1 600 onder- en bovengrondse containers en 150 afzetcontainers.

De dienstverlening bestaat onder andere uit: het repareren van onder- en bovengrondse afvalcontainers en afzetcontainers. Het repareren van carrosserieën. Het verzorgen van kleine constructie werkzaamheden.

De opdracht betreft voor de locaties gemeente Breda en gemeente Moerdijk.

Contractwaarde

De maximale opdrachtwaarde in het kader van deze raamovereenkomst wordt gesteld op 500 000 EUR, bezien over de looptijd van de overeenkomst, inclusief verlenging. Aan het genoemde bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze aanbesteding zal uitsluitend en geheel digitaal online plaatsvinden gebruik makende van het Negometrix platform (www.negometrix.com). Een uitgebreide instructie met betrekking tot digitaal aanbesteden treft u aan in de vragenlijsten.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

Ondernemers waarop de (wettelijke en facultatieve) uitsluitingsgronden van toepassing zijn, worden uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. De uitsluitingsgronden staan vermeld in de UEA.

Op het moment van inschrijving kan de inschrijver volstaan met het ondertekenen van de UEA. Door middel van deze verklaring verklaart de inschrijver dat de uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn.

De onderstaande stukken kunnen door de aanbesteder worden verlangd van de inschrijver die in aanmerking komt voor gunning van de opdracht:

— een gedragsverklaring aanbesteden (GVA), welke niet ouder is dan twee jaar op het moment van inschrijving,

— een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van inschrijven niet ouder is dan zes maanden,

— een bewijs van tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de in artikel 1.2.1 gevraagde Eigen verklaring, door middel van:

—— een uittreksel uit het Handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan zes maanden of door middel van een volmacht, waarin de tekenbevoegdheid (afwijkend) van het uittreksel, is vastgelegd. Let op: de tekenbevoegdheid dient voldoende te zijn voor het offertebedrag voor de volledige looptijd, inclusief eventuele opties en optiejaren.

Inschrijver moet op het eerste verzoek van de aanbesteder, binnen de in dat verzoek gestelde termijn, de in het verzoek vermelde bewijsstukken/verklaringen verstrekken.

Inschrijvers kunnen van de procedure worden uitgesloten of worden vervolgd, indien zij zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan valse verklaringen bij het invullen van het UEA, indien zij informatie hebben achtergehouden of indien zij niet in staat zijn de ondersteunende documenten te verstrekken.

Voldoen aan selectiecriteria met beroep op derden.

Indien de inschrijver in de UEA heeft aangegeven dat hij zich, om te kunnen voldoen aan de selectiecriteria, beroept op een derde/derden, moeten de derde/derden verklaren dat bij de uitvoering van het werk daadwerkelijk over de noodzakelijke middelen van die derde/derden kan worden beschikt. Daartoe moet bij de inschrijving een volledig ingevulde verklaring derde/derden.

Eventuele minimumeisen

De inschrijver beschikt op het moment van inschrijving over een VCA*-certificaat of een daaraan gelijkwaardig certificaat. In geval van een combinatie van inschrijvers dienen alle combinanten in het bezit te zijn van een VCA*-certificaat of een daaraan gelijkwaardig certificaat.

Inschrijver gaat ermee akkoord om op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van het certificaat binnen zeven dagen te overleggen.

Eventuele minimumeisen

Inschrijver kan een verklaring overleggen waarin zijn bank aangeeft dat de financiële positie zodanig is dat het niet aannemelijk is dat de onderneming gedurende de contractperiode het risico loopt dat tussentijds de bedrijfsvoering van de onderneming moet worden gestaakt als gevolg van financiële problemen.

De inschrijver gaat ermee akkoord om op aanvraag door de aanbestedende dienst een bankverklaring van de onderneming te overleggen.

Inschrijver kan een bewijs overleggen dat de onderneming met betrekking tot de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekerd is voor een bedrag van 1 000 000,- EUR per gebeurtenis per jaar.

De inschrijver gaat ermee akkoord om op aanvraag door de aanbestedende dienst een bewijs van verzekering te overleggen.

Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere natuurlijke personen of rechtspersonen.

Indien een inschrijver van dit recht gebruik maakt dient hij op verzoek van de aanbestedende dienst een rechtsgeldig ondertekende garantstelling m.b.t. alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst te overleggen.

Bij de garantstelling dient een bewijs van inschrijving in het Beroepsregister of in het Handelsregister te worden overlegd, waaruit blijkt dat de persoon die de garantstelling heeft ondertekend een rechtsgeldige vertegenwoordiger is van de garantsteller.Procedure

Type prijsvraag
Open
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-07-03

10:01

Gemeente Breda.

De opening van de binnengekomen inschrijvingen (in de kluis) is niet openbaar voor inschrijvers.

Plaatselijke tijd
12:00
De opdracht valt onder de GPA
ja
De inschrijving moet geldig blijven tot
2020-10-01
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Datum
2020-07-03

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-05-18
Beroepsinstantie

Rechtbank Zeeland – West-Brabant

Breda

Nadere inlichtingen

Deze aanbesteding verloopt volledig via het platform Negometrix, dat te bereiken is via www.negometrix.com

Na kosteloze registratie op Negometrix kunt u toegang krijgen tot de relevante informatie van deze aanbesteding.

Main CPV code 50000000

Bidding information

Bidding deadline

3 Jul 2020

29 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Breda

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Offerteaanvraag

Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor een raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhoud en reparatie van circa 1 600 onder- en bovengrondse containers en 150 afzetcontainers.

De dienstverlening bestaat onder andere uit: het repareren van onder -en bovengrondse afvalcontainers en afzetcontainers. Het repareren van carrosserieën. Het verzorgen van kleine constructie werkzaamheden.

De opdracht betreft voor de locaties gemeente Breda en gemeente Moerdijk.

Contractwaarde

De maximale opdrachtwaarde in het kader van deze raamovereenkomst wordt gesteld op 500 000 EUR, bezien over de looptijd van de overeenkomst, inclusief verlenging. Aan het genoemde bedrag kunnen geen rechten worden ontleend.

In deze tender zijn als gunningscriteria opgenomen:

1. duurzaamheid; en

2. dienstverlening onderhoud en reparatie.

Deze aanbesteding zal uitsluitend en geheel digitaal online plaatsvinden gebruik makende van het Negometrix platform (www.negometrix.com). Een uitgebreide instructie met betrekking tot digitaal aanbesteden treft u aan in de vragenlijsten.

End

2022-08-31

Description of renewals

Optie tot verlenging van de raamovereenkomst met twee x één jaar.

Main site or place of performance

Breda en Moerdijk.

Start

2020-09-01

SIMILAR TENDERS

Norway : Gardermoen - Snowblowers

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Telecommunications services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 184.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Miscellaneous fabricated products and related items

Ireland

Value: 4.0 million Euro

Norway : Bergen - Firefighting vehicles

Norway

Value: 666,340 Euro

Norway : Aukra - Snow-clearing services

Norway

Value: 2.3 million Norwegian Krone

Norway : Vennesla - Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Wheeled loaders

Norway

Value: Not specified