Tender description

De doelstelling van de opdracht is om het aantal voortijdig schoolverlaters jaarlijks steeds verder terug te dringen tot een VSV-percentage, van iedere afzonderlijke gemeente, onder het landelijke VSV-percentage en, indien er toch sprake is van uitval, zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters succesvol te bemiddelen naar school dan wel werk. De uitvoering van de RMC-activiteiten en de VSV-projecten zijn onderdeel van een keten waarin de partners gezamenlijk streven naar optimale toekomstkansen voor jongeren. Onderwijs en opleiding dragen bij aan ontwikkeling en ontplooiing van jongeren. Zij kunnen zich zo voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Voor een aantal jongeren is het niet mogelijk om een startkwalificatie te behalen. Deze jongeren worden begeleid naar arbeidsmarkt of dagbesteding, al dan niet na het behalen van certificaten of met een instellingsverklaring.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
Inschrijver heeft zich adequaat verzekerd en garandeert zich adequaat verzekerd te houden voor de risico's tenaanzien van algemene aansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en alle overige risico's, een en andervoor zover dit naar de aard en de omvang van onderhavige opdracht nodig en gebruikelijk is. Zie in verbandhiermee ook de bepalingen in de concept overeenkomst. Zie paragraaf 4.2.1. van het aanbestedingsdocument.

Procedure

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-09-11
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-11

11:00

Capelle aan den IJssel

Offertes zullen na het verstrijken van de sluitingstermijn via de kluissystematiek van de aanbestedingskalenderworden geopend. Bij de opening worden geen inschrijvers toegelaten. Door de aanbestedende dienst zal eenproces verbaal van aanbesteding worden opgemaakt.

De opdracht valt onder de GPA
neen
Plaatselijke tijd
11:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Rotterdam (Rotterdam)

postbus 50959

Rotterdam

3007 BX

+31 102971234

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Pages/default.aspx

Nadere inlichtingen
Zie het aanbestedingsdocument.
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-28 Main CPV code 85311300

Bidding information

Bidding deadline

11 Sep 2020

32 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Capelle aan den IJssel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De aanbestedende dienst heeft de intentie om de dienstverlening met betrekking tot de RMC-activiteiten en VSV-projecten in het kader van het terugdringen van voortijdig schoolverlaten binnen de RMC-subregio Rijnmond Zuid-Oost in te kopen conform de vereisten beschreven in het aanbestedingsdocument. De doelstelling van de opdracht is om het aantal voortijdig schoolverlaters jaarlijks steeds verder terug te dringen tot een VSV-percentage, van iedere afzonderlijke gemeente, onder het landelijke VSV-percentage en, indien er toch sprake is van uitval, zoveel mogelijk voortijdig schoolverlaters succesvol te bemiddelen naar school dan wel werk. In de aanpak en begeleiding in het kader van de RMC-activiteiten staat de jongere centraal en is maatwerk een vereiste.

Start

2021-01-01

Main site or place of performance

Capelle aan den IJssel

End

2023-12-31

Description of renewals

Maximaal eenmaal een jaar onder gelijkblijvende voorwaarden tot 1.1.2025

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Peterborough - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Business and management consultancy services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified