This tender in no longer available.

Tender description

De Gemeente Heeze-Leende, hierna aangeduid als de opdrachtgever, gaat een raamovereenkomst van 2 jaar met een optionele verlenging van 2 jaar voor het maaien van de bermen en het maaien van de sloten aanbesteden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van 2 jaar met een optie tot verlenging met 1 keer 2 jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 oktober 2020, de einddatum van de overeenkomst inclusief verlenging is 30 september 2024. In juni worden alleen de uitzichthoeken gemaaid, in september wordt een volledige maaironde doorlopen. De mogelijkheid bestaat, dat bermen uit het contract van de aannemer gehaald worden. Dit bijvoorbeeld voor de IVN bermen omdat zij deze zelf gaan beheren. In de toekomst verandert wellicht het bermbeheer vanuit het duurzaamheidsbeleid, een van de elementen is mogelijk 2 keer maaien ipv in 1 keer.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Op deze opdracht zijn de Uitvoeringsregels Social return van de gemeente Heeze-Leende van toe-passing. Deze volgen de Uitvoeringsregels voor zover vastgesteld door gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.

De opdrachtnemer is verplicht om 2 % van de opdrachtwaarde (exclusief btw) in te zetten voor so-cial return binnen de kaders van de regionale uitvoeringsregels.

De inschrijver levert de uitwerking voor toepassing van social return voor gunning aan bij de ge-meente en neemt na gunning binnen zeven (7) werkdagen contact op met de coördinator social return om definitieve afspraken te maken over de invulling van social return.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

De inschrijver beschikt over voldoende technische kennis en kunde om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Dit verklaart de inschrijver in eerste instantie door het invullen en indienen van de Eigen Verklaring. Bij de inschrijver met de laagste prijs worden de navolgende bewijsstukken opge-vraagd.

Veiligheid

De inschrijver heeft een vastgelegd en gecertificeerd VGM-systeem (VCA*, VCA**, VCA P of ge-lijkwaardig) dat naast de veiligheid, gezondheid en het milieu van de inschrijver ook toeziet op die van de onderaannemers, dat periodiek door een geaccrediteerde instelling wordt getoetst. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een kopie van het betreffende certificaat te over-leggen.

Keurmerk

De inschrijver is in het bezit van het keurmerk Groenkeur-certificaat Groenvoorziening of gelijk-waardig. Van de inschrijver met de laagste prijs wordt gevraagd een bewijs hiervan te overleggen.

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

Alle in artikel 2.86 Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitsluitingsgronden en de in de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) aangekruiste facultatieve uitsluitingsgronden als opgenomen in artikel 2.87 Aanbestedingswet 2012 zijn van toepassing.

Als bewijs dat een inschrijver niet in één van de genoemde omstandigheden verkeert, dient hij de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) in te vullen en indien nodig te ondertekenen.

Door indiening van de eigen verklaring (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) verklaart inschrijver tevens dat hij de in artikel 2.89 Aanbestedingswet 2012 opgenomen bewijsstukken op verzoek van de aanbestedende dienst binnen een termijn van 7 kalenderdagen zal indienen. Zie verder het aanbestedingsdocument en bijlagen.Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-08-20

11:00

Oirschot

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen binnen twee werkdagen een proces verbaal van opening.

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-08-20
De opdracht valt onder de GPA
ja
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
11:00

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Oost-Brabant

postbus 70584

’s-Hertogenbosch (NL)

5201 CZ

info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Electronic invoicing will be accepted
ja
Precise information on deadline(s) for review procedures

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-10 Main CPV code 77310000

Bidding information

Bidding deadline

20 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Heeze

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Concreet is de omvang van de overeenkomst als volgt:

• Maaironde najaar 2020

• Uitzichthoeken voorjaar 2021

Pagina 6 van 23

• Maaironde najaar 2021

• Uitzichthoeken voorjaar 2022

Verlengingsoptie

• Maaironde najaar 2022

• Uitzichthoeken 2023

• Maaironde najaar 2023

• Uitzichthoeken 2024

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Heeze-Leende

End

2022-06-01

Description of renewals

De opdracht kan worden verlengd tot 1 juni 2024

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Strumica - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.0 million Denar

Germany : Eschborn - Training programme services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : York - Research and development services and related consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 203.3 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Education and training services

Norway

Value: 6.0 million Norwegian Krone

Germany : Eschborn - Lithium accumulators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.5 million Pound Sterling