Tender description

De gemeente Leusden heeft haar BGT processen nu uitbesteed aan de gemeente Barneveld.

Deze overeenkomst loopt nog tot 1.1.2021. De insteek is om uiterlijk voor de zomerperiode de aanbesteding afgerond te hebben met als insteek om uiterlijk per 1.10.2020 een nieuwe overeenkomst aan te gaan met een partij die op basis van de nieuw op te stellen eisen en wensen, voor de scope van de opdracht, de best passende inschrijving doet voor de opdracht. De periode tussen start contract en 1.1.2021 (of zoveel eerder naar oordeel van opdrachtgever) is een overlap periode om de overdracht op goede wijze te laten plaatsvinden.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Competentie 1: om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/Inschrijver, conform artikel 2.93 lid 1 sub b) en artikel 2.93 lid 3 Aanbestedingswet 2012, door middel van het aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied van de inwinning en verwerking van meetverzoeken t.b.v. BGT, BOR en BAG bij een publieke organisatie gelegen in de periode 3 jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum. Welke naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren zijn geschiktheid te bewijzen,

— Competentie 2: om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht dient de ondernemer/inschrijver, conform artikel 2.93 lid 1 sub b) en artikel 2.93 lid 3 Aanbestedingswet 2012, door middel van het aanleveren van een lijst van de voornaamste (vergelijkbare) projecten op het gebied van het verzorgen van de mutatiesignalering en kartering t.b.v. BGT, BOR, BAG en WOZ bij een publieke organisatie gelegen in de periode 3 jaar voorafgaand aan aanbestedingsdatum. Welke naar tevredenheid van de desbetreffende opdrachtgever werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren zijn geschiktheid te bewijzen.

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
UEA ingevuld en rechtsgeldig ondertekend.

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-03-30

11:00

Plaatselijke tijd
11:00
Type prijsvraag
Open
De opdracht valt onder de GPA
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2020-03-30

Aanvullende inlichtingen

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-11
Beroepsinstantie

Rechtbank Midden-Nederland

Postbus 16005

Utrecht

3500 DA

+31 302233000

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

Periodieke opdracht
neen
Precise information on deadline(s) for review procedures
De aanbestedende dienst zal in beginsel gedurende een termijn van tenminste 20 kalenderdagen (ingaande de dag na verzending van het voornemen tot gunning via aanbestedingskalender), geen uitvoering geven aan die beslissing en niet tot ondertekening van de overeenkomst en/of tot opdrachtverlening voor de opdracht overgaan, teneinde inschrijvers gedurende die ‘standstill-termijn’ gelegenheid te bieden een kort geding aanhangig te maken tegen het voornemen tot gunning.
Nadere inlichtingen

NvI: vragen e.o. nadere inlichtingen zoals bedoeld in art. 2.53 en 2.54 Aanbestedingswet 2012 kunnen tot uiterlijk 3.3.2020, 11:00 via ABK worden gesteld.

Vragen kan men indienen via het tabblad Berichten in ABK. Alleen vragen die met behulp van het daarvoor bedoelde sjabloon zijn ingediend, worden verwerkt in de nota van inlichtingen, zie bijlage 8.

Main CPV code 71222000

Bidding information

Bidding deadline

30 Mar 2020

33 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Leusden

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

— Inmeten uitgevoerde werkzaamheden buiten,

— landmeetkundige werkzaamheden,

— Het verwerken van deze landmeetkundige werkzaamheden in de BGT en BOR,

— Het verwerken van ingemeten pandgeometrie in de BAG,

— Het verwerken van verleende omgevingsvergunningen in de BAG, conform BAG-vereisten,

— Het aanleveren van de BGT aan de landelijke voorziening,

— Het periodiek aanleveren van de BGT aan de gemeente (DWG en IMGEO),

— Het leveren van de mutaties in de BAG Geometrie,

— Het leveren van de BGT geometrie aan het koppelvlak BOR en het ontvangen van eventueel in de BOR aangebrachte geometrie wijzigingen (koppelvlak

tweerichtingsverkeer),

— Mutatie kartering en verwerking in de BGT en BAG op basis van luchtfoto’s,

— De luchtfoto’s zelf blijven maken geen onderdeel uit van de scope,

— Mutatiesignalering WOZ o.b.v. foto-vector vergelijking,

— Het leveren van WOZ-mutaties aan GBLT conform gevraagde bestandsindelingen en coderingen.

Description of renewals

Maximaal 3 keer 1 jaar.

Main site or place of performance

Leusden

Additional information

Toegevoegde CPV codes:

— Landmeetkundige diensten 71355000,

— Digitale kartering 71354100-5.

SIMILAR TENDERS

Norway : Våler i Solør - Other sources of energy supplies and distribution

Norway

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Health and safety consultancy services

Denmark

Value: 4.0 million Euro

Norway : Jaren - Building services consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Lillehammer - Supervision of project and documentation

Norway

Value: Not specified

Norway : Stavanger - Electricity

Norway

Value: 600.0 million Norwegian Krone

Norway : Bodø - Urban planning services

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Laboratory services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified