Tender description

Opdrachtgever wenst een overeenkomst te sluiten met 1 opdrachtnemer voor het leveren van schoonmaakdienstverlening en glasbewassing. Beide deelnemende entiteiten (GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant) zullen als separate contractpartijen fungeren en dus een eigen overeenkomst (in de vorm van een opdrachtbrief) krijgen met ieder dezelfde opdrachtnemer.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— Betaling van belastingen en sociale premies,

— Corruptie,

— Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

— Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

— Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristiche activiteiten,

— Fraude,

— Deelneming aan een criminele organisatie,

— Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

— Beroepsbevoegdheid.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid: kerncompetentie A,

— Geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid: kerncompetentie B,

— Geschiktheidseisen met betrekking tot de technische bekwaamheid: certificaten.Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-03-23

11:00

De opdracht valt onder de GPA
ja
Datum
2020-03-23
Type prijsvraag
Open
Plaatselijke tijd
11:00
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen

Alle houders van dit PvE hebben de mogelijkheid om aan opdrachtgever vragen te stellen over de opdracht, aanbestedingsstukken en de aanbestedingsprocedure. Vragen kunnen uitsluitend digitaal via TenderNed worden ingediend tot en met 24.2.2020, vóór 10:00.

Vragen kunnen doorlopend worden gesteld. U hoeft niet te wachten tot de sluitingstermijn voor het stellen van vragen. Indien mogelijk worden ontvangen vragen tussentijds (dus eerder) beantwoord via TenderNed, een en ander na oordeel van opdrachtgever.

Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de opdrachtgever worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een nota van inlichtingen. Opdrachtgever streeft ernaar de nota van inlichtingen uiterlijk 5.3.2020 aan alle partijen digitaal beschikbaar te stellen via TenderNed. Op deze wijze beschikt iedere belanghebbende over dezelfde informatie.

Als u zwaarwegende redenen heeft om uw vraag (en het antwoord) niet voor alle betrokkenen van de aanbesteding inzichtelijk te maken, vink dan ‘individueel behandelen’ aan. Opdrachtgever bepaalt welke vragen wel of niet voor alle geïnteresseerden worden gepubliceerd. In sommige gevallen zal opdrachtgever uw vraag bewerken/aanpassen mocht zij de vraag openbaar publiceren. Dit zal echter niet altijd het geval zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de vragen die u stelt en welke informatie u hierbij geeft. De nota van inlichtingen inclusief de bijlagen zijn onlosmakelijk verbonden met de aanbesteding en maken onderdeel uit van de aanbestedingsstukken.

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Stationslaan 10

Breda

4815 GW

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl

Precise information on deadline(s) for review procedures
De formele beslissing aan welke Inschrijver opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, wordt via TenderNed bekend gemaakt aan de inschrijvers. Vanaf dat moment start een periode van twintig (20) kalenderdagen waarin belanghebbenden bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, een kort geding kunnen aanspannen tegen de voorgenomen gunning. Deze termijn is een vervaltermijn, wat inhoudt dat na afloop van deze periode belanghebbenden het recht verliezen over de gunningsbeslissing te klagen c.q. bezwaar te maken. Opdrachtgever zal in deze termijn van twintig (20) kalenderdagen niet tot gunning van de opdracht overgaan. Indien slechts 1 inschrijving wordt ontvangen, dan wordt voormelde bezwaartermijn niet in acht genomen.
Datum van verzending van deze aankondiging
2020-02-11
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Stationslaan 10

Breda

4815 GW

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl

Main CPV code 90911000

Bidding information

Bidding deadline

23 Mar 2020

36 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, 's-Hertogenbosch

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

De omvang betreft 35 locaties die verspreid liggen in Midden-en West-Brabant

Description of options

De te sluiten overeenkomsten kennen voor opdrachtgever een optie tot verlenging van 4 maal 1 jaar. De optie tot verlenging houdt in dat opdrachtgever en opdrachtnemer de overeenkomsten in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities voortzetten. Uiterlijk 6 maanden voor ingang van de verlengingstermijn zal opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer aangeven dat zij de overeenkomst(en) niet wenst te verlengen. Indien gebruik wordt gemaakt van alle verlengingen, lopen de overeenkomsten van rechtswege af op 31.5.2027.

Main site or place of performance

Midden- en West-Brabant

Start

2020-06-01

Description of renewals

Voor de beschrijving van de verlengingen verwijzen we u graag naar bovenstaande beschrijving van de opties en het programma van eisen.

Award criteria

Kwaliteit (gunnen op waarde) - k1. Boete bij No Show (maximale fictieve aftrek 45 000,- EUR)

0

Kwaliteit (gunnen op waarde) - K2. Continuïteit dienstverleningt (maximale fictieve aftrek 45 000,- EUR)

0

Kwaliteit (gunnen op waarde) - K3. Overname personeel GGD West-Brabant (maximale fictieve aftrek 40 000,- EUR)

0

0

End

2023-05-31

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Sharnbrook - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Environmental issues consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 266,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Educational software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

Iceland : Reykjavik - X-ray devices

Iceland

Value: 350.0 million Iceland Krona

Norway : Oslo - Optical-character-recognition (OCR) software development services

Norway

Value: Not specified

Norway : Haugesund - Legal services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Specialist training services

Ireland

Value: 250,000 Euro