This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 74 usług transportowych na wyjazdowe średnio 4-godzinne zajęcia o charakterze terapeutycznym z zakresu hipoterapii, prowadzone w dni powszednie w godzinach 15:00 – 19:00 oraz w soboty, niedziele, podczas dni wolnych od nauki (ferii świątecznych, ferii zimowych, wakacji) w godzinach 9:00-16:00. Usługi realizowane będą każdorazowo dla 7-osobowych grup (6 wychowanków i 1 opiekuna). Realizacja usług nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do dn. 21 grudnia 2018 r. Wykonawca zapewni do realizacji usługi co najmniej 3 środki transportu przeznaczone do przewozu co najmniej 7 osób (6 wychowanków i 1 opiekuna). Pojazdy nie mogą na dzień składania oferty mieć więcej niż 5 lat. Wykonawca zapewni każdorazowo ubezpieczenie uczestników podczas przejazdów i podczas pobytu na zajęciach. Łączna szacowana ilość kilometrów wynosi 8 598 km.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym dopuszczonym do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), tj. min. trzema środkami transportu przeznaczonymi do przewozu osób posiadającymi co najmniej 8 miejsc siedzących, oraz złoży informację o podstawie do dysponowania tymi zasobami (należy podać podstawę do dysponowania, np. własność, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, inne) – Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu bądź poleganiu na zasobach innych podmiotów w tym zakresie. W wykazie należy podać markę i model pojazdu, nr rejestracyjny, rok produkcji, wyposażenie oraz liczbę osób, które można w nim przewozić – zgodnie z wpisaną do dowodu rejestracyjnego.
Wykaz i krótki opis warunków
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu wykonywania regularnych kursów przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.).
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny powyższego warunku. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem min. 3 wykwalifikowanymi kierowcami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi prawo jazdy kat B, D, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Powyższe osoby muszą posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w przewozie osób.

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-05
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-10-05

10:30

Pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-25
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie Main CPV code 60140000

Bidding information

Bidding deadline

5 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Legnica

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 74 usług transportowych na wyjazdowe średnio 4-godzinne zajęcia o charakterze terapeutycznym z zakresu hipoterapii, prowadzone w dni powszednie w godzinach 15:00 – 19:00 oraz w soboty, niedziele, podczas dni wolnych od nauki (ferii świątecznych, ferii zimowych, wakacji) w godzinach 9:00-16:00. Usługi realizowane będą każdorazowo dla 7-osobowych grup (6 wychowanków i 1 opiekuna). Realizacja usług nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do dn. 21.12.2018 r. Wykonawca zapewni do realizacji usługi co najmniej 3 środki transportu przeznaczone do przewozu co najmniej 7 osób (6 wychowanków i 1 opiekuna). Pojazdy nie mogą na dzień składania oferty mieć więcej niż 5 lat. Wykonawca zapewni każdorazowo ubezpieczenie uczestników podczas przejazdów i podczas pobytu na zajęciach. Łączna szacowana ilość kilometrów wynosi 8 598 km.

Usługa realizowana będzie w poniższym podziale dla każdej 7-osobowej grupy osób na trasie i w wymiarze jak poniżej:

a) 4 wyjazdy dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej 29, 58-580 Szklarska Poręba, do Stadniny Kościelnik 93 koło Lubania i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana ilość kilometrów/wyjazd – 100 km;

b) 3 wyjazdy dla 1 grupy osób z siedziby Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Iwinach, Iwiny 19, 59-721 Iwiny, do Stadniny Kościelnik 93 koło Lubania i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana ilość kilometrów/wyjazd – 92 km;

c) 9 wyjazdów dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lwówku Śląskim przy ul. Pałacowej 9, 59-600 Lwówek Śląski, do Stadniny Kościelnik 93 koło Lubania i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana ilość kilometrów/wyjazd – 64 km;

d) 9 wyjazdów dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Mrowinach przy ul. Szkolnej 6, 58-130 Mrowiny, do stadniny koni na Partynicach, ul. Zwycięska 2, Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana ilość kilometrów/wyjazd – 94 km;

e) 1 wyjazd dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Godzięcinie, Godzięcin 50D, 56-120 Godzięcin, do stadniny koni na Partynicach, ul. Zwycięska 2, Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana ilość kilometrów/wyjazd – 104 km;

f) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce przy ul. Słonecznej 31, 55-050 Sobótka, do stadniny koni na Partynicach, ul. Zwycięska 2, Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana ilość kilometrów/wyjazd – 60 km;

g) 27 wyjazdów dla 3 grup osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze przy ul. Legnickiej 16, 59-400 Jawor, do Stadniny Kościelnik 93 koło Lubania i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana ilość kilometrów/wyjazd – 160 km;

h) 12 wyjazdów dla 2 grup osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu przy ul. Strzegomskiej 10, 58-308 Wałbrzych, do stadniny koni na Partynicach, ul. Zwycięska 2, Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka; szacowana ilość kilometrów/wyjazd – 128 km.

Start

2018-10-15

Yes

RPDS.09.01.01-02-0058/16

End

2018-12-21

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Company health services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 312,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Finland : Helsinki - Accounting services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Pharmacy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lochgilphead - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified