This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 45 usług transportowych na wyjazdowe zajęcia (w tym 36 zajęć 7-godzinnych i 9 zajęć 8-godzinnych) o charakterze terapeutycznym z zakresu zooterapii, prowadzone w dni powszednie w godzinach 9:00-17:00 oraz w soboty, niedziele, podczas dni wolnych od nauki (ferii świątecznych, ferii zimowych, wakacji) w godzinach 9:00-17:00, w wyznaczonych obiektach. Usługi świadczone będą łącznie dla 54 wychowanków w wieku 12-18 lat oraz 9 osób dorosłych z 9 młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego. Usługi realizowane będą dla 9 każdorazowo 7-osobowych grup (6 wychowanków i 1 opiekuna).

Wykonawca zapewni min. 2 środki transportu do przewozu co najmniej 7 osób. Pojazdy nie mogą na dzień składania oferty mieć więcej niż 5 lat. Wykonawca zapewni każdorazowo ubezpieczenie uczestników podczas przejazdów i podczas pobytu na zajęciach.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

– Usługi muszą być świadczone sprawnymi technicznie, zarejestrowanymi środkami transportu posiadającymi ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC i NNW.

– Niedopuszczalne jest świadczenie usługi środkiem transportu uszkodzonym, wycofanym z ruchu lub wyrejestrowanym. Zabronione jest przewożenie większej niż dopuszczalna liczby osób,

– Środki transportu muszą być wyposażone w sprawną klimatyzację, ogrzewanie, indywidualne nawiewy powietrza i oświetlenie, komfortowe rozkładane fotele, pasy bezpieczeństwa, zagłówki, oparcie dla stóp przy każdym siedzeniu, ABS, ASR; ponadto pojazdy muszą być wyposażone w sprawne przyrządy kontrolne, w tym tachometry,

– Środki transportu muszą być wyposażone w gaśnice przeciwpożarowe z aktualnym badaniem oraz młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w widocznych miejscach.

– Wymagane jest sprzątanie po każdym kursie, w razie potrzeby również podczas postoju w trakcie trasy.

– W przypadku wystąpienia na zewnątrz temperatur powyżej 26 stopni Celsjusza przewóz osób winien odbywać się przy włączonej klimatyzacji.

– W przypadku obniżenia temperatury odczuwalnej poniżej 15 stopni Celsjusza wymagane jest ogrzewanie pojazdu.

– Środki transportu muszą posiadać schludny i estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny.

– Świadczący usługę kierowcy zatrudnieni przez Wykonawcę muszą posiadać uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

– Od kierowców wymagany jest profesjonalizm oraz dobra znajomość tras, w tym miasta Wrocławia i jego okolic.

– Kierowcy winni przygotować się przed wyruszeniem w trasę, w tym również zaopatrzyć w aktualne mapy tradycyjne;

– Wymagane jest świadczenie usługi po możliwie najkrótszej trasie; odstępstwo od tej zasady każdorazowo musi być uzgadniane z opiekunem grupy lub Zamawiającym.

– Wykonawca winien zapewnić pasażerom podczas podróży właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędne wygody.

Wykaz i krótki opis warunków

Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu wykonywania regularnych kursów przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.).

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny powyższego warunku. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem odpowiednim potencjałem technicznym dopuszczonym do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20.6.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), tj. min. dwoma środkami transportu przeznaczonymi do przewozu osób posiadającymi co najmniej.

8 miejsc siedzących, oraz złoży informację o podstawie do dysponowania tymi zasobami (należy podać podstawę do dysponowania, np. własność, najem, dzierżawa, leasing, użyczenie, inne) – Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu bądź poleganiu na zasobach innych podmiotów w tym zakresie. W wykazie należy podać markę i model pojazdu, nr rejestracyjny, rok produkcji, wyposażenie oraz liczbę osób, które można w nim przewozić – zgodnie z wpisaną do dowodu rejestracyjnego.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-08-29
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-08-29

10:30

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, pl. Zamkowy 1, Legnica

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587840

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-07-19
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Main CPV code 60140000

Bidding information

Bidding deadline

29 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Legnica

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 45 usług transportowych na wyjazdowe zajęcia (w tym 36 zajęć 7-godzinnych i 9 zajęć 8-godzinnych) o charakterze terapeutycznym z zakresu zooterapii, prowadzone w dni powszednie w godzinach 9:00-17:00 oraz w soboty, niedziele, podczas dni wolnych od nauki (ferii świątecznych, ferii zimowych, wakacji) w godzinach 9:00-17:00, w wyznaczonych obiektach. Usługi świadczone będą łącznie dla 54 wychowanków w wieku 12-18 lat oraz 9 osób dorosłych z 9 młodzieżowych ośrodków wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego. Usługi realizowane będą dla 9 każdorazowo 7-osobowych grup (6 wychowanków i 1 opiekuna).

Wykonawca zapewni min. 2 środki transportu do przewozu co najmniej 7 osób. Pojazdy nie mogą na dzień składania oferty mieć więcej niż 5 lat. Wykonawca zapewni każdorazowo ubezpieczenie uczestników podczas przejazdów i podczas pobytu na zajęciach.

Usługa realizowana będzie w poniższym podziale dla każdej 7-osobowej grupy osób na trasie pomiędzy:

a) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej 29, 58-580 Szklarska Poręba, do ZOO Wrocław, ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka;

b) dla 1 grupy osób z siedziby Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Iwinach, Iwiny 19, 59-721 Iwiny, do ZOO Wrocław, ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka;

c) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lwówku Śląskim przy ul. Pałacowej 9, 59-600 Lwówek Śląski, do ZOO Wrocław, ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka;

d) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Mrowinach przy ul. Szkolnej 6, 58-130 Mrowiny, do ZOO Wrocław, ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka;

e) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Brzegu Dolnym przy ul. 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny, do ZOO Wrocław, ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka;

f) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce przy ul. Słonecznej 31, 55-050 Sobótka, do ZOO Wrocław, ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka;

g) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze przy ul. Legnickiej 16, 59-400 Jawor, do ZOO Wrocław, ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka;

h) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu przy ul. Strzegomskiej 10, 58-308 Wałbrzych, do ZOO Wrocław, ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka

i) dla 1 grupy osób z siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 101, 59-721 Wrocław, do ZOO Wrocław, ul. Z. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław i z powrotem do siedziby ośrodka.

Start

2018-09-01

Yes

RPDS.09.01.01-02-0058/16

End

2018-12-21

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : Newton Abbot - Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Ålesund - Refuse incineration services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Letchworth - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Kabelvåg - Harbour construction works

Norway

Value: Not specified

Norway : Hagan - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Marketing services

Norway

Value: Not specified