Tender description

Předmětem zadávacího řízení je zakoupení přístupu k American Institute of Physics – Complete pro centrální zadavatele a další zadavatele uvedené v příloze 2 zadávací dokumentace.Řízení

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Důvodem pro zadání zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. § 63 odst. 3 písm. c) ZZVZ je skutečnost, že dodavatel je výhradním vlastníkem práv k poptávanému plnění.

Doplňující informace

Další informace
K oddílu V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH) zadavatel upřesňuje, že údaj u předpokládané hodnoty je CZK a konečná hodnota zakázky v USD.
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-09-27
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Main CPV code 22200000

Award details

This tender awarded a total of USD 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

USD 857,021

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

USD 857,021

Předmětem zadávacího řízení je zakoupení přístupu k American Institute of Physics – Complete pro centrální zadavatele a další zadavatele uvedené v příloze 2 zadávací dokumentace.

Additional information

Doplnění k oddílu I.2) Společné zadávání veřejných zakázek - pověřující zadavatelé jsou uvedeni v příloze č. 2 výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, uveřejněné na profilu zadavatele.

Doplnění k II.2.5

S ohledem na skutečnost, že zakázka je zadávána v JŘBU a jednání probíhalo pouze s jedním účastníkem, zadavatel tak neprováděl hodnocení nabídek.

Yes

Reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542

Main site or place of performance

Vzhledem k povaze veřejné zakázky zadavatel nevyplnil ve výzvě místo plnění veřejné zakázky, neboť služby budou poskytovány formou dálkového přístupu.

SIMILAR TENDERS

France : Paris - Insurance services

France

Value: Not specified

United Kingdom : Victoria - Life insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Nottingham - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 808,000 Pound Sterling

United Kingdom : Huntingdon - Consulting services for water-supply and waste consultancy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Stockton-on-Tees - Repair and maintenance of plant

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 65,440 Pound Sterling