This tender in no longer available.

Tender description

Настоящата обществена поръчка е свързана с реконструкцията на съоръженията на 5 бр. кръстовища в град Габрово, както и подмяна на улично осветление в обхвата им съгласно техническия проект и количествена сметка, в рамките на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ на Община Габрово, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014—2020 г.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката

Възложителят отстранява от участие уч-к, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1( за т. 2 се прилага за професия или дейност, свързана с изпълнението на поръчката) от ЗОП.

Освен на горните осн. въз-лят отстранява от процедурата:

1. уч-к, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;

2. уч-к, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, соц. и труд. право, които са изброени в прил. № 10, когато е приложимо;

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. уч-ци, които са свързани лица.

Прод. в разд. VI.3.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Няма.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е извършил дейности с предмет, сходен с предмета на поръчката.

Под „дейности с предмет, сходен с предмета на поръчката“, следва да се разбират:

— включващи изграждане на нови и/или реконструкция на съществуващи светофарни уредби на минимум четириклонни кръстовища, и

— въвеждане на централизиран софтуер за наблюдение и управление на трафика.

Забележка: Дейностите може да бъдат извършени в един или повече обекта.

2. Участникът следва да предложи технически лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, както следва:

2.1. Пътен инженер:

— образователна степен магистър или еквивалент, специалност „Транспортно строителство“, профил „Пътно строителство“ или еквивалентна,

— професионален опит — минимум 3 години.

2.2. Електроинженер:

— инженерно-техническо образование, специалност „Електроинженер“ или еквивалентна, квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалент,

— професионален опит — минимум 3 години.

2.3. Геодезист:

— висше образование по специалност „Геодезия“ или еквивалент, квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквивалент,

— професионален опит — минимум 3 г.

3. Участниците трябва да притежава следните валидни сертификати:

— сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в сферата на изпълнение на системи и/или съоръжения за организация и/или регулиране на движението в градска среда.

Списък и кратко описание на условията

Няма.

Изисквано минимално/ни ниво/а

Минималното изискване по т. 1 се посочва/декларира съгласно част IV, раздел В, т. 1б от ЕЕДОП.

Минималното изискване по т. 1 се доказва при подписване на договор за изпълнение със:

— списък на дейностите, сходни с предмета на поръчката — Образец № 9, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената дейност.

Минималното изискване по т. 2 се посочва/декларира съгласно част IV, раздел В, т. 2 и/или т. 6 от ЕЕДОП.

Минималното изискване по т. 2 се доказва при подписване на договора за изпълнение със: списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката — Образец № 10.

Минималното изискване по т. 3 се посочва/декларира съгласно част IV, раздел Г от ЕЕДОП.

Минималното изискване по т. 3 се доказва при подписване на договора за изпълнение със:

— заверено от участника копие на валиден към датата на подаване на офертата сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието за внедрен: БДС EN ISO 9001:2008/БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват в сферата на изпълнение на системи и/или съоръжения за организация и/или регулиране на движението в градска среда.

Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а

Няма.Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Дата
2018-03-26
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
17:00
Условия за отваряне на офертите

2018-03-27

10:00

Община Габрово, пл. Възраждане №3, Заседателната зала - ет.3.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Допълнителна информация

5. уч. който няма право да участва в общ. пор. на осн. чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са нал. усл. по чл. 4 от закона.

6. уч., който след покана от Възлож. и в опред. в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

7. уч., който е предл. цена за изпълн. на поръчката, по-висока от определената от Възлож. в докум. за участие прогнозна (максимална) стойност на поръчката.

Възлож. изисква от определения изпълнител да предостави:

— гаранцията, обезп. изпъл. на договора, в размер на 5 на сто от стойността му,

— гаранцията, обезп. авансово плащане, покриваща пълния размер на аванса /в размер на 30 % от стойността на договора/.

Съдърж. на опаковката:

1. Опис на предст. документи /Образец № 1/, съдърж. се в опаковката, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълн. негов представител.

2. Заявл. за участие:

2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за уч. в съответствие с изискванията на закона и условията на Възлож., а когато е приложимо — ЕЕДОП за всеки от участниците в обе-то, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката — попълва се Образец № 2.

2.2. Докум. за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

2.3. при уч. обединение — документ, от който да е видно пр. основание за създаване на обед-ето /заверено копие/, както и следната информ. във връзка с конкретната общ. поръчка:

— правата и зад-ята на участниците в обед-ето,

— разпределението на отговорността между членовете на обед-ето,

— дейностите, които ще изпълнява всеки член на обед-ето;

3. Оферта:

3.1. Техн. предложение:

3.1.1. Документ за упълн., когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на уч.

3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката — попълва се Образец № 3, съдържащо:

— срок за изпълнение на д-те в календарни дни,

— линеен график за изпълнението на видовете дейности (визуализиращ времетраенето, техн. последователност, техн. време за изчакване между отделните видове дейности),

— гаранционни срокове,

— качествени х-ки на предложените основни изделия и системи;

Уч., към чието предложение за изпълнение липсва някое от избр. приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

3.1.3. Декл. за съгласие с клаузите на приложения проект на договор — попълва се Образец № 4;

3.1.4. Декл. за срока на вал. на офертата — попълва се Образец № 5;

3.1.5. Декл., че при изготвяне на офертата са спазени задълж., свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на зает. и условията на труд, когато е приложимо — Образец № 7;

3.1.6. Декл. за извършено посещение и оглед на обекта — Образец № 6;

3.1.7. Декл. за конфиденциалност на информацията, ако е приложимо /свободен текст/.

3.2. Съдържание на плик „Предлагани ценови параметри“. Съдържа:

— попълнен обр. на „Ценово предложение“ — Образец № 12,

— остойностена колич. сметка (Образец № 11), вкл. на ел. носител във формат Еxcel.

Един. цени следва да са в лева с точност до втори знак след десет. запетая без начислен данък добавена стойност.

При изготвяне на офертата всеки уч. трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възл. на общ. поръчка, посочени в наст. докум.

Извън пл. с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посоч. никаква инф. относно цената.

Заб.: Ще бъдат отстр. от участие в поръчката участници, които:

— по какъвто и да е начин са вкл. някъде в оф-та си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаг. цена (или части от нея),

— не са попълн. ед. цени и/или обща стойност за някоя/някои от елем., предмет на обществ. поръчка,

— са предл. нулеви ед. цени или нулеви общи стойности в ценовото си предл. за някоя/някои от елем., предмет на общ-та поръчка,

— са допуснали аритм. грешки в ценов. си предл., вкл. погрешно въвеждане или невъвеждане на формули в ел. вариант на ценовото предложение.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-02-07
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Main CPV code 34996000

Bidding information

Bidding deadline

26 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 491,627

Locations

България, Габрово

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 491,627

В рамките на поръчката ще бъде извършено подобряване на организацията на движението в 5 броя от най-натоварените кръстовища в гр. Габрово чрез подмяна на светофарни уредби на кръстовища: ул. „Д-р Н. Василиади“ с ул. „Брянска“; ул. „Юрий Венелин“ с ул. „Скобелевска“ и с ул. „Брянска“; ул. „Райчо Каролев“ с ул. „Юрий Венелин“ и изграждане на нови светофарни уредби на кръстовища: бул. „Васил Априлов“ с ул. „Райчо Каролев“ и ул. „Юрий Венелин“ с ул. „Априловска“. Цитираните по-горе кръстовища са част от изготвен инвестиционен проект, фаза РП. Поръчката включва доставка и монтаж на нови светофарни секции и контролери, изграждане на нови стълбове, където е предвидено по проект, направа на изкопи и полагане на тръби, окабеляване и заземяване, демонтаж и монтаж на улично осветление и др. дейности/работи, подробно описани в приложеното КСС.

Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация и Работните проекти, приложения към документацията за участие.

Quality criterion

Оценка на защита от нерегламентиран достъп до софтуера за управление

10

Yes

Обществената поръчка се възлага в рамките на проект № BG16RFOP001-1.016-0003 „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ на Община Габрово по ОПРР

Main site or place of performance

Гр. Габрово.

Price

40

SIMILAR TENDERS

Ireland : Inchicore - Application work of protective coatings

Ireland

Value: Not specified

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Stord - Air filters

Norway

Value: 6.6 million Norwegian Krone

United Kingdom : Swindon - Dock construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

Denmark : Taastrup - Parts of locomotives or rolling stock

Denmark

Value: Not specified

United Kingdom : Darlington - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Belfast - Facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling