This tender in no longer available.

Tender description

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení:

1. Profilovacia linka pre CD/UD profily

2. Profilovacia linka pre UW/CW profily

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Zoznam a krátky opis podmienok

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Osoba podľa § 8 požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nevyžaduje sa.
Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nevyžaduje sa.

Postup

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Podmienky na otváranie ponúk

2018-11-29

10:00

Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
CS
Miestny čas
10:00
Dátum
2018-11-28
Druh súťaže
Open
Ponuka musí platiť do
2019-06-30

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie

1) Súťažné podklady uverejní osoba podľa § 8 v profile vedenom v súlade s § 148 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. O vydanie súťažných podkladov je možné požiadať aj formou žiadosti doručenej na kontaktné miesto osoby podľa § 8.

2) Osoba podľa § 8 uverejní v profile osoby podľa § 8 pri príslušnej zákazke v súlade s § 25 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky (link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19518). Osoba podľa § 8 v záujme zvýšenia princípu transparentnosti primerane stanovila lehotu na predkladanie ponúk.

3) Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú osobe podľa § 8 uchádzači v súlade s § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote 5 prac. dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak osoba podľa § 8 neurčí dlhšiu lehotu.

4) Ponuku záujemca doručí v zalepenej obálke, a to tak, že hlavný obal bude označený heslom verejnej súťaže Súťaž - Inovácia výroby profilov v spoločnosti S.O.B., s.r.o. - Neotvárať a súčasťou bude samostatne zabalená časť s označením Súťaž - ostatné - Inovácia výroby profilov v spoločnosti S.O.B., s.r.o. - Neotvárať a samostatne zabalená časť ponuky označená ako Súťaž - kritériá - Inovácia výroby profilov v spoločnosti S.O.B., s.r.o. - Neotvárať. Ponuka bude doručená poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu kontaktného miesta osoby podľa § 8. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo uchádzača.

5) Žiadosti o nápravu doručí záujemca/uchádzač poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu kontaktného miesta osoby podľa § 8: Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Electronic payment will be used
áno
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Precise information on deadline(s) for review procedures
V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-09-27
Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie Main CPV code 42600000

Bidding information

Bidding deadline

28 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 394,933

Locations

Slovensko, Rozhanovce

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 394,933

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení:

1. Profilovacia linka pre CD/UD profily

2. Profilovacia linka pre UW/CW profily

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Yes

NFP313030Q378

Main site or place of performance

Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SIMILAR TENDERS

Norway : Sola - Fleet management, repair and maintenance services

Norway

Value: 3.8 million Norwegian Krone

Ireland : Trim - Engineering design services for mechanical and electrical installations for buildings

Ireland

Value: 4.0 million Euro

Ireland : Dublin - Hire of earthmoving equipment with operator

Ireland

Value: 175,872 Euro

Norway : Trondheim - Placement services of personnel

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Huddersfield - Machine tools operated by laser and machining centres

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Psychiatric hospital services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

Norway : Drammen - Television and audio-visual equipment

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone