Tender description

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení:

1. Profilovacia linka pre CD/UD profily

2. Profilovacia linka pre UW/CW profily

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Zoznam a krátky opis podmienok

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Osoba podľa § 8 požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti - osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nevyžaduje sa.
Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nevyžaduje sa.

Postup

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Podmienky na otváranie ponúk

2018-11-29

10:00

Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
CS
Miestny čas
10:00
Dátum
2018-11-28
Druh súťaže
Open
Ponuka musí platiť do
2019-06-30

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie

1) Súťažné podklady uverejní osoba podľa § 8 v profile vedenom v súlade s § 148 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. O vydanie súťažných podkladov je možné požiadať aj formou žiadosti doručenej na kontaktné miesto osoby podľa § 8.

2) Osoba podľa § 8 uverejní v profile osoby podľa § 8 pri príslušnej zákazke v súlade s § 25 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky (link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19518). Osoba podľa § 8 v záujme zvýšenia princípu transparentnosti primerane stanovila lehotu na predkladanie ponúk.

3) Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú osobe podľa § 8 uchádzači v súlade s § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote 5 prac. dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak osoba podľa § 8 neurčí dlhšiu lehotu.

4) Ponuku záujemca doručí v zalepenej obálke, a to tak, že hlavný obal bude označený heslom verejnej súťaže Súťaž - Inovácia výroby profilov v spoločnosti S.O.B., s.r.o. - Neotvárať a súčasťou bude samostatne zabalená časť s označením Súťaž - ostatné - Inovácia výroby profilov v spoločnosti S.O.B., s.r.o. - Neotvárať a samostatne zabalená časť ponuky označená ako Súťaž - kritériá - Inovácia výroby profilov v spoločnosti S.O.B., s.r.o. - Neotvárať. Ponuka bude doručená poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu kontaktného miesta osoby podľa § 8. Na obale musí byť uvedené obchodné meno a sídlo uchádzača.

5) Žiadosti o nápravu doručí záujemca/uchádzač poštou, kuriérnou službou alebo osobne na adresu kontaktného miesta osoby podľa § 8: Euro Dotácie, a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Electronic payment will be used
áno
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Precise information on deadline(s) for review procedures
V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-09-27
Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie Main CPV code 42600000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

28 Nov 2018

9 days remaining

Total estimated value

EUR 394,933

Locations

Slovensko, Rozhanovce

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 394,933

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení:

1. Profilovacia linka pre CD/UD profily

2. Profilovacia linka pre UW/CW profily

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Yes

NFP313030Q378

Main site or place of performance

Ulica SNP 4, 044 42 Rozhanovce, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling