Tender description

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obrabiarek do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu (w skrócie PCKZ) w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) Priorytet XII, Działanie 12.2.; Poddziałanie 12.2.1.- Infrastruktura kształcenia zawodowego -.ZIT.Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 1 a i b oraz nr 1c i d do SIWZ.
Main CPV code 42600000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

22 Oct 2018

34 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Zawiercie

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 1 Przedmiotem zamówienia określonego jako Zadanie nr 1 jest zakup wraz z dostarczeniem montażem i instalacją 3 (trzech) tokarek konwencjonalnych do metalu i 2 (dwóch) frezarek konwencjonalnych do metalu do pracowni obróbki mechanicznej zlokalizowanej na terenie PCKZ w Zawierciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych zawarty jest w Formularzu specyfikacji techniczno-cenowej, stanowiącej Załączniki nr 1a i 1b do SIWZ.Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia (obowiązujące dla obydwóch części zamówienia określonych jako Zadanie nr 1 i nr 2 odpowiednio)1. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiadał wad fizycznych i prawnych, znajdował się w aktualnej ofercie producenta oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia – wymagane widoczne oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1226). Dokumentem potwierdzającym legalność oznaczenia jest Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE.2. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji (poza producentem) w dostarczony przedmiot zamówienia przed dostawą do Zamawiającego3. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie:1) pochodziło z legalnego źródła i posiadało wszystkie składniki potwierdzające legalność pochodzenia (np.: oryginalny nośnik, umowa licencyjna, klucz licencyjny itp. – zgodnie ze standardami stosowanymi przez producentów obrabiarek CNC.),2) nie naruszało ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zmianami).4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how, Wykonawca poniesie wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.5. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport, i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek, przetransportowanie obrabiarek do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, montaż i instalacja, dokonanie pierwszego uruchomienia, przeprowadzenie szkolenia w zakresie dostarczonych obsługi obrabiarek oraz wszelkich innych usług, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak serwis gwarancyjny oraz wsparcie techniczne.6. Zamawiający wymaga aby montaż, instalacja i pierwsze uruchomienie wszystkich obrabiarek, będących przedmiotem zamówienia, wykonane było przez autoryzowany serwis producenta maszyny – odpowiednio.7. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń, w których będą montowane i instalowane obrabiarki, będące przedmiotem zamówienia w zakresie każdej z 2 części zamówienia odpowiednio, po wcześniejszym (telefonicznym lub mailowym) ustaleniu terminu z Zamawiającym. Wizja lokalna przeprowadzona na wniosek wykonawcy będzie miała charakter pomocniczy w ustaleniu stanu faktycznego miejsca dostawy, montażu i instalacji obrabiarek.8. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach realizacji zamówienia zorganizował i przeprowadził szkolenia (min. 30 godzin) na terenie PCKZ w Zawierciu, w zakresie obsługi każdego rodzaju obrabiarki (odrębnie) dla osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone i zakończone nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru obrabiarek - odpowiednio.9. Zamawiający wymaga aby wszystkie obrabiarki, będące przedmiotem zamówienia były objęte gwarancją producenta realizowaną przez autoryzowany serwis producenta – odpowiednio, na okres co najmniej 24 m-cy,10. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi na okres zgodny z udzieloną gwarancją przez producenta.

Additional informantion

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:1. Cena - 60 %2. Termin realizacji - 40 %

Eu programme related

RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16

Main site

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24, 42-400 Zawiercie, POLSKA.

Zadanie nr 2

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 2 Przedmiotem zamówienia określonego jako Zadanie nr 2 jest zakup wraz z dostarczeniem montażem i instalacją pionowego 5-osiowego frezarskiego centrum obróbczego CNC wraz z wyposażeniem i tokarskiego centrum obróbczego CNC wraz z wyposażeniem do pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, zlokalizowanej na terenie PCKZ w Zawierciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych zawarty jest w Formularzu specyfikacji techniczno-cenowej, stanowiącej Załączniki nr 1c i 1 d do SIWZ.Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia (obowiązujące dla obydwu części zamówienia odpowiednio)1. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiadał wad fizycznych i prawnych, znajdował się w aktualnej ofercie producenta oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia – wymagane widoczne oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1226). Dokumentem potwierdzającym legalność oznaczenia jest Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE.2. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji (poza producentem) w dostarczony przedmiot zamówienia przed dostawą do Zamawiającego3. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie:1) pochodziło z legalnego źródła i posiadało wszystkie składniki potwierdzające legalność pochodzenia (np.: oryginalny nośnik, umowa licencyjna, klucz licencyjny itp. – zgodnie ze standardami stosowanymi przez producentów obrabiarek CNC.),2) nie naruszało ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zmianami).4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how, Wykonawca poniesie wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.5. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport, i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek, przetransportowanie obrabiarek do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, montaż i instalacja, dokonanie pierwszego uruchomienia, przeprowadzenie szkolenia w zakresie dostarczonych obsługi obrabiarek oraz wszelkich innych usług, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak serwis gwarancyjny oraz wsparcie techniczne.6. Zamawiający wymaga aby montaż, instalacja i pierwsze uruchomienie wszystkich obrabiarek, będących przedmiotem zamówienia, wykonane było przez autoryzowany serwis producenta maszyny – odpowiednio.7. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń, w których będą montowane i instalowane obrabiarki, będące przedmiotem zamówienia w zakresie każdej z 2 części zamówienia odpowiednio, po wcześniejszym (telefonicznym lub mailowym) ustaleniu terminu z Zamawiającym. Wizja lokalna przeprowadzona na wniosek wykonawcy będzie miała charakter pomocniczy w ustaleniu stanu faktycznego miejsca dostawy, montażu i instalacji obrabiarek.8. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach realizacji zamówienia zorganizował i przeprowadził szkolenia (min. 30 godzin) na terenie PCKZ w Zawierciu, w zakresie obsługi każdego rodzaju obrabiarki (odrębnie) dla osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone i zakończone nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru obrabiarek - odpowiednio.9. Zamawiający wymaga aby wszystkie obrabiarki, będące przedmiotem zamówienia były objęte gwarancją producenta realizowaną przez autoryzowany serwis producenta – odpowiednio, na okres co najmniej 24 m-cy,10. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi na okres zgodny z udzieloną gwarancją.

Additional informantion

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:1. Cena - 60 %2. Termin realizacji - 40 %.

Eu programme related

RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16

Main site

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24, 42-400 Zawiercie, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

Forklift trucks

Ireland

Value: 500,000 Euro

Industrial or laboratory furnaces, incinerators and ovens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

Installation services of compressors

Spain

Value: Not specified

Miscellaneous equipment

Malta

Value: Not specified

Workshop equipment

Ireland

Value: 450,000 Euro

Kitchen furniture and equipment

Norway

Value: Not specified

Public utilities

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300.0 million Pound Sterling