This tender in no longer available.

Tender description

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obrabiarek do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu (w skrócie PCKZ) w ramach realizacji Projektu pod nazwą „Przebudowa, modernizacja oraz wyposażenie pracowni zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR) Priorytet XII, Działanie 12.2.; Poddziałanie 12.2.1.- Infrastruktura kształcenia zawodowego -.ZIT.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 1 a i b oraz nr 1c i d do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Projekt umowy stanowi:

1) Dot. Zadania nr 1 - Załącznik nr 3a do SIWZ

2) Dot. Zadania nr 2- Załącznik nr 3b do SIWZ

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych.

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-22
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00
Warunki otwarcia ofert

2018-10-22

11:30

Oferty należy składać osobiście, przesłać pocztą lub za pośrednictwem posłańca na adres:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu, Referat Zamówień Publicznych pok. 309 (III piętro), ul. Sienkiewicza 34,42-400 Zawiercie

Otwarcie ofert - publiczne, prowadzone przez Komisję przetargową.

Osoby upoważniona do kontaktów:

Mariusz Żakowski – Naczelnik Wydziału Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu - tel. (0-32) 45 07 133

Małgorzata Nowak – Specjalista w Referacie Zamówień Publicznych – tel. 32 45 07 155

Agnieszka Trepka – Inspektor w Referacie Zamówień Publicznych – tel. 32 45 07 155

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Electronic invoicing will be accepted
tak
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-679

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic payment will be used
tak
Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest do przesłania w formie elektronicznej zabezpieczonego hasłem dokumentu JEDZ, aktualnego na dzień składania ofert. W ofercie wykonawca poda Zamawiającemu hasło do JEDZ oraz inne informacje dotyczące dostępu do JEDZ, jeżeli jest to konieczne.

W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (w oryginale) o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego i opisanych szczegółowo w Rozdziale III SIWZ i w odpowiednich do danej części zamówienia Formularzach specyfikacji techniczno-cenowej, to jest w Załącznikach do SIWZ o numerach od 1a do 1d odpowiednio, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1) Opisu technicznego zaoferowanego przedmiotu zamówienia (dokumenty wymagane będą odpowiednio do złożonej oferty w zakresie każdego rodzaju zaoferowanej obrabiarki), potwierdzonego przez producenta. Zamawiający dopuszcza złożenie odpowiedniej Karty katalogowej lub Specyfikacji technicznej w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

2) Deklaracji zgodności CE lub Certyfikatu zgodności CE przedmiotu zamówienia (dokumenty wymagane będą odpowiednio do złożonej oferty w zakresie każdego rodzaju zaoferowanej obrabiarki), w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.

W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 13-21

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Ponadto Zamawiający wymaga:

Aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-679

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://uzp.gov.pl/

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-11
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-679

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://uzp.gov.pl/

Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej reguluje ustawa z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Art. 180. ust 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Ust. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Ust. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ust. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Art. 181. 1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.

Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Pozostałe środki ochrony prawnej opisane zostały szczegółowo w Dziale VI ustawy Pzp.

Main CPV code 42600000

Bidding information

Bidding deadline

22 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Zawiercie

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zadanie nr 1

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia określonego jako Zadanie nr 1 jest zakup wraz z dostarczeniem montażem i instalacją 3 (trzech) tokarek konwencjonalnych do metalu i 2 (dwóch) frezarek konwencjonalnych do metalu do pracowni obróbki mechanicznej zlokalizowanej na terenie PCKZ w Zawierciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych zawarty jest w Formularzu specyfikacji techniczno-cenowej, stanowiącej Załączniki nr 1a i 1b do SIWZ.

Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia (obowiązujące dla obydwóch części zamówienia określonych jako Zadanie nr 1 i nr 2 odpowiednio)

1. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiadał wad fizycznych i prawnych, znajdował się w aktualnej ofercie producenta oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia – wymagane widoczne oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1226). Dokumentem potwierdzającym legalność oznaczenia jest Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE.

2. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji (poza producentem) w dostarczony przedmiot zamówienia przed dostawą do Zamawiającego

3. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie:

1) pochodziło z legalnego źródła i posiadało wszystkie składniki potwierdzające legalność pochodzenia (np.: oryginalny nośnik, umowa licencyjna, klucz licencyjny itp. – zgodnie ze standardami stosowanymi przez producentów obrabiarek CNC.),

2) nie naruszało ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zmianami).

4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how, Wykonawca poniesie wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

5. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport, i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek, przetransportowanie obrabiarek do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, montaż i instalacja, dokonanie pierwszego uruchomienia, przeprowadzenie szkolenia w zakresie dostarczonych obsługi obrabiarek oraz wszelkich innych usług, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak serwis gwarancyjny oraz wsparcie techniczne.

6. Zamawiający wymaga aby montaż, instalacja i pierwsze uruchomienie wszystkich obrabiarek, będących przedmiotem zamówienia, wykonane było przez autoryzowany serwis producenta maszyny – odpowiednio.

7. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń, w których będą montowane i instalowane obrabiarki, będące przedmiotem zamówienia w zakresie każdej z 2 części zamówienia odpowiednio, po wcześniejszym (telefonicznym lub mailowym) ustaleniu terminu z Zamawiającym. Wizja lokalna przeprowadzona na wniosek wykonawcy będzie miała charakter pomocniczy w ustaleniu stanu faktycznego miejsca dostawy, montażu i instalacji obrabiarek.

8. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach realizacji zamówienia zorganizował i przeprowadził szkolenia (min. 30 godzin) na terenie PCKZ w Zawierciu, w zakresie obsługi każdego rodzaju obrabiarki (odrębnie) dla osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone i zakończone nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru obrabiarek - odpowiednio.

9. Zamawiający wymaga aby wszystkie obrabiarki, będące przedmiotem zamówienia były objęte gwarancją producenta realizowaną przez autoryzowany serwis producenta – odpowiednio, na okres co najmniej 24 m-cy,

10. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi na okres zgodny z udzieloną gwarancją przez producenta.

Yes

RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16

Additional information

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena - 60 %

2. Termin realizacji - 40 %

Main site or place of performance

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24, 42-400 Zawiercie, POLSKA.

Zadanie nr 2

Value

PLN Not specified

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia określonego jako Zadanie nr 2 jest zakup wraz z dostarczeniem montażem i instalacją pionowego 5-osiowego frezarskiego centrum obróbczego CNC wraz z wyposażeniem i tokarskiego centrum obróbczego CNC wraz z wyposażeniem do pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie, zlokalizowanej na terenie PCKZ w Zawierciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych zawarty jest w Formularzu specyfikacji techniczno-cenowej, stanowiącej Załączniki nr 1c i 1 d do SIWZ.

Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia (obowiązujące dla obydwu części zamówienia odpowiednio)

1. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiadał wad fizycznych i prawnych, znajdował się w aktualnej ofercie producenta oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia – wymagane widoczne oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30.8.2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1226). Dokumentem potwierdzającym legalność oznaczenia jest Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE.

2. Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji (poza producentem) w dostarczony przedmiot zamówienia przed dostawą do Zamawiającego

3. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie obrabiarek sterowanych numerycznie:

1) pochodziło z legalnego źródła i posiadało wszystkie składniki potwierdzające legalność pochodzenia (np.: oryginalny nośnik, umowa licencyjna, klucz licencyjny itp. – zgodnie ze standardami stosowanymi przez producentów obrabiarek CNC.),

2) nie naruszało ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zmianami).

4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how, Wykonawca poniesie wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

5. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport, i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek, przetransportowanie obrabiarek do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, montaż i instalacja, dokonanie pierwszego uruchomienia, przeprowadzenie szkolenia w zakresie dostarczonych obsługi obrabiarek oraz wszelkich innych usług, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, takich jak serwis gwarancyjny oraz wsparcie techniczne.

6. Zamawiający wymaga aby montaż, instalacja i pierwsze uruchomienie wszystkich obrabiarek, będących przedmiotem zamówienia, wykonane było przez autoryzowany serwis producenta maszyny – odpowiednio.

7. Zamawiający umożliwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń, w których będą montowane i instalowane obrabiarki, będące przedmiotem zamówienia w zakresie każdej z 2 części zamówienia odpowiednio, po wcześniejszym (telefonicznym lub mailowym) ustaleniu terminu z Zamawiającym. Wizja lokalna przeprowadzona na wniosek wykonawcy będzie miała charakter pomocniczy w ustaleniu stanu faktycznego miejsca dostawy, montażu i instalacji obrabiarek.

8. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w ramach realizacji zamówienia zorganizował i przeprowadził szkolenia (min. 30 godzin) na terenie PCKZ w Zawierciu, w zakresie obsługi każdego rodzaju obrabiarki (odrębnie) dla osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie zostanie przeprowadzone i zakończone nie później niż w ciągu 7 dni od daty dokonania odbioru obrabiarek - odpowiednio.

9. Zamawiający wymaga aby wszystkie obrabiarki, będące przedmiotem zamówienia były objęte gwarancją producenta realizowaną przez autoryzowany serwis producenta – odpowiednio, na okres co najmniej 24 m-cy,

10. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi na okres zgodny z udzieloną gwarancją.

Yes

RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16

Additional information

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena - 60 %

2. Termin realizacji - 40 %.

Main site or place of performance

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 24, 42-400 Zawiercie, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

Malta : Santa Venera - Machinery for mining, quarrying, construction equipment

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Kumanovo - Miscellaneous cleaning machines

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 150,506 Euro

Denmark : Aarhus - Cranes, mobile lifting frames and works trucks fitted with a crane

Denmark

Value: 44.0 million Danish Krone

United Kingdom : Wrexham - Miscellaneous special-purpose machinery

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 745,000 Pound Sterling

United Kingdom : Catcliffe - Industrial machinery

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

United Kingdom : Catcliffe - Machines and apparatus for testing and measuring

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

Ireland : Castletroy - Centrifuges

Ireland

Value: 320,000 Euro