This tender in no longer available.

Tender description

Избор на изпълнител за доставка на оборудване за нуждите на Община Благоевград по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на дивани и столове за нуждите на БЗ „Заведения за социални услуги“;

Обособена позиция № 2 „Доставка и монтаж на щори и противокомарни мрежи за нуждите на БЗ „Заведения за социални услуги“;

Обособена позиция № 3 „Доставка на многофункционални метални шкафове за нуждите на дирекция „Европейски проекти и програми“;

Обособена позиция № 4 „Доставка на спално бельо за специализираните интитуции към БЗ „Заведения за социални услуги“.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Условия за изпълнение на поръчката

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, или техни обединения, както и вс. друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгл. законодателството на държавата, в която то е установено. В-ят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчка. В-ят ще отстрани от уч. в процедурата всеки уч., при който е налице някое от обстоятелства: по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1—4 от ЗОП. Във връзка с поставеното изискване по чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП, уч. сл, да разбират: ремонт на улично осветление. Участникът, опр. за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на д-ра в размер на 5 %от стойността на д-ра, съгл. чл. 111 от ЗОП. Прод. в доп. инф.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

Възложителят не поставя изисквания отнасящи до икономическо и финансовото състояние.

The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or disadvantaged persons
да
Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участникът по Обособена позиция № 1, № 2, № 3 и № 4 следва да докаже, че има опит в извършването на дейности — идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка.

Предвид горното, участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за всяка от обособените позиции.

По ОП №1 за дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, възложителят ще приема: „Доставка на дивани и столове“.

По ОП №2 за дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, възложителят ще приема: „Доставка и монтаж на щори и противокомарни мрежи“.

По ОП №3 за дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, възложителят ще приема: „Доставка на метални шкафове“.

По ОП №4 за дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката, възложителят ще приема: „Доставка на спално бельо“.

Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП.

Списък и кратко описание на условията

Възложителят не поставя изисквания за годност и упражняване на професионална дейност.

Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Доказване на изискването за сходен предмет:

За доказване на съответствието с критериите за подбор относно технически и професионални способности преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, предоставя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
да

Процедура

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Дата
2018-08-03
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Местно време
17:30
Условия за отваряне на офертите

2018-08-06

10:00

Зала 101 на Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1

Получените заявления/оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Възложителят ще отстранява участници, за които са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за иконом. и финансовите отн. с дружествата, рег. в юрисдикции с преф. дан. режим свързаните с тях лица и техните действителни собственици. На осн. чл. 47, ал. 3 и 4 от ЗОП, необходимата информация може да се получи от следните органи Национална агенция по приходите, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-06-28
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не
Precise information on deadline(s) for review procedures

Чл. 197. (1) Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация и от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. В случаите, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в „Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

Main CPV code 39000000

Bidding information

Bidding deadline

3 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 16,368

Locations

България, Благоевград

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Обособена позиция № 1 „Доставка на дивани и столове за нуждите на БЗ „Заведения за социални услуги“

Value

BGN 4,751

Обособена позиция № 1 „Доставка на дивани и столове за нуждите на БЗ „Заведения за социални услуги“

ОП № 1 Доставка на дивани и столове за нуждите на БЗ ЗСУ Ц-р за настаняване от сем. тип 1 и 2 — гр. Бл-д, ул. „Б. Ангелушев“ № 4 и № 6: Диван с ъгъл с р-р 2 500 мм/2 400 мм — 4 бр., Масивни дърв. м-ли (ПДЧ), меки части — облегални възглавници, дунапрен, вата; седални възглавници — дунапрен, вата; доп. особености — крачета, тапицерия кожа по избор; Диван с р-р 1 900 мм — 2 бр., Масивни дърв. м-ли (ПДЧ), меки части — облегални възглавници, надробен дунапрен; седални възглавници — дунапрен, вата; доп. осб-ти — крачета, тапицерия кожа по избор; Защ. ж-ще за лица с умствена изостаналост — гр. Бл-д, ул. „Т. Александров“ № 98 — Диван за дневна двойка 1420/900/660 — 1 бр.,Зиг-заг пружини, седална вис. 400, тапицерия по избор, Диван за дневна тройка — 2030/900/660 — 1 бр., Зиг-заг пружини, седална вис. 400, тапицерия по избор; Дом за пълн. лица с деменция с. Падеш — Стол с дамаска — 95/46/44 — 30 бр., Материал бук, с кожена седалка.

Quality criterion

Срок за доставка на оборудване

10

Main site or place of performance

Гр. Благоевград

Price

60

„Доставка и монтаж на щори и противокомарни мрежи за нуждите на БЗ „Заведения за социални услуги“

Value

BGN 3,483

„Доставка и монтаж на щори и противокомарни мрежи за нуждите на БЗ „Заведения за социални услуги“

ОП № 2 Д-ка и монтаж на щори и противокомарни мрежи за нуждите на БЗ ЗСУ — Защ. жил. за лица с умствена изостаналост — гр. Бл-д, ул. „Т. Александров“ № 98 Вертикални щори К01 релса — 127мм с плат, Ламели с плат: 5040:5007 през 1 ламел — 20, 20 м

2

; 29,10 м

2

; Врата мрежа — 2 бр.; Тежести за ВЩ Синджир за ВЩ — 120; Монтаж + демонтаж; Мрежи фибростъкло — 12 бр. — 8,76 м

2

; Монтаж — 12; Дом за пълн. лица с деменция — с. Падеж — Мрежи, Панти с фибростъкло — 18 бр. — 14,74 м

2

; Монтаж — 18 бр., Ц-р за наст. от сем. тип — гр. Бл-д, ул. „Трудолюбие“ № 7 — Вертикални щори К01— 127 мм, Ламели с плат: SH4-h175 см, SH3-h212 cм, SH3-h212 cм — 7,48,36,18 — 15,05 лм, 6,24 м

2

, 10 м

2

, 5 м

2

; Хориз. щори 25 мм цв. бял, странично водене — 2 бр., Тежести за ВЩ Синджир за ВЩ — 150, 300; Монтаж + демонтаж: Мрежи, Панти с фибростъкло — 8 бр., 7,37 м

2

; Монтаж; Дн.ц-р за пълн. лица с увреждания — гр. Бл-д, ул. „Скаптопара“ № 28 — Вер. щори К01 — с платове 9602/9609 — 40,87 м

2

, Врати мрежи — 2 бр./2,58 м

2

, Мрежа — прозорец — 0,57 м

2

, Ролетна мрежа рамка 0,54 м

2

, Монтаж; Ц-р за соц. рех-я и интегр. — гр. Бл-д — Ролетна верт. мрежа с рамко 20/40, Цвят — бял, Р-ри: 87/178 — 2бр. — 2,78 лм/м

2

, Мрежа, панти — Цвят — бял, Р-р: 58/139, 1 бр., 0,81 лм/м

2

.

Quality criterion

Срок за доставка на оборудване

10

Main site or place of performance

Община Благоевград

Price

60

„Доставка на многофункционални метални шкафове за нуждите на дирекция „Европейски проекти и програми“

Value

BGN 3,300

„Доставка на многофункционални метални шкафове за нуждите на дирекция „Европейски проекти и програми“

ОП № 3 Доставка на многофункционални метални шкафове за нуждите на д-я ЕПП — Многофункционален метален шкаф със заключващ механизъм — 10 бр. — Р-ри — вис. 198 см, с 5 рафта, шир. 90 см и дълб. 40 см с метални врати.

Quality criterion

Срок за доставка на оборудването

10

Main site or place of performance

Община Благоевград

Price

60

„Доставка на спално бельо за специализираните институции към БЗ „Заведения за социални услуги“

Value

BGN 4,833

„Доставка на спално бельо за специализираните институции към БЗ „Заведения за социални услуги“

ОП № 4 Д-ка на спално бельо за спец. инст. към БЗ ЗСУ — Спален комплект, Горен чаршаф (плик) с р-ри 150/210, Долен чаршаф с р-ри 150/210 — 100 бр. — Изработен от плат, хасе — 48 нишки. С-в на плата: 80 % памук и 20 % полиестер.

Дюс или с щампа — различни десени, подходящи за възрастни хора, Олекотена завивка с р-ри 150/200 — 50 бр. — Изработена от: Плат 40 % памук и 60 % полиестер, Пълнеж от силиконова вата, Възглавница — капитонирана с р-ри 50/70 — 50 бр. — Изр. с пълнеж от рязан или млян дунапрен, Шалте — капитонирано, двулицево с р-ри 150/210 — 50 бр. Изработено от плат 40 % памук и 60 % полиестер, Пълнеж ПЕ вата 80 г.

Калъфка с р-ри 55/70.

Quality criterion

Срок за доставка на оборудване

40

Main site or place of performance

Община Благоевград

Price

60

SIMILAR TENDERS

Norway : Kjeller - Camping goods

Norway

Value: 38.0 million Norwegian Krone

Norway : Hamar - Furnishing

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Glenrothes - Sprinkler systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 850,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Stationery

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Furniture

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Wakefield - Office furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Exeter - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified