This tender in no longer available.

Tender description

Dzierżawa kompleksowego wyposażenia oraz dostawę odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonywania badań w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej: Laboratorium Analityczne, Laboratorium Mikrobiologiczne, Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi a także w OAiIT, SOR i Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej /Prątka w jednostce zamiejscowej „Wysoka Łąka” w Kowarach z podziałem na 17 pakietów do osobnego rozpatrywania. Szczegóły w SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków

Wykonawcy posiadają kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają dla hurtowni farmaceutycznych zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) lub oświadczenie, iż zgodnie z Ustawą w Wyrobach Medycznych z dnia 17.1.2017 r. (tekst jednolity) nie jest wymagane posiadanie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do obrotu wyrobami medycznymi zaoferowanymi w postępowaniu,

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej:

— Pakiet nr 1 – 4.000.000,00 PLN,

— Pakiet nr 5 – 900.000,00 PLN,

— Pakiet nr 8 – 740.000,00 PLN.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-07-02
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-07-02

11:00

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

1. Zamawiający wymaga na wezwanie dostarczenia przez Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy Pzp wykazu dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

►Dla wszystkich pakietów:

• katalogi, foldery (ze zdjęciami, rysunkami), do każdej pozycji w wersji papierowej, języku polskim na podstawie, których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp.

• procedura wykonania testu w języku polskim.

• certyfikaty kontroli jakości produktów producenta.

►Dot. Pakietu nr 5 – deklaracja zgodności dla odczynników i certyfikaty CE wymagane prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz dyrektywami Unii Europejskiej wymaganymi na terenie Polski.

►Dot. Pakietu nr 8 – certyfikaty kontroli jakości od producenta dla przykładowej partii podłoży – Mueller Hinton Agar, Columbia Agar, Candida - chromogenne.

►Dot. Pakietu nr 9 – instrukcja producenta testu dotyczącą wykonania lekowrażliwości z zastosowaniem oferowanych testów MIC (w języku polskim).

►Dot. Pakietu nr 9 – Certyfikat EN ISO 13485 do podłoży i testów identyfikacyjnych.

2. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt. 5.1. SIWZ oraz braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w pkt. 5.2. SIWZ Wykonawca przesyła przed terminem otwarcia ofert w formie elektronicznej aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu (wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ).

3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt. 12.5. SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Z 2017, poz. 229). Zamawiający dopuszcza złożenia oświadczenia w formie elektronicznej lub faxem. Oryginał dokumentu należy niezwłocznie przesłać do Zamawiającego na adres podany w SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców.

4.W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:

— Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220 poz. 1447 ze zm.) lub oświadczenie, iż zgodnie z Ustawą w Wyrobach Medycznych z dnia 17.1.2017 r. (tekst jednolity) nie jest wymagane posiadanie koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej do obrotu wyrobami medycznymi zaoferowanymi w postępowaniu, - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

— Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodne z pkt. 5.1.2 SIWZ.

5. Wykaz pozostałych dokumentów, jakie Wykonawcy muszą dostarczyć

• Uzupełniony i podpisany formularz cenowy dla sprzętu przeznaczonego do dzierżawy (pakiet nr 1, 5, 8) – załącznik nr 6 do SIWZ (złożyć w zależności na który Pakiet Wykonawca składa ofertę),

• Uzupełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 7 do SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587840

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-05-21
Precise information on deadline(s) for review procedures

Dot. pkt. VI 3) Informacje dodatkowe:

1. W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.2 SIWZ potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:

— Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— Katalogi, foldery (ze zdjęciami, rysunkami), do każdej pozycji w wersji papierowej, języku polskim na podstawie, których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp. (zgodnie z pkt. 3.7. SIWZ),

— Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, odpowiadać będzie zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, odstępuje się od żądania złożenia odrębnego oświadczenia w tym zakresie.

2. Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

• Oświadczenia dot. zaoferowanego asortymentu w/w postępowaniu zawarte w formularzu ofertowym – załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Wykaz pozostałych dokumentów, jakie Wykonawcy muszą dostarczyć w złożonych ofertach:

• Uzupełnione i podpisane zestawienie parametrów i warunków wymagalnych dla sprzętu przeznaczonego do dzierżawy – załącznik nr 2 do SIWZ,

• Uzupełnione i podpisane tabele nr 1 do nr 5 w zakresie Pakietu nr 5 – załącznik nr 4 do SIWZ,

• Uzupełniony i podpisany wykaz asortymentowo-cenowy wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 5 do SIWZ,

• Uzupełniony i podpisany formularz cenowy (pakiet nr 1,5,8) – załącznik nr 5 do SIWZ.

Dot. VI.4.3) Składanie odwołań: Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy Działu VI ustawy PZP.

Main CPV code 33696500

Bidding information

Bidding deadline

2 Jul 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Jelenia Góra

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dzierżawa kompleksowego wyposażenia oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do Laboratorium Analitycznego (LA)

Value

PLN Not specified

Dzierżawa kompleksowego wyposażenia oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do Laboratorium Analitycznego (LA)

Dzierżawa kompleksowego wyposażenia oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do Laboratorium Analitycznego (LA) część od „1.1.” do „1.6” SIWZ — szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych (odczynniki i mat. zużywalne)

10

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2) Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 83.250,00 PLN. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Laboratorium Analityczne, OAIiT WCSKJ, SOR WCSKJ jednostka zamiejscowa „Wysoka Łąka” Kowary – Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej /Prątka.

Testy immunochromatograficzny do oznaczania krwi utajonej w kale do (LA)

Value

PLN Not specified

Testy immunochromatograficzny do oznaczania krwi utajonej w kale do (LA)

Testy immunochromatograficzny do oznaczania krwi utajonej w kale do (LA)— szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych

20

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 90,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Laboratorium Analityczne WCSKJ.

Testy kasetkowe do wykrywania środków uzależniających w moczu ludzkim do (LA)

Value

PLN Not specified

Testy kasetkowe do wykrywania środków uzależniających w moczu ludzkim do (LA)

Testy kasetkowe do wykrywania środków uzależniających w moczu ludzkim do (LA)— szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych

20

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 360,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Laboratorium Analityczne WCSKJ.

Odczynniki i Barwniki do diagnostyki dla (LA)

Value

PLN Not specified

Odczynniki i Barwniki do diagnostyki dla (LA)

Odczynniki i Barwniki do diagnostyki dla (LA)— szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych

20

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 22,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Laboratorium Analityczne WCSKJ.

Dzierżawa kompleksowego wyposażenia oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

Value

PLN Not specified

Dzierżawa kompleksowego wyposażenia oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

Dzierżawa kompleksowego wyposażenia oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej — szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Czas usunięcia awarii sprzętu

10

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 18.000,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi WCSKJ.

Bezpieczne nakłuwacze do pobierania krwi z drenów do (LS)

Value

PLN Not specified

Bezpieczne nakłuwacze do pobierania krwi z drenów do (LS)

Bezpieczne nakłuwacze do pobierania krwi z drenów do (LS— szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych

20

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 338,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi WCSKJ.

Odczynniki do serologii grup krwi do (LS)

Value

PLN Not specified

Odczynniki do serologii grup krwi do (LS)

Odczynniki do serologii grup krwi do (LS)— szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych

20

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 214,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi WCSKJ.

Dzierżawa kompleksowego wyposażenia oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Value

PLN Not specified

Dzierżawa kompleksowego wyposażenia oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Dzierżawa kompleksowego wyposażenia oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (podłoża na płytkach, odczynniki i akcesoria niezbędne do wykonania identyfikacji i określania lekowrażliwości w automatycznym analizatorze, podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych w systemie automatycznym do Laboratorium Mikrobiologicznego (LM) — szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych –dot. odczynniki i mat. zużywalne

10

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 14.645,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Laboratorium Mikrobiologiczne WCSKJ,

Testy MIC (Minimum Inhibitory Concentration) z gradientem stężenia antybiotyku do lekowrażliwości do (LM)

Value

PLN Not specified

Testy MIC (Minimum Inhibitory Concentration) z gradientem stężenia antybiotyku do lekowrażliwości do (LM)

Testy MIC (Minimum Inhibitory Concentration) z gradientem stężenia antybiotyku do lekowrażliwości do (LM) — szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych

20

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 86,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Laboratorium Mikrobiologiczne WCSKJ.

Odczynniki do wykrywania mechanizmów oporności (KPC i MBL)

Value

PLN Not specified

Odczynniki do wykrywania mechanizmów oporności (KPC i MBL)

Odczynniki do wykrywania mechanizmów oporności (KPC i MBL) — szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych

20

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 6,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Laboratorium Mikrobiologiczne WCSKJ.

Szybkie testy do wykrywania mechanizmów oporności (KPC, NDM, OXA-48 do LM)

Value

PLN Not specified

Szybkie testy do wykrywania mechanizmów oporności (KPC, NDM, OXA-48 do LM)

Szybkie testy do wykrywania mechanizmów oporności (KPC, NDM, OXA-48 do LM) — szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych

20

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 90,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Laboratorium Mikrobiologiczne WCSKJ.

Test immunologiczny (aglutynacja pośrednia) do wykrycia p-ciał Mycoplasma pneumoniae IgM + IgG (LM)

Value

PLN Not specified

Test immunologiczny (aglutynacja pośrednia) do wykrycia p-ciał Mycoplasma pneumoniae IgM + IgG (LM)

Test immunologiczny (aglutynacja pośrednia) do wykrycia p-ciał Mycoplasma pneumoniae IgM + IgG (LM)— szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych

20

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 312,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Laboratorium Mikrobiologiczne WCSKJ.

Diagnostyka serologiczna mononukleozy zakaźnej (EBV) w surowicy krwi metodą płytkowej aglutynacji (LM)

Value

PLN Not specified

Diagnostyka serologiczna mononukleozy zakaźnej (EBV) w surowicy krwi metodą płytkowej aglutynacji (LM)

Diagnostyka serologiczna mononukleozy zakaźnej (EBV) w surowicy krwi metodą płytkowej aglutynacji (LM) — szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych

20

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 23,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Laboratorium Mikrobiologiczne WCSKJ.

Testy do diagnostyki Syphilis w surowicy krwi oraz podłoża do hodowli Trichomonas vaginalis (LM)

Value

PLN Not specified

Testy do diagnostyki Syphilis w surowicy krwi oraz podłoża do hodowli Trichomonas vaginalis (LM)

Testy do diagnostyki Syphilis w surowicy krwi oraz podłoża do hodowli Trichomonas vaginalis (LM) — szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych

20

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 79,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Laboratorium Mikrobiologiczne WCSKJ.

Testy lateksowe do diagnostyki mikrobiologicznej: wykrywanie antygenów grupowych Salmonella, Shigella, E coli (LM)

Value

PLN Not specified

Testy lateksowe do diagnostyki mikrobiologicznej: wykrywanie antygenów grupowych Salmonella, Shigella, E coli (LM)

Testy lateksowe do diagnostyki mikrobiologicznej: wykrywanie antygenów grupowych Salmonella, Shigella, E coli (LM)— szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych

20

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 47,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Laboratorium Mikrobiologiczne WCSKJ.

Wzierniki ginekologiczne CUSCO (LM)

Value

PLN Not specified

Wzierniki ginekologiczne CUSCO (LM)

Wzierniki ginekologiczne CUSCO (LM)— szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych

20

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 126,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Laboratorium Mikrobiologiczne WCSKJ.

Mikrobiologia manualna-szybki kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu

Value

PLN Not specified

Mikrobiologia manualna-szybki kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu

Mikrobiologia manualna-szybki kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu — szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarte w załącznikach do SIWZ.

Cost criterion

Termin rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych

20

Additional information

1) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”.

2)Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 162,00 zł. Wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.. Formę wniesienia wadium, miejsce i inne uregulowania dot. wadium określono w pkt. 9 SIWZ.

Main site or place of performance

Laboratorium Mikrobiologiczne WCSKJ.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Kjeller - Camping goods

Norway

Value: 38.0 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Norway

Value: Not specified

Norway : Hamar - Furnishing

Norway

Value: Not specified

Ireland : Naas - Lifting equipment for health care sector

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Kristiansand - Hair preparations and articles

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone