This tender in no longer available.

Tender description

Dostawa odczynników laboratoryjnych - 3 pakiety (szczegółowy opis i zakres zawiera SIWZ).

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy określone zostały w Rozdziale XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie.
Wykaz i krótki opis warunków
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia Określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie precyzuje żadnychszczególnych wymagań w tym zakresie. 1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwaną dalej PZP 1.3. spełniają wymogi określone w SIWZ. 2.W toku badania ofert Zamawiający zastosuje art. 24 aa ustawy PZP. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 i ust.5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, Wykonawca złoży Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 3. Zamawiający wykluczy z postępowania: 3.1. Wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki określone w art.24 ust.1 z uwzględnieniem art.24 ust. 7 oraz art.24 ust.5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. 3.2. Wykonawcę, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie spełni innych wymagań określonych w ustawie Pzp i SIWZ. 4. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przedłożyć dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. § 5 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; § 7 ust.1 pkt 1, 2 i ust. 3. 4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. W przypadku oferty złożonej przez podmioty występujące wspólnie, których oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza każdy z partnerów samodzielnie złoży dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. § 5 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; § 7 ust.1 pkt 1, 2 i ust. 3. 5. Wszystkie dokumenty załączone do oferty lub uzupełniane w toku jej weryfikacji muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Jeżeli uprawnienie wynika z odrębnego pełnomocnictwa, należy je załączyć. 6. Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.spcsk.pl) informacji,o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j: Dz.U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymagań w tym zakresie.

Procedura

Warunki otwarcia ofert
2018-05-08 10:00 Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a, Dział Zamówień Publicznych, blok B, parter, pokój nr 1.
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Czas lokalny
09:30
Oferta musi zachować ważność do
2018-07-06
Data
2018-05-08
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 +48 224587801 [email protected] +48 224587800 http://www.uzp.gov.pl/kio
Electronic payment will be used
tak
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości: suma wadium wszystkich pakietów 950,00 PLN (kwoty wadium z podziałem na poszczególne pakiety zawiera SIWZ).
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 +48 224587801 [email protected] +48 224587800 www.uzp.gov.pl/kio
Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2. Terminy wnoszenia odwołań. 2.1. Termin wniesienia odwołania wobec czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesieniawynosi: a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. b) 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2.2. Termin wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wynosi 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 2.3. Termin wniesienia odwołania wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 2.1. i 2.2. wynosi 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 2.4 Termin na wniesienie odwołania w przypadku, gdy Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej wynosi 30 dni od dnia publikacji W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, z tym, że jeżeli Zamawiający nie opublikował w/w ogłoszenia termin na wniesienie odwołania wynosi 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-03-22
Electronic invoicing will be accepted
tak Main CPV code 33696500

Bidding information

Bidding deadline

8 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

PLN 93,500

Locations

Polska, Warszawa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet nr 1

Value

PLN 5,500

Pakiet nr 1 Zestawy odczynników (szczegółowy opis i zakres zawiera SIWZ).

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet nr 2

Value

PLN 10,300

Pakiet nr 2 Płyn do izolacji limfocytów (szczegółowy opis i zakres zawiera SIWZ).

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

Pakiet nr 3

Value

PLN 77,700

Pakiet nr 3 Gotowy do użycia zestaw do przeprowadzenia multipleksowej reakcji PCR (szczegółowy opis i zakres zawiera SIWZ).

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha 1a.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Birmingham - Operating techniques

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Norway : Lillestrøm - Medical consumables

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Magnetic resonance unit

Norway

Value: 3.3 million Norwegian Krone

Malta : Victoria - Sanitary towels or tampons

Malta

Value: Not specified

Norway : Borkenes - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

Norway

Value: 3.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Pathology services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Kumanovo - Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified