Tender description

Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa środków ochrony osobistejZad. 1 – Okulary ochronne dla zespołów operacyjnych – B.O.O.KardiochirurgiiSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.
Main CPV code 18142000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

24 Oct 2018

36 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Katowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa środków ochrony osobistejZad. 1 – Okulary ochronne dla zespołów operacyjnych – B.O.O.KardiochirurgiiSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.3.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:Oferowane wyroby muszą posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowane zgodnieZ przepisami prawa wymagającymi posiadania atestów, certyfikatów oraz rejestracji;3.4. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik do SIWZ.3.5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych w SIWZ wyłącznie w odniesieniu do norm wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.Rozwiązanie równoważne oznacza rozwiązanie umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego w SIWZ za pomocą innych rozwiązań.

Additional informantion

Wymagania dotyczące wadium8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości:Oznaczenie Zadania Wadium (zł)Zadanie 1 - 25,00W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać,

Main site

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec, POLSKA

SIMILAR TENDERS

Forklift trucks

Ireland

Value: 500,000 Euro

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.1 million Pound Sterling

Christmas tree

Ireland

Value: 360,000 Euro

Education and training services

Malta

Value: Not specified

Technical inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 590,000 Pound Sterling