Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Inneko Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na teren:a. zakładu unieszkodliwiania odpadów tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Małyszyńskiej 180 obręb-7 Chróścik, 66-400 Gorzów Wlkp.b. Pola golfowego Zawarcie ul. Śląska 52, 66-400 Gorzów Wlkp.3. Całkowita wielkość zamówienia: 305 000 litrów. Podana wielkość całkowitego zapotrzebowania Zamawiającego na paliwo może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu maksymalnie o 20 %.
Main CPV code 09134100

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

24 Oct 2018

32 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gorzów Wlkp.

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot 4. Dostawy oleju napędowego będą realizowane w ilościach zależnych od bieżących potrzeb Zamawiającego, jednorazowo około:a. do zakładu unieszkodliwiania odpadów przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp., ok. 7 000 l. – co 7 do 10 dni; miesięcznie ok. 25 335 – 26 000 l.b. na pole golfowe Zawarcie przy ul. Śląskiej 52 w Gorzowie Wlkp., ok 2 000 l. – 2 dwa razy w roku.5. Czas na realizację pojedynczej dostawy: Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy do miejsc realizacji zamówienia odbywały się w godzinach od 7:00 do 20:00, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia jednostkowego, z wyłączeniem sobót, niedziel, oraz dni ustawowo wolnych od pracy.6. Zamawiający każdorazowo wymagać będzie od wykonawcy przedłożenia aktualnego świadectwa jakości (atestu) kupowanego oleju napędowego.7. Dostawy przedmiotu umowy będą odbywać się autocysterną wyposażoną w zalegalizowany licznik paliwa.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do każdorazowej kontroli ilości oraz wyrywkowej kontroli dostarczonego oleju napędowego pod względem jakości, a w przypadku stwierdzenia przez niezależne laboratorium, że pobrana z autocysterny w obecności kierowcy próbka oleju nie spełnia wymagań jakości, Zamawiający upoważniony jest do żądania od Wykonawcy wymiany go na wolny od wad ze wskazaniem terminu tej wymiany, a Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany w tym terminie. Ponadto, jeżeli próbka oleju nie spełnia wymagań jakości, Wykonawca zwróci Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty, w tym przeprowadzenia badań laboratoryjnych, w terminie 14 dni od wezwania i mogą one zostać potrącone z ceny Wykonawcy.9. Wszelkie obowiązki związane z transportem przyjmie na siebie Wykonawca,10. Wykonawca zobowiązany jest:a. poinformować Zleceniodawcę o przewidywanych lub zaistniałych już przeszkodach w dostawieb. przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności obowiązujących przepisów i procedur na terenie zakładów.11. Na teren zakładów będą mogły wjechać tylko samochody, które zostały wcześniej zgłoszone osobie wskazanej do kontaktu ze strony Zamawiającego. Zgłoszenie odbywa się w formie elektronicznej lub telefonicznej – ze wskazaniem:a. numeru rejestracyjnego pojazdub. danych kierowcy (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego).12. Środek transportu musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności być:a. sprawny technicznieb. dopuszczony do poruszania się po drogach.13. Wymagane zabezpieczenie dotyczące transportu określają stosowne normy techniczne oraz prawo o ruchu drogowym, oraz wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu paliw płynnych, oraz warunków, jakich można się spodziewać na trasie przejazdu14. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i czystości nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych) w trakcie wykonywania usługi. W przypadku wystąpienia sytuacji powodującej nie spełnienie powyższego warunku Wykonawca w trybie natychmiastowym przywróci zanieczyszczony teren do stanu pierwotnego.15. W szczególności Wykonawca odpowiada za:a. przyjęcie i realizację wszystkich otrzymanych zleceń,b. terminowe podstawienie środka transportu,c. dotrzymywanie uzgodnionych terminów dostawy, wg zleceń przekazywanych przez Zamawiającego.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonania usługi na każdym etapie jej realizacji.17. Wykonawca winien zapewnić stały kontakt telefoniczny z wyznaczoną przez siebie osobą18. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę minimum 500 000,00 PLN, ciągłość koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, w okresie obowiązywania umowy19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w całości20. Niezrealizowanie całego przedmiotu umowy w okresie jej trwania nie powoduje jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.21. W razie awarii jednostek sprzętowych Wykonawca zapewni ciąg...

Main site

Zakład unieszkodliwiania odpadów tj. Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Małyszyńskiej 180 obręb-7 Chróścik, 66-400 Gorzów Wlkp.Pole golfowe Zawarcie ul. Śląska...

Start date

2019-01-02

End date

2019-12-31

ac

Cena60 %Czas reakcji od zgłoszenia Zamawiającego do realizacji dostawy40 %

SIMILAR TENDERS

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Lift-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.7 million Pound Sterling

Provision of training services in the fields related to Maritime Safety and Protection of Marine Environment and Quality Audit Management

Portugal

Value: 260,000 Euro

Accounting and auditing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 5.0 million Denar

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling