This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż i dostawa loco magazyn MZK Konin mieszczącego się przy ul. M. Dąbrowskiej 1a następujących paliw płynnych:

— oleju napędowego w ilości około - 1 800 000 l rocznie

— benzyny bezołowiowej 95 w ilości około - 100 000 l rocznie

Zamawiający czyni obecnie starania o uzyskanie licencji na obrót paliwami ciekłymi i w związku z powyższym, wskazane ilości dotyczą sytuacji, kiedy tę licencję Zamawiający uzyska. W przypadku nieuzyskania licencji lub uzyskania jej w terminie późniejszym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości paliwa niż wskazana wyżej, zgodnie z bieżącymi potrzebami eksploatacyjnymi. W przypadku nieuzyskania licencji Zamawiający zakupi olej napędowy w ilości około 1 500 000 l, a benzynę w ilości około 5 000 l.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi Polskimi Normami (olej napędowy-PN-EN-590:2013-12, benzyna bezołowiowa 95 PN-EN 228) i przepisami branżowymi.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy, której wzór ustalony został w załączniku nr 5 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 6 000 000 PLN,

2) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

1) wykażą, że w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dostawy oleju napędowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 6 000 000 PLN netto.,

2) wykażą, ze oferowana dostawa odpowiada wymaganiom zamawiającego.

Wykaz i krótki opis warunków

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawcy wykazali, że posiadają koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 220 z późn. zm.),

2) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4 i pkt 8 ustawy.

Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej JEDZ). Wykonawca składa JEDZ wyłącznie w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany i przesyła go Zamawiającemu na wskazany w pkt 9.5 SIWZ adres e-mail.

Dokument ten należy wypełnić w następującym zakresie: część II, część III, w części

IV punkty: Al, B5, B6, Clb, ClO, C12 oraz część VI. Informacje zawarte

W tym oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządza się zgodnie z formularzem określonym w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. (Dz.Urz. UE nr L3 z dnia 6.1.2016 r.) ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej JEDZ w przykładowym formacie doc – załącznik nr 2 do SIWZ Ponadto Zamawiający zaleca korzystanie z aktualnej wersji instrukcji wypełniania JEDZ/ESPD dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:

https://www.uzp.gov.pl.

Oraz wskazuje na interaktywne narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD, dostępne na stronach internetowych:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?1ang=pl

lub https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.), wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń i dokumentów dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, które zostały wymienione w rozdziale 7 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

W celu umożliwienia dokonania oceny ofert Zamawiający żąda, aby Wykonawca dołączył do ofert dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym wymaganiom:

1) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych:

1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień ich złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000 PLN,

b) dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie mniejszą 1 000 000 PLN.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-11-05
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00
Warunki otwarcia ofert

2018-11-05

10:30

Konin, ul. M. Dąbrowskiej 8, świetlica, POLSKA

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zostaną podane:

1) nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

2) cena ofertowa,

3) termin realizacji zamówienia publicznego

4) warunki płatności

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Estimated timing for further notices to be published
Wrzesień 2019 rok
Informacje dodatkowe

Zamawiający, poza przypadkiem wystąpienia przesłanek obligatoryjnego odrzucenia oferty wskazanymi w ustawie, odrzuci również ofertę (zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy), w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp., tj. najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-21
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Main CPV code 09134100

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 1.9 million

Locations

Polska, Konin

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 1.9 million

Przedmiotem zamówienia jest:

Sprzedaż i dostawa loco magazyn MZK Konin mieszczącego się przy ul. M. Dąbrowskiej 1a następujących paliw płynnych:

— oleju napędowego w ilości około - 1 800 000 l rocznie

— benzyny bezołowiowej 95 w ilości około - 100 000 l rocznie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości paliwa niż wskazana wyżej, zgodnie z bieżącymi potrzebami eksploatacyjnymi.

Zamawiający czyni obecnie starania o uzyskanie licencji na obrót paliwami ciekłymi i w związku z powyższym, wskazane ilości dotyczą sytuacji, kiedy tę licencję Zamawiający uzyska. W przypadku nieuzyskania licencji lub uzyskania jej w terminie późniejszym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszej ilości paliwa niż wskazana wyżej, zgodnie z bieżącymi potrzebami eksploatacyjnymi. W przypadku nieuzyskania licencji Zamawiający zakupi olej napędowy w ilości około 1 500 000 l, a benzynę w ilości około 5 000 l.

Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi Polskimi Normami (olej napędowy- PN-EN-590:2013-12, benzyna bezołowiowa 95 PN-EN 228) i przepisami branżowymi (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1680)).

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Award criteria

termin dostawy

40 %

60 %

Main site or place of performance

Konin

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Coventry - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Belgium : Geel - Highly Enriched and Natural Uranium Metal Standards

Belgium

Value: 500,000 Euro

North Macedonia : Shtip - Electricity, heating, solar and nuclear energy

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 38.0 million Denar

United Kingdom : Belfast - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

Norway : Sandnes - Petrol

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Chesterfield - Electricity

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Chesterfield - Natural gas

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified