This tender in no longer available.

Tender description

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub dowolną liczbę wymienionych w niniejszej SIWZ części zamówienia – zadania od 1 do 22.

2. Przedmiotem zamówienia są Zakupy paliw płynnych do samochodów w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy, na stacjach paliw czynnych 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku, paliwami spełniającymi wymogi:

a) normy PN-EN 590:2013 lub równoważnej dla oleju napędowego

b) normy PN-EN 589 lub równoważnej dla gazu LPG

c) normy PN-EN 228: 2013 lub równoważnej dla benzyny bezołowiowej 95

w następujących ilościach:

Zadanie nr 1.

Zakup paliw do samochodów oddziału w Busku-Zdroju, ul. Partyzantów 4;

Olej napędowy w ilości 140 000 litrów,

Zadanie nr 2.

Zakup paliw do samochodów oddziału w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 26;

Olej napędowy w ilości 116 000 litrów.

Zadanie nr 3.

Zakup paliw do samochodów oddziału w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 14;

Olej napędowy w ilości 71 000 litrów.

Zadanie nr 4.

Zakup paliw do s...

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Określają projekty umów zał. nr 5a i 5b SIWZ
Wykaz i krótki opis warunków
Aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z poź. zmianami), ważną przez cały okres na jaki będzie zawarta umowa

Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-15
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00
Oferta musi zachować ważność do
2018-12-14
Warunki otwarcia ofert

2018-10-15

12:00

Kielce, ul. Pakosz 72, pokój 301, POLSKA

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Estimated timing for further notices to be published
Wrzesień 2021 r.
Informacje dodatkowe

4. Wymagania organizacyjne – opisane w istotnych postanowieniach umowy

4.1 Odległość stacji tankowania paliw od wyszczególnionej w zadaniu miejscowości o

Promieniu nie większym niż 7 km, od siedziby oddziału lub punktu ratowniczego

Pozostałe wymagania opisane w istotnych postanowieniach umowy.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami orazprzekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym

A Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Witold Irski, e-mail: [email protected],

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Uwaga! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres e-mail: [email protected]

a) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

b) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

d) Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

f) Wy...

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-09-03
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

17.1 Wykonawcom i innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

17.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od czynności Zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy Pzp podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.3 Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ.

17.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określić żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

17.6 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.8 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.9 Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

17.10 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

17.11 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

17.12 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej opis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17.13 Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.

17.14 Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego w skutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Main CPV code 09134100

Bidding information

Bidding deadline

15 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Kielce

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Zakup paliw do samochodów oddziału w Busku-Zdroju, ul. Partyzantów 4

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów oddziału w Busku-Zdroju, ul. Partyzantów 4 Zakup oleju napędowego w ilości 140 000 l

Main site or place of performance

Busko-Zdrój, ul. Partyzantów 4, POLSKA

Zakup paliw do samochodów oddziału w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 26

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów oddziału w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 26 Zakup oleju napędowego w ilości 116 000 l

Main site or place of performance

Jędrzejów, ul. 11 Listopada 26, POLSKA

Zakup paliw do samochodów oddziału w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 14

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów oddziału w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 14 Zakup oleju napędowego w ilości 71 000 l

Main site or place of performance

Kazimierza Wielka, ul. Kościuszki 14, POLSKA

Zakup paliw do samochodów oddziału w Końskich, ul. 1-go Maja 44

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów oddziału w Końskich, ul. 1-go Maja 44 Zakup oleju napędowego w ilości 71 000 l

Main site or place of performance

Końskie, ul.1-go Maja 44, POLSKA

Zakup paliw do samochodów oddziału w Opatowie, ul. Szpitalna 4

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów oddziału w Opatowie, ul. Szpitalna 4 Zakup oleju napędowego w ilości 38 000 l

Main site or place of performance

Opatów, ul. Szpitalna 4, POLSKA

Zakup paliw do samochodów oddziału w Ostrowcu-Świętokrzyskim, ul. Foscha 5

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów oddziału w Ostrowcu-Świętokrzyskim, ul. Foscha 5 Zakup oleju napędowego w ilości 242 000 l

Main site or place of performance

Ostrowiec-Świętokrzyski, ul. Foscha 5, POLSKA

Zakup paliw do samochodów oddziału w Pińczowie, ul. Łąkowa 2a

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów oddziału w Pińczowie, ul. Łąkowa 2a Zakup oleju napędowego w ilości 80 000 l

Main site or place of performance

Pińczów, ul. Łąkowa 2a, POLSKA

Zakup paliw do samochodów oddziału w Sandomierzu, ul. Schinzla 13

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów oddziału w Sandomierzu, ul. Schinzla 13 Zakup oleju napędowego w ilości 82 000 l

Main site or place of performance

Sandomierz, ul. Schinzla 13, POLSKA

Zakup paliw do samochodów oddziału w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szpitalna 5

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów oddziału w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szpitalna 5 Zakup oleju napędowego w ilości 136 000 l

Main site or place of performance

Skarżysko-Kamienna, ul. Szpitalna 5, POLSKA

Zakup paliw do samochodów oddziału w Starachowicach, ul. Borkowskiego 2

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów oddziału w Starachowicach, ul. Borkowskiego 2 Zakup oleju napędowego w ilości 128 000 l, benzyna bezołowiowa 95 w ilości 150 litrów i gaz LPG w ilości 1 700 litrów

Main site or place of performance

Starachowice, ul. Borkowskiego 2a, POLSKA

Zakup paliw do samochodów oddziału we Włoszczowie, ul. Młynarska 3

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów oddziału we Włoszczowie, ul. Młynarska 3 Zakup oleju napędowego w ilości 70 000 l, benzyna bezołowiowa 95 w ilości 400 litrów i gaz LPG w ilości 3 000 litrów

Main site or place of performance

Włoszczowa, ul. Młynarska 3, POLSKA

Zakup paliw do samochodów oddziału w Kielcach, ul. św. Leonarda 10

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów oddziału w Kielcach, ul. św. Leonarda 10 Zakup oleju napędowego w ilości 555 000 l, benzyna bezołowiowa 95 w ilości 4 000 l

Main site or place of performance

Kielce, ul. św. Leonarda 10, POLSKA

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Chmielniku, ul. Kielecka 18

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Chmielniku, ul. Kielecka 18 Zakup oleju napędowego w ilości 32 000 l

Main site or place of performance

Chmielnik, ul. Kielecka 18, POLSKA

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 23

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Sędziszowie, ul. Dworcowa 23 Zakup oleju napędowego w ilości 43 000 l

Main site or place of performance

Sędziszów, ul. Dworcowa 23, POLSKA

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Łopusznie, ul. Strażacka 10

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Łopusznie, ul. Strażacka 10 Zakup oleju napędowego w ilości 55 000 l

Main site or place of performance

Łopuszno, ul. Strażacka 10, POLSKA

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Nowej Słupi, ul. Świętokrzyska 53

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Nowej Słupi, ul. Świętokrzyska 53 Zakup oleju napędowego w ilości 56 000 l

Main site or place of performance

Nowa Słupia, ul. Świętokrzyska 53, POLSKA

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Rakowie, ul. Klasztorna 16

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Rakowie, ul. Klasztorna 16 Zakup oleju napędowego w ilości 48 000 l

Main site or place of performance

Raków, ul. Klasztorna 16, POLSKA

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Mniowie, ul. Centralna 6

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Mniowie, ul. Centralna 6 Zakup oleju napędowego w ilości 60 000 l

Main site or place of performance

Mniów, ul. Centralna 6, POLSKA

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Ożarowie, ul. Spacerowa 10

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Ożarowie, ul. Spacerowa 10 Zakup oleju napędowego w ilości 37 000 l

Main site or place of performance

Ożarów, ul. Spacerowa 10, POLSKA

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Łoniowie, ul. Łoniów 104

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Łoniowie, ul. Łoniów 104 Zakup oleju napędowego w ilości 37 000 l

Main site or place of performance

Łoniów, ul. Łoniów 104, POLSKA

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10 Zakup oleju napędowego w ilości 40 000 l

Main site or place of performance

Chęciny, ul. Czerwona Góra 10, POLSKA

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Pacanowie, ul. dr. A. Gałązki 11

Value

PLN Not specified

Zakup paliw do samochodów punktu ratowniczego w Pacanowie, ul. dr. A. Gałązki 11 Zakup oleju napędowego w ilości 48 000 l

Main site or place of performance

Pacanów, ul. dr. A. Gałązki 11, POLSKA

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Ireland : Wicklow - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Ireland

Value: 1 Euro

Norway : Oslo - Wood fuels

Norway

Value: 30.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Steam, hot water and associated products

Norway

Value: 80.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Lead batteries

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Euro

United Kingdom : Greenock - District heating

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Cyprus : Nicosia - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Cyprus

Value: 295,000 Euro