Tender description

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů nových, nepoužitých operačních stolů pro oddělení centrálních operačních sálů Nemocnice Jihlava.

Řízení

Notice number in the OJ S
2018/S 088-197029
Type of contest
Open
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano

Doplňující informace

Precise information on deadline(s) for review procedures
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
Datum odeslání tohoto oznámení
2018-08-06
Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěžetř. Kpt. Jaroše 7Brno604 55+420 542167111posta@compet.cz+420 542167112http://www.compet.cz
Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěžetř. Kpt. Jaroše 7Brno604 55+420 542167111posta@compet.cz+420 542167112http://www.compet.cz Main CPV code 33192230

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

9 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 9.9 million

Locations

Česká republika, Jihlava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 9.9 million

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů nových, nepoužitých operačních stolů - 3 kusů systémových stolů pro obecnou chirurugii, ortopedii a traumatologii a 1 kusu mobilního operačního stolu, pro oddělení centrálních operačních sálů Nemocnice Jihlava.

Yes

„Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001406)

Main site or place of performance

Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, 586 33 JihlavaOddělení centrálních operačních sálů

Additional information

Zadávací dokumentace pro výše uvedenou zakázku je zpracována na základě podkladů a dokumentace k projektu "Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava", který je realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Award criteria

Technická úroveň10Celkové předpokládané náklady90

SIMILAR TENDERS

Repair and maintenance services for non-electrical machinery

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

CNC lathe

Sweden

Value: Not specified

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250.0 million Pound Sterling

Industrial gases

Norway

Value: 22.5 million Norwegian Krone

Building construction work

Ireland

Value: 20.0 million Euro

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Norway

Value: 60.0 million Norwegian Krone