This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele vč. dodávek náhradních dílů. Blíže viz zadávací dokumentace.

V jednotlivých částech veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda vždy s jedním vybraným dodavatelem. Jednotlivé Rámcové dohody budou uzavřeny na jednotlivá stanoviště v rámci Jihočeského kraje dle stanovených částí veřejné zakázky.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek

Dodavatel prokazuje dle § 77, odst. 1 zákona splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.Řízení

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ano
Podmínky pro otevírání nabídek

2018-03-26

11:00

B. Němcové 1931/6

Místem otevírání obálek je zasedací místnost na adrese sídla zadavatele.Přítomni budou zástupci zadavatele, členové hodnotící komise nebo komise pro otevírání obálek a fakultativně zástupce za každého účastníka, který podá nabídku (max. jedna osoba za jednoho účastníka). Zástupce účastníka se musí prokázat plnou mocí opravňující jej k účasti na otevírání obálek za úč., není-li sám os. opr. jednat.

Datum
2018-03-26
Type of contest
Open
Místní čas
11:00
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano

Doplňující informace

Jde o opakovanou zakázku
ne
Datum odeslání tohoto oznámení
2018-02-15
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Main CPV code 50110000

Bidding information

Bidding deadline

26 Mar 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 20.4 million

Locations

Česká republika, České Budějovice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Část 1) plnění A – České Budějovice, B. Němcové 1931/6

Value

CZK 5.0 million

Část 1) plnění A – České Budějovice, B. Němcové 1931/6

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele vč. dodávek náhradních dílů. Blíže viz zadávací dokumentace.

Cost criterion

Výše % slevy poskytnuté účastníkem z cen všech originálních náhradních dílů

15

Main site or place of performance

České Budějovice, B. Němcové 1931/6.

Část 2) plnění B – Tábor, Chýnovská 276

Value

CZK 4.0 million

Část 2) plnění B – Tábor, Chýnovská 276

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele vč. dodávek náhradních dílů. Blíže viz zadávací dokumentace.

Cost criterion

Výše % slevy poskytnuté účastníkem z cen všech originálních náhradních dílů

15

Main site or place of performance

Tábor, Chýnovská 276.

Část 3) plnění C1 – Jindřichův Hradec, Vídeňská 508/3

Value

CZK 2.0 million

Část 3) plnění C1 – Jindřichův Hradec, Vídeňská 508/3

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele vč. dodávek náhradních dílů. Blíže viz zadávací dokumentace.

Cost criterion

Výše % slevy poskytnuté účastníkem z cen všech originálních náhradních dílů

15

Main site or place of performance

Jindřichův Hradec, Vídeňská 508/3.

Část 4) plnění C2 – Dačice, Antonínská 85/II

Value

CZK 800,000

Část 4) plnění C2 – Dačice, Antonínská 85/II

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele vč. dodávek náhradních dílů. Blíže viz zadávací dokumentace.

Cost criterion

Výše % slevy poskytnuté účastníkem z cen všech originálních náhradních dílů

15

Main site or place of performance

Dačice, Antonínská 85/II.

Část 5) plnění C3 – Třeboň, Riegrova 14/II

Value

CZK 800,000

Část 5) plnění C3 – Třeboň, Riegrova 14/II

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele vč. dodávek náhradních dílů. Blíže viz zadávací dokumentace.

Cost criterion

Výše % slevy poskytnuté účastníkem z cen všech originálních náhradních dílů

15

Main site or place of performance

Třeboň, Riegrova 14/II.

Část 6) plnění D – Český Krumlov, Nad nemocnicí 153

Value

CZK 1.6 million

Část 6) plnění D – Český Krumlov, Nad nemocnicí 153

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele vč. dodávek náhradních dílů. Blíže viz zadávací dokumentace.

Cost criterion

Výše % slevy poskytnuté účastníkem z cen všech originálních náhradních dílů

15

Main site or place of performance

Český Krumlov, Nad nemocnicí 153.

Část 7) plnění E1 – Prachatice, Slunečná 939

Value

CZK 1.2 million

Část 7) plnění E1 – Prachatice, Slunečná 939

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele vč. dodávek náhradních dílů. Blíže viz zadávací dokumentace.

Cost criterion

Výše % slevy poskytnuté účastníkem z cen všech originálních náhradních dílů

15

Main site or place of performance

Prachatice, Slunečná 939.

Část 8) plnění E2 – Vimperk, Špidrova 107

Value

CZK 1.0 million

Část 8) plnění E2 – Vimperk, Špidrova 107

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele vč. dodávek náhradních dílů. Blíže viz zadávací dokumentace.

Cost criterion

Výše % slevy poskytnuté účastníkem z cen všech originálních náhradních dílů

15

Main site or place of performance

Vimperk, Špidrova 107.

Část 9) plnění F – Písek, Karla Čapka 2477

Value

CZK 2.0 million

Část 9) plnění F – Písek, Karla Čapka 2477

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele vč. dodávek náhradních dílů. Blíže viz zadávací dokumentace.

Cost criterion

Výše % slevy poskytnuté účastníkem z cen všech originálních náhradních dílů

15

Main site or place of performance

Písek, Karla Čapka 2477.

Část 10) plnění G – Strakonice, Radomyšlská 336

Value

CZK 2.0 million

Část 10) plnění G – Strakonice, Radomyšlská 336

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele vč. dodávek náhradních dílů. Blíže viz zadávací dokumentace.

Cost criterion

Výše % slevy poskytnuté účastníkem z cen všech originálních náhradních dílů

15

Main site or place of performance

Strakonice, Radomyšlská 336.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Downpatrick - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 18.0 million Pound Sterling

Norway : Vadsø - Repair and maintenance services of electrical building installations

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Repair and maintenance services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Navan - Personal computers

Ireland

Value: 800,000 Euro

North Macedonia : Skopje - Toilet cases

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 29.7 million Denar

United Kingdom : Edinburgh - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified