This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky je servis zdravotnických prostředků výrobců Datex, GE, Hellige a Marquette instalovaných na pracovištích zadavatele podle seznamu v příloze zadávací dokumentace.

Servisní činnost bude zahrnovat následující plnění:

1) předepsané pravidelné periodické bezpečnostně technické kontroly dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, v intervalu dle předpisu výrobce, součástí bezpečnostně technické kontroly je provádění elektrické kontroly zdravotnických prostředků, které jsou elektrickým zařízením,

2) opravy zdravotnických prostředků včetně jejich příslušenství v případě poruchy. Toto zahrnuje práce, cestovné, veškeré náklady spojené s opravou,

3) instruktáž obsluhy zdravotnických prostředků, např. při nástupu nových zaměstnanců zadavatele.

Podrobněji uvedeno v příloze zadávací dokumentace „Servisní smlouva“.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Seznam a stručný popis podmínek

Dodavatel prokáže základní způsobilost uvedenou v § 74 zákona čestným prohlášením dle § 86 odst. 2 zákona (vzor čestného prohlášení je přílohou zadávací dokumentace).

Dodavatel prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné obdobné evidence.Řízení

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Datum
2018-04-04
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
10:00
Podmínky pro otevírání nabídek

2018-04-04

11:00

FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, budova J, 5. patro, zasedací místnost ředitelství.

Type of contest
Open

Doplňující informace

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-02-22
Jde o opakovanou zakázku
ne
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Main CPV code 50400000

Bidding information

Bidding deadline

4 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 12.0 million

Locations

Česká republika, Brno

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 12.0 million

425 ks

Main site or place of performance

Brno.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 6.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Whitehaven - Repair and maintenance services of building installations

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Wrexham - Park and playground equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worcester - Security, fire-fighting, police and defence equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : Wakefield - Data security software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Yate - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling