This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva zemědělství na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2019.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek

a) Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce prokázal splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

b) Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce prokázal splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ předložením dokladu o oprávnění k podnikání (výpisu z živnostenského rejstříku) pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona a pro následující činnosti:

— Reklamní a propagační činnost a/nebo výroba interiérů, výstavních expozic a reklamních předmětů a/nebo provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí a/nebo reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.Řízení

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SK
Datum
2018-09-17
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
10:00
Podmínky pro otevírání nabídek

2018-09-17

10:00

Sídlo zadavatele

Type of contest
Open

Doplňující informace

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-08-13
Jde o opakovanou zakázku
ne
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Main CPV code 79956000

Bidding information

Bidding deadline

17 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 14.3 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 14.3 million

Předmětem VZ je výběr dodavatele (realizátora stánků), který zajistí stavbu a realizaci stánků Ministerstva zemědělství (dále také jako „MZe“) na veletrzích – oficiálních účastech MZe v zahraničí. Prováděné činnosti budou spočívat v zajištění výstavní plochy, zajištění technické realizace stánku (dle vlastního architektonického návrhu dodavatele - veletrh IGW, nebo dle návrhu zadavatele), projekt, stavba, montáž, demontáž včetně technického vybavení a přípojek, pojištění, záruční servis, apod., zajištění doprovodného programu a souvisejících služeb.

Description of options

Vyhrazená změna závazku – poskytnutí nových služeb vybraným dodavatelem dle ustanovení

§ 100 odst. 3 ZZVZ až do výše 30 %: 3 300 000 CZK

Start

2019-01-01

End

2019-12-31

Main site or place of performance

1. Internationale Grüne Woche, Berlín, Německo,

2. Biofach 2019, Norimberk, Německo,

3. Gulfood 2019, Dubaj, SAE

4. Anuga 2019, Kolín nad Rýnem, Německo,

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Newcastle-under-Lyme - Printing and distribution services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Norway : Vadsø - Aerial photography services

Norway

Value: Not specified

Sweden : Karlstad - Security services

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Newcastle upon Tyne - Sales, marketing and business intelligence software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Worthing - Business and management consultancy and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Norway : Sarpsborg - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Architectural, engineering and planning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.7 million Pound Sterling