This tender in no longer available.

Tender description

23 részajánlati körben

(33123200-0) Elektrokardiográfiai készülék;

(33182100-0) Defibrillátor;

(33141770-8) vákuumos végtagrögzítő készlet;

(30213100-6) hordozható számítógép;

Különféle (33100000-1) orvosi felszerelés;

Különféle (33192000-2) gyógyászati bútor;

Különféle (38434000-6) analizátor;

Valamint különféle (33694000-1) gyorsteszt -ajánlatkérő(AK) által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD), valamint jelen felhívásban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - menedékkérők ellátásához szükséges termék beszerzése.

Kizárólag új(gyári új,nem használt) termék ajánlható meg.Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt,a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó,valamint nyertes ajánlattevő(NYAT) által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét.

AK hiv. a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás egyes részeit eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben 2018/05/22-én nem köti meg a szerződést (feltétel).

Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

NYAT-teljesítést követően-1 számla benyújtására jogosult.A kifizetés átutalással a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak szerint. AK hiv. Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-re, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-re. AK előleget nem biztosít.

Késedelmi kötbér alapja a határidőre le nem szállított Termék nettó szerződéses értéke,mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 2,5 %a, max a szerződésszegéssel érintett Termék nettó értékének 25 %a.Hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett Termék nettó szerződéses értéke,mértéke a kötbér alap 5 %a, max a szerződésszegéssel érintett Termék nettó értékének 25 %a.A szerződés teljesítésének elmaradása esetén AK meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a szerződés nettó összértéke,mértéke a kötbér alap 25 %a.A Késedelmi és/vagy a Hibástelj kötbér megfizetése nem mentesíti a NYAT-t szerződésben foglalt kötelezettség teljesítése alól.

Egyéb inf a szerződéstervezet tartalmazza.

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalkozó(AV)és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. AK továbbá kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT), AV-t, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód: Értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján eljárásban alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint 321/2015. (X.30.) Korm. r. (321KR.) 1. § (2) bek-nek megfelelően, 321KR. 8. §, 10. § és 12-14.§,ill.16.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Egységes európai közbeszerzési dokumentum(EEKD) A gazdasági szereplőnek 321KR. 1. § (1) bek szerint (II.Fejezet 4. és 6-7.§-ban foglaltaknak megfelelően) EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Kbt. 67. § (2) bek. foglaltak értelmében EEKD-ban gazdasági szereplőnek egyrészt nyilatkoznia kell arról, hogy kizáró okok nem állnak fenn,valamint előírt alkalmassági követelmények teljesülnek,másrészt meg kell adnia eljárásban kért információkat,köztük alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat EEKD-nak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy Kbt. 69. § (4) bek szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult,valamint Kbt. 69. § (11) bek szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és -szükség esetén- hozzájáruló nyilatkozatot. Ha előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,be kell nyújtani kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is az EEKD-t. AT alkalmassági igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak EEKD-t köteles benyújtani kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatban be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe szerződés teljesítéséhez Kbt. 62. § (1) és (2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AK az eljárásban nem írta elő már ismert AV-k megnevezését. Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot akkor is,amennyiben szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván AV-t igénybe venni. Azon AV-k tekintetében,amelyek nem vesznek rész alkalmasság igazolásában, AT Kbt. 67. § (4) bek szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően AK köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívni kizáró okok,alkalmassági követelmények tekintetében AF-ben előírt igazolások benyújtására. AK az AT fenti felhívását megelőzően Kbt. 69. § (4) bek szerint benyújtott igazolásaival kapcsolatban Kbt. 69. § (4) bek foglaltak szerint jár el. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak alkalmassági követelmények tekintetében kell igazolásokat benyújtani. Ajánlatnak tartalmaznia kell AT nyilatkozatát arról,hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben(nemleges tartalmú nyilatkozat is csatolandó) AK felhívja figyelmet Kbt. 74. § (2) bek-ben foglaltakra. AT-nek kizáró okok tekintetében AF feladásánál (felhívás VI.5.) pontja) nem régebbi keltezésű, jelen eljárásra vonatkozó-a saját maga által kibocsátott nyilatkozatokat kell csatolni. AK felhívja figyelmet Kbt. 64. §-ra, AK alkalmazza Kbt. 74. § (1)b ek rögzítetteket. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia,vagyis fentiek szerinti igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania A kizáró okok III.1.1) pontban történő feltüntetésére kizárólag EHR karakterkorlátai miatt került sor-figyelemmel arra, hogy nincs külön rovat kizáró okok előírására.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)

M1. Az 1-8.; 11-12. részek bármelyikére történő ajánlattétel esetében alkalmas minősül AT a szerződés teljesítésére, ha a megajánlott termék a vonatkozó hazai rendelkezések alapján megfelel a piacra helyezés szabályainak, azaz CE jellel ellátott termék esetén a CE jelölés alapjául szolgáló direktívának megfelelő gyártói megfelelőségi nyilatkozat került becsatolásra, valamint a fogyasztóvédelmi tv. előírásai alapján rendelkezik (és becsatolásra került) a magyar nyelvű használati útmutatóval (ettől való eltérés csak akkor lehet, ha azt a jogszabály megengedi). Amennyiben a termék nem CE jellel ellátott termék, azaz piacra helyezését nem szabályozza uniós direktíva, rendelkezik (és becsatolásra került) a fogyasztóvédelmi tv. előírásai alapján magyar nyelvű használati útmutatóval és az ajánlattevő nyilatkozatával, hogy a termék megfelel a terméktípusra vonatkozó követelményeknek.

M2. A 9-10.; 13. részek bármelyikére történő ajánlattétel esetében alkalmas minősül AT a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik a megajánlott terméknek az ENKK(vagy jogelődjének, az EEKH-nak/EüM Orvostechnikai Hivatalának) IVD nyilvántartásba vételi igazolásával és az eszköz gyártói megfelelőségi nyilatkozatával, valamint bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványával, amely szerint a termék megfelel a 8/2003 (III.13)ESzCsM rendeletben és/vagy a 98/79/EK tanácsi irányelvben előírt minőségi, megfelelőségi követelményeknek.

M3. Alkalmasnak minősül AT a szerződés teljesítésére, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától (felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgya szerinti.

1.rk.: 1 darab EKG készülék

2.rk.: 1 darab defibrillátor

3.rk.: 2 darab vákuumos végtagrögzítő készlet

4.rk.: 2 db pupillalámpa és 2 db reflexkalapács és 2 db fonendoszkóp és 1 db otoszkóp és 1 db oftalmoszkóp és 2 db vérnyomásmérő (automata) és 2 db érintés nélküli hőmérő és 1 db fülhőmérő és 1 db személymérleg és 2 db vércukor mérő és 2 db pulzoximéter és 1 db vizsgálólámpa

5.rk.: 1 darab sürgősségi táska

6.rk.: 1 darab vizsgálóágy

7.rk.: 1 darab gerinc hordágy

8.rk.: 1 darab PCR készülék

9.rk.: 1 darab véralvadás meghatározó készülék

10.rk.: 1 darab vérkép meghatározó készülék

11.rk.: 1 darab troponin és egyéb kardiális marker meghatározó készülék

12.rk.: 1 darab rutin kémiai vizsgálatok elvégzéséhez kémiai automata

13.rk.: 1 darab vérgáz analizáló (Astrup) készülék

14.rk.: 150 darab Troponin gyorsteszt

15.rk.: 150 darab Malária gyorsteszt

16.rk.: 50 darab Flu gyorsteszt

17.rk.: 50 darab HCV gyorsteszt

18.rk.: 50 darab HIV 1 és/vagy 2 gyorsteszt

19.rk.: 50 darab Dengue gyorsteszt

20.rk.: 10 darab MERS-Co gyorsteszt

21.rk.: 10 darab SARS gyorsteszt

22.rk.: 10 darab ZIKA gyorsteszt

23.rk.: 50 darab Mononucleosis gyorsteszt

Termék szállításait vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával vagy referenciákkal.

AK hiv. 321KR. 21. § (1a) bek-re, AK a vizsgált időszak alatt [3 év (36 hó)] befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A referencia igazolások/nyilatkozatok számát AK nem korlátozza.A referencia elfogadásának feltétele, hogy az tartalmazzon minden az M3.ban előírt adatot és nyilatkozatot olyan részletettséggel és szükség szerinti megbontásban(ha a referenciában a teljesítés tárgya bővebb),hogy abból az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés (a jelen eljárásban releváns és vizsgált beszerzési tárgy, ill. mennyisége is) az AT vonatkozásában egyértelműen megállapítható legyen.Nem magyar forintban megadott referencia esetében ATnek a teljesítés napján érvényes MNB hivatalos deviza középárfolyamon kell átszámítani.Az átszámítás során figyelembe vett alapadatokról nyilatkozni kell.

Az M1. igazolása vonatkozásában AK hivatkozik a 321KR. 24. § (3) bek-re.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése

M1. AT-nek igazolnia kell a Kbt. 65. § (1) bek. b) pont és 321KR. 1. § és 21. § (1) bek. i) pont, valamint 16/2012. (II.16) Kr. 9. § (2) bek. alapján, hogy a megajánlott termék a vonatkozó hazai rendelkezések alapján feleljen meg a piacra helyezés szabályainak, azaz CE jellel ellátott termék esetén CE jelölés alapjául szolgáló direktívának megfelelő gyártói megfelelőségi nyilatkozat kerüljön becsatolásra,valamint fogyasztóvédelmi tv.előírásai alapján rendelkezzen magyar nyelvű használati útmutatóval(ettől való eltérés csak akkor lehet,ha azt jogszabály megengedi).Ha a termék nem CE jellel ellátott termék,azaz piacra helyezését nem szabályozza uniós direktíva,rendelkezzen fogyasztóvédelmi tv.előírásai alapján magyar nyelvű használati útmutatóval és AT nyilatkozatával,hogy a termék megfelel a terméktípusra vonatkozó követelményeknek (1-8.; 11-12. részek bármelyikére történő ajánlattétel esetén).

M2. AT-nek igazolnia kell a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és 321KR. 1. § és 21. § (1) bek. i) pont alapján,hogy a megajánlott terméknek az ENKK (vagy jogelődjének, az EEKH-nak/EüM Orvostechnikai Hivatalának) IVD nyilvántartásba vételi igazolását,az eszköz gyártói megfelelőségi nyilatkozatát,valamint bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó tanúsítványát,mely szerint a termék megfelel 8/2003. (III.13) ESzCsM rendeletben és/vagy 98/79/EK tanácsi irányelvben előírt minőségi,megfelelőségi követelményeknek (9-10.; 13.részek bármelyikére történő ajánlattétel esetén).

M3. A 321KR. 1. § és 21. § (1) bek. a) pont alapján AT ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év(36hónap) legjelentősebb,a beszerzés tárgyával azonos vagy hasonló(lentebb ismertetett)termék szállításait a 321KR. 22. § (1)-(2) bek-nek megfelelően. Az igazolás, ill. nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hónap/nap bontásban, folyamatos teljesítés esetében a nyilatkozatnak/igazolásnak a jelen közbeszerzés során előírt vizsgált időszakban a szerződés tárgyában AT részéről megtörtént teljesítésre kell vonatkozni),

— a szerződést kötő másik fél (cég/szervezet,annak címe; kapcsolattartó elérhetősége),

— a szállítás tárgya (oly részletezettséggel, melyből a jelen közbeszerzés szerinti tárgyban történt teljesítés kétséget kizáróan megállapítható),valamint,

— a szállítás mennyisége (adott esetben olyan megbontásban,melyből a jelen közbeszerzés tárgyában AT részéről történt teljesítés kétséget kizáróan megállapítható,vizsgálható), továbbá,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 67. § (1) és (2) bek-ben foglaltakra is. A 321KR. 1. § (1) bek. alapján az ATnek az ajánlatában a 321KR. II. Fejezetének megfelelően,az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján AK által meghatározott alk-i köv-nek.AK a 321KR. 2. § (5) bek-ben foglaltak alapján tájékoztatja ATt (közös ATt), hogy az EEKD-ban megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: csak az„Alfa"szakasz jelölését/kitöltését),azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó-„Alfa” szakaszt követő az alkalmasság igazolására vonatkozó-részt nem kell az EEKDban kitölteni.

AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, melynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására(is)támaszkodik.Előírt alkalmassági követelményeknek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek. AK. hivatkozik Kbt. 65. §; Kbt. 65. § (6)-(7) bek.re. AK. hivatkozik Kbt. 67. § (3) bek.re. Ezen esetben is elfogadja az„Alfa”szakaszt.Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalását-alátámasztja,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd.Eljárás

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
HU
Dátum
2018-05-02
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik
igen
Helyi idő
11:00
Az ajánlatok felbontásának feltételei

2018-05-02

11:00

1134 Budapest, Róbert K. krt. 44. „B” ép. II. em. 009. tárgyaló

Bontáson kizárólag a Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározott személyek vehetnek részt. A képviseleti jogosultságot igazolni kell. AK képviselője a bontás során - a Kbt. 68. § (4) bekezdésével összhangban - ismerteti AT nevét, székhelyét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

Type of contest
Open

Kiegészítő információk

Electronic payment will be used
igen
A közbeszerzés ismétlődő jellegű
nem
További információk

1. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a kiegészítő közbeszerzési dokumentumot (a továbbiakban: KKD) tartalmazza.

2. Minősített AT-knek közbeszerzési eljárásokban 321/2015. (X.30.) Kr. 30. §(4) szerint kell a kizáró okok fenn nem állását és alkalmasságukat igazolniuk. AK a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket.

3. A KKD-t ajánlatonként vagy legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig az I.3) pontban megjelölt helyen.

4. Csatolni kell aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az aláírására feljogosító meghatalmazását.

5. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot csatolni szükséges.

6. Ajánlatnak tartalmaznia kell AT alábbi nyilatkozatait: Kbt. 66. § (4)-(5), 67. § (1), 65. § (7), 66. § (2) [Eredeti], 66. § (6) [Adott esetben nemleges] nyilatkozatokat, dokumentumokat, továbbá aláírt példányt kell tartalmaznia.

7. AK felhívja a figyelmet, hogy Kbt. 71. § (6) alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

8. AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 2. § (5) alapján jelzi, a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.

9. AK az eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le, így a 2 hónap ajánlati kötöttség alatt 60 napot ért.

10. Irányadó idő: az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő a Közép-európai időzóna szerint értendő.

11. Különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni,referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

12. AK a KKD-t a Kbt. 57. § (2) szerint valamennyi gazdasági szereplőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja.

13. AK kizárólag a megajánlott árat értékeli.

14. AK hivatkozik a Kbt. 138. §-ra.

15. AK alkalmazza Kbt. 81. § (4)-(5)bekezdést.

16. A nyertes AT, figyelemmel az Áht. 41. § (6) bekezdésre átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig. Ennek elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül.

17. IV.2.4.ponthoz: AK nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi felelős fordítását is köteles elfogadni.

18. Hiánypótlás vonatkozásában AK hivatkozik a Kbt. 71. § (6) bekezdésre.

19. AK kizárja Kbt. 35. § (8) bekezdés alapján gazdálkodó szervezet, ill. (9) bekezdés alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

20. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

21. Az egyes közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében az ajánlati felhívásban foglaltak az irányadóak.

22. AK a részajánlati körökön esetlegesen fennmaradó fedezetet az alábbi részajánlati körökre csoportosítja (sorrendben) amennyiben azon nincs elég fedezet: 1; 2; 4; 5; 6; 11; 12; 10; 15; 16; 17; 18; 13; 14; 3; 19; 20; 21; 22; 23; 7; 9; 8.

23. Szakmai ajánlat részeként benyújtandó a megajánlott termék neve, gyártója, cikkszáma, termékleírása.

24. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

25. FAKSZ: Pete István (lajstromszám: 00864)

26. AK alkalmazza Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdéseit, feltétel, hogy AK rendelkezzen a támogatási összeggel.

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

E hirdetmény feladásának dátuma
2018-03-26
A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó utca 5.

Budapest

1026

+36 18828594

[email protected]

+36 18828593

Precise information on deadline(s) for review procedures

Kbt. 148. § szerint.

Main CPV code 33100000

Bidding information

Bidding deadline

2 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Magyarország, Budapest

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Adásvételi szerződés Hordozható 6 csatornás EKG készülék beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Hordozható 6 csatornás EKG készülék beszerzésére

2 darab - az alábbi paramétereket is magába foglaló, ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - hordozható 6 csatornás EKG készülék ajánlatkérő általi megvásárlása.

— 12 elvezetés,

— min. 6 csatorna megjelenítése, minimum 15 cm átlójú, LCD képernyő,

— magyar nyelvű szoftver,

— automata, manuális és ritmus üzemmódok,

— áramellátása hálózati (230 V) és akkumulátoros,

— állítható papírtovábbítás: min. két fokozat,

— beépített nyomtatóval.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás,továbbá a betanítás (oktatás) költségeit egyaránt).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Elméleti és gyakorlati betanítás, valamint szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására és az oktatás befejezésére.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-06-30

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

II.2.5): 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bek-re,mely alapján az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti,a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz. 0137664.).

Adásvételi szerződés AED defibrillátor beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés AED defibrillátor beszerzésére

2 darab - az alábbi paramétereket is magába foglaló, ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - AED defibrillátor ajánlatkérő általi megvásárlása.

— Terepen használható könnyű hordozható laikus személy által is használható defibrillátor,

— AED félautomata mód,

— Kezelő utasítása: defibrillálás folyamatában hang és vizuális segítség (magyar nyelvű),

— CPR és kisütési javaslat hangban (magyar nyelvű),

— Bifázisos működés (több fokozatban állítja az energiaszintet, a legnagyobb érje el a 200-360J-t),

— Sokkolási készség elérésének ideje (első sokk): 200 J- ra maximum 25 s alatt vagy 360 J-ra maximum 40 s alatt,

— Por: minimum IP4X,

— Víz: minimum IPX4.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás,továbbá a betanítás (oktatás) költségeit egyaránt).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Elméleti és gyakorlati betanítás, valamint szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására és az oktatás befejezésére.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5)bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

II.2.5): 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bek-re,mely alapján az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti,a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz.0137664).

Adásvételi szerződés Vákuumos végtagrögzítő készlet beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Vákuumos végtagrögzítő készlet beszerzésére

4 darab - az alábbi, valamint ajánlatkérő által közzétett közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - Vákuumos végtagrögzítő készlet ajánlatkérő általi megvásárlása.

— Vákuumos,

— Pumpás fertőtlenítővel tisztítható, ronggyal törölhető,

— Röntgen sugár áteresztő,

— Az alsó és felső végtag rögzítésére,

— Készlet tartalmazzon: lábrögzítő, alkar- és felkarrögzítő, vákuum pumpa, hordtáska.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás,továbbá a betanítás (oktatás) költségeit egyaránt).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Elméleti és gyakorlati betanítás, valamint szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására és az oktatás befejezésére.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

II.2.5): 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bek-re,mely alapján az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti,a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz.0137664).

Adásvételi szerződés Érzékszervek és reflex vizsgálatára, vérnyomás, vércukor, testsúly ill. -hő és pulzus mérésére használt egészségügyi termékek beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Érzékszervek és reflex vizsgálatára, vérnyomás, vércukor, testsúly ill. -hő és pulzus mérésére használt egészségügyi termékek beszerzésére

Ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - Érzékszervek és reflex vizsgálatára, vérnyomás, vércukor, testsúly ill. -hő és pulzus mérésére használt egészségügyi termékek ajánlatkérő általi megvásárlása.

— Pupillalámpa 4 db,

— Reflexkalapács 4 db,

— Fonendoszkóp 4 db,

— Otoszkóp (min. 100-100 db fültölcsér) 2 db,

— Oftalmoszkóp 2 db,

— Vérnyomásmérő (automata) 4 db,

— Érintés nélküli hőmérő 4 db,

— Fülhőmérő 2 db,

— Digitális vagy analóg személymérleg 2 db,

— Vércukor mérő 4 db,

— Pulzoximéter 4 db,

— Vizsgálólámpa 2 db.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás,továbbá a betanítás (oktatás) költségeit egyaránt).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Elméleti és gyakorlati betanítás, valamint szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására és az oktatás befejezésére.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

II.2.5): 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bek-re,mely alapján az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti,a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz.0137664).

Adásvételi szerződés Sürgősségi táska beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Sürgősségi táska beszerzésére

2 darab - az alábbi tartalmat is magába foglaló, ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - Sürgősségi táska ajánlatkérő általi megvásárlása.

— Fecskendők,

— Tűk,

— Tubusok,

— Kanülök,

— Mullpólyák,

— Gézek,

— Vércukormérő,

— Kesztyűk,

— Törésrögzítő,

— Quick clot combat guze.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás,továbbá a betanítás (oktatás) költségeit egyaránt).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Elméleti és gyakorlati betanítás, valamint szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására és az oktatás befejezésére.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

II.2.5): 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bek-re,mely alapján az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a)pontja szerinti,a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz.0137664).

Adásvételi szerződés Vizsgálóágy beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Vizsgálóágy beszerzésére

2 darab - az alábbi, valamint ajánlatkérő által közzétett közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - Vizsgálóágy ajánlatkérő általi megvásárlása.

— Acél váz,

— Könnyen tisztítható, fertőtleníthető fekvőfelület,

— Állítható fejrész.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás költségeit egyaránt).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

II.2.5): 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bek-re,mely alapján az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz.0137664).

Adásvételi szerződés Gerinc hordágy beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Gerinc hordágy beszerzésére

2 darab - az alábbi, valamint ajánlatkérő által közzétett közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - Gerinc hordágy ajánlatkérő általi megvásárlása.

— Fertőtleníthető és min. 12 db fogóval rendelkező, átröntgenezhető gerincsérültek szállítására alkalmas hordágy,

— Teherbírás: min: 150 kg.

Méretek:

— hosszúság min.: 180 cm,

— szélesség min.: 40 cm (a felső test részén),

— magasság max.: 5 cm.

Tartozékok:

— min. 3 pár rögzítő heveder,

— Fejrögzítő blokk.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás,továbbá a betanítás (oktatás) költségeit egyaránt).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Elméleti és gyakorlati betanítás, valamint szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására és az oktatás befejezésére.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

II.2.5): 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bek-re, mely alapján az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz.0137664).

Adásvételi szerződés PCR készülék beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés PCR készülék beszerzésére

2 darab - az alábbi, valamint ajánlatkérő által közzétett közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - PCR készülék ajánlatkérő általi megvásárlása.

— Infektológiai betegségek molekuláris diagnosztikai vizsgálatához konténerben történő üzemeltetéshez alkalmas eszköz, amely egyszerre több kórokozó kimutatására is alkalmas,

— Különböző paneleket lehet rendelni a vizsgálatra a megbetegítő kórokozók csoportjai szerint,

— Egy óra alatt hajtsa végre a méréseket, nem igényeljen molekuláris diagnosztikában járatos asszisztenciát, kis helyigényű és kis súly jellemezze a készüléket,

— A vizsgálatokat vérből, hemokultúrából, köpetből, liqurból, lehessen végrehajtani,

— 4 év teljes körű garancia vállalása kötelező átadás-átvételtől.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás,továbbá a betanítás (oktatás) költségeit egyaránt).

Elméleti és gyakorlati betanítás, valamint szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására és az oktatás befejezésére.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

II.2.5): 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bek-re,mely alapján az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz.0137664).

Adásvételi szerződés Véralvadás meghatározó készülék beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Véralvadás meghatározó készülék beszerzésére

2 darab - az alábbi paramétereket is magába foglaló, ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - Véralvadás meghatározó készülék ajánlatkérő általi megvásárlása.

— CE IVD eszköz,

— INR 0,8 -8,00 közötti Mérési tartomány,

— Minta típusa: kapilláris teljes vér („ujjbegyvér”), Na-citráttal antikoagulált teljes vér, Na-citráttal antikoagulált plazma,

— Minta mennyisége: 20 μl,

— 1000 mérési eredmény tárolása, azonosító és mérési idő szerint,

— 15

o

C és 32

o

C közötti üzemi hőmérsékleti tartomány,

— 4 év teljes körű garancia vállalása kötelező átadás-átvételtől.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás,továbbá a betanítás (oktatás) költségeit egyaránt).

Elméleti és gyakorlati betanítás, valamint szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására és az oktatás befejezésére.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

II.2.5): 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bek-re,mely alapján az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz.0137664).

Adásvételi szerződés Vérkép meghatározó készülék beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Vérkép meghatározó készülék beszerzésére

2 darab - az alábbi paramétereket is magába foglaló, ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - Vérkép meghatározó készülék ajánlatkérő általi megvásárlása.

— CE IVD eszköz,

— 3 part diff-es hematológiai automata,

— Teljesítmény: 57 minta/óra,

— Manuális és automata mérési lehetőségek,

— Paraméterek száma: 18,

— Mintatérfogat: 9,8 μl,

— Színes, jól olvasható LCD képernyő,

— 6 QC file (100 mintánként), LJ diagram, eQC értékelés,

— 9 kg -os kompakt, hordozható készülék,

— 4 év teljes körű garancia vállalása kötelező átadás-átvételtől.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás,továbbá a betanítás (oktatás) költségeit egyaránt).

Elméleti és gyakorlati betanítás, valamint szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására és az oktatás befejezésére.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

II.2.5): 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bek-re,mely alapján az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz.0137664).

Adásvételi szerződés Troponin és egyéb kardiális marker meghatározó készülék beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Troponin és egyéb kardiális marker meghatározó készülék beszerzésére

2 darab - az alábbi paramétereket is magába foglaló, ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - Troponin és egyéb kardiális marker meghatározó készülék ajánlatkérő általi megvásárlása.

— POCT készülék, hordozható készülék,

— Szárazkémiás mérési elv (immunkromatográfiás gyorsteszt),

— Kiértékelés: nagy felbontású CCD kamera által készített kép SW-es analízise, mely quantitatív eredmény közlést tesz lehetővé. Készülék nélkül szemikuantitatív,

— LCD kijelző,

— Vizsgálati minta: a vizsgálni kívánt tesztparamétertől függően: teljes vér, plazma, szérum, vizelet, széklet,

— legkevesebb 28 betegadat tárolására alkalmas memória,

— Gyors eredményközlés,

— 4 év teljes körű garancia vállalása kötelező átadás-átvételtől.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás,továbbá a betanítás (oktatás) költségeit egyaránt).

Elméleti és gyakorlati betanítás, valamint szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására és az oktatás befejezésére.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

II.2.5): 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bek-re,mely alapján az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz.0137664).

Adásvételi szerződés Rutin kémiai vizsgálatok elvégzéséhez kémiai automata beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Rutin kémiai vizsgálatok elvégzéséhez kémiai automata beszerzésére

2 darab - az alábbi, valamint ajánlatkérő által közzétett közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - Rutin kémiai vizsgálatok elvégzéséhez kémiai automata ajánlatkérő általi megvásárlása.

— Vér száraz-kémiai automata, amelynek a használata egyszerű, számítógéppel vezérelt, a vizsgálatokat egyenként lehet elvégezni. Nem kell folyadék a használatához, kevés hulladék keletkezik, nem szennyezi a környezetet,

— Képes mérni a Hgb, koleszterint, trigliceridet, ALP, GGT, GOT, GPT, kreatinint, bilirubint, amylaset, és amylase-P-t, ureát, húgysavat, CK, Kaliumot,

— Informatikai hálózatba köthető, kis helyigényű, könnyen kezelhető. Szükség esetén akkumulátorról is üzemeltethető,

— 4 év teljes körű garancia vállalása kötelező átadás-átvételtől.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás,továbbá a betanítás (oktatás) költségeit egyaránt).

Elméleti és gyakorlati betanítás, valamint szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására és az oktatás befejezésére.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

II.2.5): 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bek-re,mely alapján az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz.0137664).

Adásvételi szerződés Vérgáz analizáló (Astrup) készülék beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Vérgáz analizáló (Astrup) készülék beszerzésére

2 darab - az alábbi paramétereket is magába foglaló, ajánlatkérő által közzétett kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - Vérgáz analizáló (Astrup) készülék ajánlatkérő általi megvásárlása.

— CE IVD tanusítvánnyal rendelkezzen,

— Kapilláris, artériás és vénás vérből 17 mért, 25 számított érték alapján képes a vér oxigén és széndioxid telítettségéről, a vérben mérhető elektrolit szintekről, vércukorról, tejsavról, oximetriás adatokról pl: oxgén szaturáció, a Hgb koncentráció, szénmonoxid-, methemoglobin-, foetális hemoglobin értékekről pontos információt adni,

— QC eredmények szelektív tárolása,

— Automatikus kalibráció,

— Minta típusa: kapilláris, vagy heparinnal alvadásgátolt artériás vér,

— Mért paraméterek: pH, pCO2, pO2, tHgb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, HHb, FetHb, K+, Na+, Ca2+, Cl-, Glu, Lac, Bil,

— 4 év teljes körű garancia vállalása kötelező átadás-átvételtől.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás,továbbá a betanítás (oktatás) költségeit egyaránt).

Elméleti és gyakorlati betanítás, valamint szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására és az oktatás befejezésére.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

II.2.5): 16/2012. (II.16.) Korm. r. 6. § (3) bek-re,mely alapján az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti, a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz.0137664).

Adásvételi szerződés Troponin gyorsteszt beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Troponin gyorsteszt beszerzésére

300 darab Troponin gyorsteszt ajánlatkérő általi megvásárlása.

Ajánlatkérő a megvásárolni kívánt gyorsteszthez műszaki paramétert nem rendelt, ajánlattevő bármely gyorstesztet megajánlhatja, mely Troponin vírus kimutatására alkalmas.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz. 0137664.).

Adásvételi szerződés Malária gyorsteszt beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Malária gyorsteszt beszerzésére

300 darab Malária gyorsteszt ajánlatkérő általi megvásárlása.

Ajánlatkérő a megvásárolni kívánt gyorsteszthez műszaki paramétert nem rendelt, ajánlattevő bármely gyorstesztet megajánlhatja, mely Malária vírus kimutatására alkalmas.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz. 0137664).

Adásvételi szerződés Flu gyorsteszt beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Flu gyorsteszt beszerzésére

100 darab - az alábbi, valamint ajánlatkérő által közzétett közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - Flu gyorsteszt ajánlatkérő általi megvásárlása.

— Influenza (A+B) gyorsteszt,

— Gyors, egylépcsős teszt az Influenza A (A/H1N1, A/H3N2, A/H5N1),

— Influenza B antigén meghatározására,

— Humán nasopharingeális mintákból (pálca, mosófolyadék és aspirátum),

— Magas érzékenység, szenzitivitás (A: 100 %, B 78 %),

— specificitás (A:96 %, B:99 %),

— Tipizálási lehetőség.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz.0137664).

Adásvételi szerződés HCV gyorsteszt beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés HCV gyorsteszt beszerzésére

100 darab - az alábbi, valamint ajánlatkérő által közzétett közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - HCV gyorsteszt ajánlatkérő általi megvásárlása.

— immunkromatográfiás teszt HCV-vel szembeni ellenanyag kimutatásához,

— minta: szájnyálkahártya és ujjbegy vér,

— specificitás ás szenzitivitás minimum: 98 %.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz. 0137664).

Adásvételi szerződés HIV 1, 2 gyorsteszt beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés HIV 1, 2 gyorsteszt beszerzésére

100 darab - az alábbi, valamint ajánlatkérő által közzétett közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - HIV 1, 2 gyorsteszt ajánlatkérő általi megvásárlása.

— HIV-1/2 Ag/Ab Combo immunkromatográfiás teszt,

— p24 antigén, illetve HIV-1 és HIV-2 elleni antitestek kvalitatív kimutatása,

— minta: ujjbegy/teljes vér,

— specificitás és szenzitivitás ujjbegyvér esetén: 100 %.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz. 0137664).

Adásvételi szerződés Dengue gyorsteszt beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Dengue gyorsteszt beszerzésére

100 darab - az alábbi, valamint ajánlatkérő által közzétett közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - Dengue gyorsteszt ajánlatkérő általi megvásárlása.

— Dengue vírussal szemben termelődött IgM/IgG ellenanyagok kimutatására alkalmas immunkromatográfiás tesztkazetta,

— minta: szérum/teljes vér,

— szenzitivitás minimum: 98 %,

— specificitás minimum: 98 %.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására és az oktatás befejezésére.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz. 0137664).

Adásvételi szerződés MERS-Co gyorsteszt beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés MERS-Co gyorsteszt beszerzésére

20 darab - az alábbi, valamint ajánlatkérő által közzétett közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - MERS-Co gyorsteszt ajánlatkérő általi megvásárlása.

— Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) kimutatására alkalmas immunkromatográfiás gyorsteszt,

— minta: szérum/teljes vér,

— szenzitivitás minimum: 94 %,

— specificitás minimum: 98 %.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz. 0137664).

Adásvételi szerződés SARS gyorsteszt beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés SARS gyorsteszt beszerzésére

20 darab SARS gyorsteszt ajánlatkérő általi megvásárlása.

Ajánlatkérő a megvásárolni kívánt gyorsteszthez műszaki paramétert nem rendelt, ajánlattevő bármely gyorstesztet megajánlhatja, mely SARS vírus kimutatására alkalmas.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz. 0137664).

Adásvételi szerződés ZIKA gyorsteszt beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés ZIKA gyorsteszt beszerzésére

20 darab ZIKA gyorsteszt ajánlatkérő általi megvásárlása.

Ajánlatkérő a megvásárolni kívánt gyorsteszthez műszaki paramétert nem rendelt, ajánlattevő bármely gyorstesztet megajánlhatja, mely ZIKA vírus kimutatására alkalmas.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz.0137664).

Adásvételi szerződés Mononucleosis gyorsteszt beszerzésére

Value

HUF Not specified

Adásvételi szerződés Mononucleosis gyorsteszt beszerzésére

100 darab - az alábbi, valamint ajánlatkérő által közzétett közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő - Mononucleosis gyorsteszt ajánlatkérő általi megvásárlása.

— agglutinációs teszt.

Kizárólag új (gyári új, nem használt) termék ajánlható meg.

Az ár tartalmazza a megajánlott termékek ellenértékét, továbbá valamennyi, a szerződésben előírt, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, valamint az nyertes ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét (pl.: csomagolás, szállítás).

Nyertes ajánlattevőnek - amennyiben az adott terméknél nincs külön feltüntetve meghatározott garanciális időtartam vállalása, úgy főszabály szerint - a leszállított eszközre minimum 12 hónapos teljes körű garanciát kell vállalnia az átadás átvételtől számítottan.

Szállítás: Nyertes ajánlattevő II.2.7) pontban megjelölt "kezdés" időpontjától számított 30 napon belül köteles a termék leszállítására.

AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglaltakra, ajánlatkérő az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) pontban megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

End

2018-07-22

Start

2018-05-22

Yes

MMIA-1.1.10/3-2016-00001

Additional information

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 53. § (5) bek-ben foglaltakra, AK az eljárás ezen részét eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a II.2.7) megjelölt időpontban nem lesz képes megkötni a szerződést. (feltételes közbeszerzés).

Main site or place of performance

MH EK Tünde utcai telephely (1183 Budapest, Tünde u. hrsz. 0137664).

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Naas - Lifting equipment for health care sector

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Kristiansand - Hair preparations and articles

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Denmark : København Ø - Meteorology instrument accessories

Denmark

Value: 5.0 million Danish Krone

United Kingdom : Southampton - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 710,000 Pound Sterling

United Kingdom : Coventry - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80,000 Pound Sterling