This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i oprogramowania dla ucyfrowienia usług publicznych Gminy Stoczek Łukowski w ramach realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na III części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. (SOPZ).

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji Przedmiotu zamówienia zawiera pkt 19 SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy (wzór umowy stanowiący dla poszczególnych części załączniki nr 10.1; nr 10.2; nr 10.3; do SIWZ).

Zamawiający zastosuje art. 24 aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Kontynuacja sekcji III.1.3:

Walut, Zamawiający za podstawę przeliczeń przyjmie średni kurs z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Dla Części III-Opracowanie dokumentacji związanej z uruchomieniem punktu Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia (pkt 6.3.1. SIWZ):

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

3) zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

4) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie należy złożyć w oryginale,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; oświadczenie należy złożyć w oryginale,

7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)–wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ; oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Uwaga:

1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa dokumenty określone w pkt. 6.3.1 pkt 1-7 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.1 pkt 1-7 SIWZ: ciąg dalszy w sekcji VI.3

Warunki realizacji umowy

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawierającą postanowienia zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio dla poszczególnych części załącznik nr 10.1; nr 10.2; nr 10.3 do SIWZ.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do dnia podpisania umowy o wykonanie zamówienia, dla każdej z części, w tym:

Część I: w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto);

Część II: w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto);

Część III: w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Wykaz i krótki opis warunków

(Pkt 5.1 SIWZ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz

2) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz

3) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wyklucza się z postępowania zgodnie z zapisami SIWZ (pkt 5.1.1 SIWZ).

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy złożyć aktualne na dzien składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 5.1 oraz 5.2 SIWZ sporządzone w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) (ciąg dalszy w SIWZ).

Wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowi zał. nr 3A (w tym odpowiednio dla części: 3A.1; 3A.2; 3A.3) do SIWZ. JEDZ należy złożyć w oryginale.

Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku zaistnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia w formie (JEDZ) dotyczące tych podmiotów - (... ciąg dalszy w SIWZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku konsorcjum każdy uczestnik, w przypadku spółki cywilnej każdy wspólnik spółki cywilnej).

W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w pkt 5.2 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów wykonawca, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (... ciąg dalszy w SIWZ).

Oświadczenie (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp t.j. określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi, odpowiednio do poszczególnych części Przedmiotu zamówienia załącznik nr 4 do SIWZ. (...ciąg dalszy w SIWZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający określa minimalne warunki.

1) dla Części I - Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie systemów informatycznych z ich integracją i dostawą sprzętu komputerowego.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje:

— co najmniej 1 zamówienie, polegające na dostawie systemu informatycznego obejmującego uruchomienie rozwiązań informatycznych umożliwiających realizację usług przez Internet z możliwością dokonywania płatności elektronicznych wraz z integracją tych rozwiązań z systemami podatkowymi lub księgowymi lub systemem obiegu dokumentów, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (wraz z podatkiem VAT).*.

b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym co najmniej:

— 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika Projektu Wykonawcy, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert kierowała wykonaniem co najmniej 1 projektu informatycznego (od rozpoczęcia do zakończenia wdrożenia) pełniąc funkcję kierownika lub zastępcy lub równoważną, związaną z kierowaniem pracą zespołu, o wartości wskazanego projektu informatycznego nie mniejszej niż 500 000 PLN (wraz z podatkiem VAT), oraz *,

— 1 osobą do pełnienia funkcji Specjalisty ds. wdrożeń, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła, wykonując prace wdrożeniowe, w co najmniej 2 zakończonych wdrożeniem projektach informatycznych, o łącznej wartości tych 2 projektów informatycznych nie mniejszej niż 500 000 PLN (wraz z podatkiem VAT).

Dla Części II - Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie, polegające na dostawie, obejmującej dostarczenie i konfigurację sprzętu komputerowego, o wartości zamówienia nie mniejszej niż 70 000,00 PLN (wraz z podatkiem VAT).

Uwaga (dotycząca Części I):

— Przez dostawę systemu informatycznego należy rozumieć dostarczenie i wdrożenie lub wykonanie, dostarczenie i wdrożenie systemu obejmującego oprogramowanie aplikacyjne i narzędziowe,

— Przez wykonanie projektu informatycznego należy rozumieć wykonanie zamówienia lub umowy lub zadania, którego przedmiotem jest dostarczenie i wdrożenie lub wykonanie, dostarczenie i wdrożenie systemu obejmującego oprogramowanie aplikacyjne i narzędziowe,

— Przez system informatyczny należy rozumieć system na który składają się: zasób informacyjny, oprogramowanie narzędziowe i aplikacyjne uruchamiane w środowisku serwerowym i klienckim,

— Oprogramowanie narzędziowe – obejmuje: oprogramowanie do edycji i udostępniania danych oraz platformę bazodanową,

— Oprogramowanie aplikacyjne – rozwiązania aplikacyjne (oprogramowanie/zbiór modułów oprogramowania) dostarczone przez wykonawcę w celu realizacji funkcjonalności lub e-usług.

Uwaga (dotycząca Części I i Części II):

— Przez wartość 1 zamówienia lub 1 projektu informatycznego Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych lub wykonywanych czynności w ramach 1 umowy,

— W przypadku dostaw wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie przedmiotu i wartości zamówienia,

— W przypadku podania kwot w walutach innych niż PLN Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-05-28
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00
Warunki otwarcia ofert

2018-05-28

11:15

Urząd Gminy Stoczek Łukowski, pl. Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, sala konferencyjna na parterze budynku.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Kontynuacja Sekcji IV.2.6: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą to 2 miesiące - za okres 2 miesięcy należy przyjąć 60 dni.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:

a) pkt 6.3.1 pkt 1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) pkt 6.3.1 pkt 2, 3, 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.3.1 pkt 1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.6 lit. a SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (ciąg dalszy w SIWZ).

Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt 6.3.2. SIWZ):

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ,

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-04-09
Precise information on deadline(s) for review procedures

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

(Pkt 20 SIWZ) 20.1 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

20.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

20.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

20.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

20.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

20.6 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

20.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

20.8 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 20.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

20.9 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Main CPV code 48000000

Bidding information

Bidding deadline

28 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 153,025

Locations

Polska, Stoczek Łukowski

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie systemów informatycznych z ich integracją i dostawą sprzętu komputerowego

Value

EUR 136,048

Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie systemów informatycznych z ich integracją i dostawą sprzętu komputerowego

Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie systemów informatycznych z ich integracją i dostawą sprzętu komputerowego tj.:

1) modernizacja systemów dziedzinowych z uruchomieniem dedykowanego portalu e-należności,

2) dostosowanie formularzy e-usług,

3) broker integracyjny,

4) system obsługi rady gminy (e-rada),

5) przełącznik sieciowy (1 szt.),

6) macierz dyskowa (1 szt.),

7) serwer 1 (1 szt.),

8) serwer 2 (1 szt.),

9) serwer 3 do kopii zapasowych (1 szt.),

10) serwerowy system operacyjny (2 szt.),

11) licencje dostępowe do s.s.o. (20 szt.),

12) oprogramownie do wirtualizacji (1 szt.),

13) oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (4 szt.),

14) oprogramowanie antywirusowe serwerowe (3 szt.),

15) oprogramowanie monitorujące,

16) urządzenie UTM (1 szt.),

17) przełącznik KVM + panel (1 szt.),

18) zasilacz awaryjny (1 szt.),

19) szafa krosownicza (1 szt.).

Szczegółowy opis wg załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ).

Additional information

Kontynuacja Sekcji II.2.5: kryteria oceny ofert: cena 60 %, okres gwarancji 36 %, termin usunięcia awarii, błędu lub wady 4 %.

Wymagane wadium w wysokości 10 000,00 PLN.

Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego dla części I (pkt 6.3.3 SIWZ): (...ciąg dalszy w SIWZ).

Yes

RPLU.02.01.00-06-0029/16-Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Main site or place of performance

Urząd Gminy Stoczek Łukowski, pl. Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski.

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Value

EUR 15,933

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem:

1) uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego (dostawa komputera – 1 szt.),

2) zakup tabletów (15 szt.),

3) komputery z systemem operacyjnym (10 szt.),

4) oprogramowanie antywirusowe (10 szt.),

5) pakiety oprogramowania biurowego (10 szt.).

Szczegółowy opis wg załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ).

Additional information

Kontynuacja Sekcji II.2.5: kryteria oceny ofert: cena 60 %, okres gwarancji 40 %.

Wymagane wadium w wysokości 1 500,00 PLN.

Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego dla części II (pkt 6.3.3 SIWZ): (...ciąg dalszy w SIWZ).

Yes

RPLU.02.01.00-06-0029/16-Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Main site or place of performance

Urząd Gminy Stoczek Łukowski, pl. Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski.

Opracowanie dokumentacji związanej z uruchomieniem punktu potwierdzania profilu zaufanego

Value

EUR 1,043

Opracowanie dokumentacji związanej z uruchomieniem punktu potwierdzania profilu zaufanego

Opracowanie dokumentacji związanej z uruchomieniem punktu potwierdzania profilu zaufanego:

1) dostosowanie procedur związanych z profilami zaufanymi oraz stworzenie projektów oświadczeń załączanych do wniosku,

2) stworzenie projektów aktualizacji wewnętrznych procedur i regulaminów,

3) aktualizacja polityki bezpieczeństwa, dokumentacji ochrony danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Szczegółowy opis wg załącznika nr 1 do SIWZ (SOPZ).

Additional information

Kontynuacja Sekcji II.2.5 kryteria oceny ofert: cena 60 %, doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40 %.

Wymagane wadium w wysokości 100,00 PLN.

Yes

RPLU.02.01.00-06-0029/16-Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Main site or place of performance

Urząd Gminy Stoczek Łukowski, pl. Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski.

SIMILAR TENDERS

Norway : Stavanger - Software consultancy services

Norway

Value: 3.2 million Norwegian Krone

Italy : Parma - Legal Support and Representation for Litigation before Union and National Judicatures

Italy

Value: 620,000 Euro

Ireland : Dublin - Economic research services

Ireland

Value: 350,000 Euro

Norway : Vadsø - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Norway

Value: Not specified

Norway : Hamar - Furnishing

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Aberdeen - Network infrastructure

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 22.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Sale - Facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling