This tender in no longer available.

Tender description

Aminokwas L treonina

Zamawiający zamawia 2 tony w opakowaniu a=25-30 kg, loco magazyn Wytwórni Pasz - Robczysko, ZD Pawłowice z dołączoną etykietą w języku polskim.

L-treonina

— postać proszek lub granulki

— czystość min. 98 %

— zawartość treoniny min. 98 %

— jakość paszowa

— nie zawiera PCB i dioksyn

— okres trwałości 2 lata od daty produkcji

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na Potrzeby własne.Procedura

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2018-10-03
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
12:00
Warunki otwarcia ofert

2018-10-03

12:35

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA.

Rodzaj procedury konkursu
Open

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

Informacje dodatkowe

I. W postępowaniu o udzielanie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art.24 ustęp 1 i 5 ustawy Pzp

II. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. formularz ofertowy

2. wraz z ofertą Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu wypełnione w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

a) Oświadczenie składa się w formie jednolitego dokumentu, celem potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ opracowany w oparciu o formularz ustanowiony w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust 3 dyrektywy 2014/25/UE,

c) Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert,

d) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia,

e) Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków lub opłat wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wobec Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

6. informację w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej,

a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

b) Zamawiający przedkłada w załączeniu wzór Informacji w odniesieniu do przynależności do grupy kapitałowej stanowiący – Załącznik nr 4 do SIWZ,

7. dowód wniesienia wadium – kopia potwierdzona

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A (Adgar Plaza)

Warszawa

02-676

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2018-08-21
Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom, których interes prawny, w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisach wykonawczych oraz SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Main CPV code 15710000

Bidding information

Bidding deadline

3 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Pawłowice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Aminokwas L treonina

Zamawiający zamawia 2 tony w opakowaniu a=25-30 kg, loco magazyn Wytwórni Pasz - Robczysko, ZD Pawłowice z dołączoną etykietą w języku polskim.

L-treonina

— postać proszek lub granulki

— czystość min. 98 %

— zawartość treoniny min. 98 %

— jakość paszowa

— nie zawiera PCB i dioksyn

— okres trwałości 2 lata od daty produkcji

Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu

Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

Main site or place of performance

ZD Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, POLSKA.

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Company health services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 312,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Finland : Helsinki - Accounting services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Pharmacy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lochgilphead - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified