This tender in no longer available.

Tender description

Predmetom obstarávania je informačný systém, sada softvérových produktov, pozostávajúci zo serverovej časti, aplikačných rozhraní a mobilnej aplikácie na online aj offline testovanie študentov podľa štruktúrovaného obsahu predmetov a tém s monitoringom cez supervízorské kontá s možnosťou generovania náhodných testov podľa určeného rozsahu predmetov a tém. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Zoznam a krátky opis podmienok

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. (1) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. (2) zákona.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti JED-om podľa § 39 zákona. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva doklad uvedený v bode 2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu Oznámenia.

Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a bude povinný poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nevyžaduje sa.
Zoznam a krátky opis kritérií výberu
Nevyžaduje sa.

Postup

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Podmienky na otváranie ponúk

2018-11-07

10:00

Abys Slovakia, s.r.o., Ružová dolina 6, 821 08, Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade so zákonom a v lehote podľa zákona.

Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SK
Miestny čas
09:00
Dátum
2018-11-05
Druh súťaže
Open
Ponuka musí platiť do
2019-06-30

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý o ne v určenej lehote požiada a to v elektronickej podobe sprístupnením verejným obstarávateľom v systéme Eranet http://www.obstaravanie.eranet.sk/ v časti Detail zákazky/Dokumenty zákazky, kde budú taktiež zverejnené aj všetky ich prípadné vysvetlenia alebo doplnenia. Verejný obstarávateľ tak umožňuje neobmedzený a priamy prístup k súťažným podkladom a všetkým ich vysvetleniam a doplneniam. Pokiaľ bude mať záujemca k dispozícií súťažné podklady len z profilu zo stránky Úradu pre verejné obstarávanie, odporúčame takémuto záujemcovi dať na vedomie verejnému obstarávateľovi svoje identifikačné resp. kontaktné údaje a dátum prevzatia súťažných podkladov z dôvodu evidencie záujemcov a prípadného rozposielania doplňujúcich informácií, vysvetľovania a evidencie lehôt v prípade uplatnenia revíznych postupov.

2. Súťažné podklady a ďalšie dokumenty k zákazke si môže záujemca o súťaž stiahnuť v systéme Eranet dostupnom na webovej stránke: https://obstaravanie.eranet.sk Pre prístup do systému sa musí záujemca o súťaž zaregistrovať na totožnej webovej stránke. Registrácia je bezplatná a slúži na získanie prístupu do systému Eranet a k dokumentom zákazky. V časti Prehľad verejných zákaziek sa zákazka na predmet Platforma na testovanie a opakovanie učiva] eviduje pod číslom [ID_28]. Manuál k registrácii, prihláseniu a práce so systémom je pre záujemcov o súťaž dostupný na prihlasovacej stránke systému. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na https://emem.eranet.sk. Registrácia do systému Eranet je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené v časti Podmienky a manuál.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme Eranet, kde bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.

4. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po vykonaní a kladnom výsledku ex-ante kontroly pred podpisom zmluvy, vykonanej Riadiacim orgánom, prípadne Úradom pre verejné obstarávanie (ak sa vyžaduje).

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-09-27
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie Main CPV code 30211300

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 306,333

Locations

Slovensko, Košice

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 306,333

Predmetom obstarávania je informačný systém, sada softvérových produktov, pozostávajúci zo serverovej časti, aplikačných rozhraní a mobilnej aplikácie na online aj offline testovanie študentov podľa štruktúrovaného obsahu predmetov a tém s monitoringom cez supervízorské kontá s možnosťou generovania náhodných testov podľa určeného rozsahu predmetov a tém. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.

Additional information

Verejný obstarávateľ vyžaduje zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015.

Uchádzač zloží zábezpeku za predmet zákazky vo výške 6 000,00 EUR. Uchádzač predloží vo svojej ponuke doklad o zložení finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch, alebo predloží doklad o vystavení bankovej záruky.

Description of renewals

1. ak nastanú skutočnosti podľa §57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní

Main site or place of performance

Spojená škola, Obchodná akadémia, Svidník, Centrálna 464, 089 01 Svidník, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Yes

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Advertising services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

Ireland : Dundalk - Social services

Ireland

Value: 598,308 Euro

Belgium : Evere - Study on Open Innovation Models and Intellectual Property

Belgium

Value: 230,000 Euro

United Kingdom : Llandrindod Wells - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,000 Pound Sterling

Norway : Gjøvik - Communication land-line rental

Norway

Value: 31.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Winchester - Advertising and marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Norway : Sandefjord - Educational software package

Norway

Value: Not specified