This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem plnění je dodávka specifikovaných zařízení datové sítě LAN a SAN, včetně poskytnutí servisní podpory na 60 měsíců a instalační práce v rozsahu maximálně 80 hodin.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Minimální úroveň případně požadovaných standardů

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 2 dodávky obdobného charakteru jako předmět plnění této zakázky (tj. dodávka LAN switchů) v hodnotě min. 2 000 000,- CZK bez DPH za každou. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že výše uvedená minimální hodnota musí být prokázána v rámci jedné dodávky a nelze jí tedy dosáhnout součtem hodnot více menších zakázek.

Seznam a stručný popis podmínek

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle § 74 zákona a profesní způsobilosti dle § 77 písm. a) zákona.

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr

Dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:

Dodavatel předloží seznam významných dodávek za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.Řízení

Nabídka musí být platná do
2018-06-30
Podmínky pro otevírání nabídek

2018-04-12

10:05

V zasedací místnosti v 6. patře rektorátu na adrese zadavatele.

Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce účastníka, který podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Zástupce účastníka se na jednání prokáže plnou mocí účastnit se tohoto jednání, podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, pokud sám není touto osobou.

Datum
2018-04-12
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ne
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
CS
Místní čas
10:00

Doplňující informace

Jde o opakovanou zakázku
ne
Datum odeslání tohoto oznámení
2018-03-15
Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Main CPV code 72700000

Bidding information

Bidding deadline

12 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 5.4 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 5.4 million

Předmětem plnění je dodávka specifikovaných zařízení datové sítě LAN a SAN, včetně poskytnutí servisní podpory na 60 měsíců a instalační práce v rozsahu maximálně 80 hodin.

Main site or place of performance

Praha.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Birmingham - Library software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Wakefield - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling

Portugal : Lisbon - Housing/Hosting Services for a Business Continuity DataCentre

Portugal

Value: 900,000 Euro

Ireland : Dublin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Downpatrick - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 18.0 million Pound Sterling

Norway : Trondheim - Custom software development services

Norway

Value: Not specified

France : Bordeaux - Marketing services

France

Value: 3.1 million Euro