This tender in no longer available.

Tender description

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou v rozsahu tří let (36 kalendářních měsíců) s jedním dodavatelem na poskytování/zajištění poskytování originální podpory (maintenance) výrobce vybraných SW produktů a to pro jednotlivé SW produkty, které VZP ČR právem v dosud vydaných aktualizacích / verzích užívá nebo bude v aktualizovaných verzích užívat. Seznam SW produktů je uveden v zadávací dokumentaci.

Právní, ekonomické, finanční a technické informace

Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Selection criteria as stated in the procurement documents
ano
Seznam a stručný popis podmínek

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání profesní způsobilosti dodavatelů podle § 77 odst. 1 ZZVZ.

Dodavatel prokazuje dle § 77 odst. 1 ZZVZ splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují; tuto skutečnost uvede dodavatel ve své nabídce místo předložení požadovaného dokladu.

Dodavatel je oprávněn v nabídce nahradit předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence čestným prohlášením dodavatele dle § 86 odst. 2 ZZVZ; dodavatel k tomu může využít formulář, který je Přílohou č. 5 HDZD – „Vzor čestného prohlášení k prokázání základní a profesní způsobilosti“.

Dodavatel může rovněž prokázat splnění profesní způsobilosti odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy a uvést internetovou adresu, kde jsou informace uvedeny, např. výpis z obchodního rejstříku je možné nahradit odkazem na konkrétní internetovou adresu „Veřejného rejstříku a Sbírky listin“ (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik), na kterém jsou informace o dodavateli dostupné neomezeným dálkovým přístupem.

Zadavatel nepožaduje prokázání profesní způsobilosti dodavatelů podle § 77 odst. 2 ZZVZ.Řízení

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SK
Datum
2018-09-07
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách
ano
Místní čas
10:00
Podmínky pro otevírání nabídek

2018-09-07

10:05

V sídle VZP ČR

Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné.

Type of contest
Open

Doplňující informace

Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Jde o opakovanou zakázku
ne
Další informace

Pojištění odpovědnosti za škodu

Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřen Smlouva, byl po celou dobu trvání Smlouvy pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti dodavatele za škodu. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ vzniku odpovědnosti dodavatele za škodu, která může vzniknout zadavateli nebo třetí osobě při plnění závazků dodavatele dle Smlouvy nebo v souvislosti s tímto plněním. Pojištění musí být sjednáno zejména jako pojištění odpovědnosti za škody na věcech, majetku a zdraví, to vše s pojistnou částkou ne nižší než 10 000 000 CZK (slovy: deset milionů korun českých; dále též jen „pojištění odpovědnosti“ nebo „pojištění“).

V případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku ve smyslu § 5 ZZVZ části „nebo více těchto osob společně“, zadavatel požaduje, aby pojištění prokazatelně pokrývalo případnou škodu způsobenou kterýmkoliv z dodavatelů. Tato skutečnost musí vyplývat z předloženého dokladu o pojištění a zadavatel bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše minimálně 10 000 000 CZK (slovy: deset milionů korun českých) v případě škody způsobené kterýmkoliv z dodavatelů podávajících společnou nabídku. Možnost sčítání výše pojistných částek jednotlivých dodavatelů zadavatel nepřipouští.

Zadavatel na základě § 104 písm. a) ZZVZ požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku pro uzavření smlouvy předložení kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, vztahující se k výše uvedenému pojištění (dále též jen „doklad o pojištění“). Doklad o pojištění předloží dodavatel v elektronické podobě v prosté kopii, např. formou naskenování listinného dokumentu. Z předloženého dokladu musí jednoznačně vyplývat splnění požadavku zadavatele na rozsah a minimální výši pojištění.

Součástí nabídky dodavatele musí být Čestné prohlášení, z něhož bude vyplývat, že v případě, že bude mezi dodavatelem a VZP ČR uzavřena Smlouva, bude mít dodavatel sjednáno pojištění dle příslušných ustanovení Smlouvy. Z čestného prohlášení rovněž musí vyplývat, že na výzvu zadavatele dle § 122 odst. 3 ZZVZ dodavatel předloží zadavateli požadovaný doklad o pojištění. Čestné prohlášení musí být podepsáno Zástupcem dodavatele. Dodavatel může využít Vzor čestného prohlášení k pojištění, který je Přílohou č. 7 HDZD – „Vzor čestného prohlášení k pojištění“.

Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

tř. Kpt. Jaroše 7

Brno

604 55

+420 542167111

[email protected]

+420 542167112

http://www.compet.cz

Datum odeslání tohoto oznámení
2018-08-07
Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

Main CPV code 72261000

Bidding information

Bidding deadline

7 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

CZK 17.3 million

Locations

Česká republika, Praha

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CZK 17.3 million

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dobu určitou v rozsahu tří let (36 kalendářních měsíců) s jedním dodavatelem na poskytování/zajištění poskytování originální podpory (maintenance) výrobce vybraných SW produktů a to pro jednotlivé SW produkty, které VZP ČR právem v dosud vydaných aktualizacích / verzích užívá nebo bude v aktualizovaných verzích užívat. Seznam SW produktů je uveden v zadávací dokumentaci.

Main site or place of performance

Ústředí VZP ČR - Praha

SIMILAR TENDERS

Italy : Ispra - Framework Contract for Copernicus Emergency Management Risk and Recovery

Italy

Value: 8.0 million Euro

United Kingdom : Newton Abbot - Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Ålesund - Refuse incineration services

Norway

Value: 18.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Letchworth - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Norway : Kabelvåg - Harbour construction works

Norway

Value: Not specified

Norway : Hagan - Road transport services

Norway

Value: Not specified

Norway : Bodø - Marketing services

Norway

Value: Not specified