This tender in no longer available.

Tender description

Доставка на полицейски униформи — гащеризон, летен, тактически.

Правна, икономическа, финансова и техническа информация

Списък и кратко описание на условията
Не се изискват.
Изисквано минимално/ни ниво/а
Не се изискват.
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Не се изискват.
Изисквано минимално/ни ниво/а

1. Участниците да са изпълнили минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/-и или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/-и с обхват доставка на текстилни изделия.

Списък и кратко описание на критериите за подбор

1. Участниците да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под идентичен или сходен с предмета на поръчката се разбира доставка на текстилни изделия. Информацията за съответствието с изискването участникът посочва в част IV, раздел В, „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от еЕЕДОП. Съответствието с изискването се доказва със списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

2. Участникът да прилага система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/-и или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/-и с обхват доставка на текстилни изделия. Информацията за съответствието с изискването участникът посочва в част IV, раздел Г, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“ от еЕЕДОП. Съответствието с изискването се доказва с валиден сертификат за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/-и или EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/-и с обхват доставка на текстилни изделия. Сертификатът следва да е издаден на името на участника от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА БСА или друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

3. Доказателствата за съответствие с изискванията по т. 1 и т. 2 се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, а именно: възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.Процедура

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не
Условия за отваряне на офертите

2018-11-07

11:00

ДУССД — МВР, гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 124

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно (оригинал или копие), заверено „Вярно с оригинала“ от участника, даващо им възможност да представляват участника.

Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие
BG
Местно време
17:30
Дата
2018-11-05
Вид на конкурса
Open

Допълнителна информация

Допълнителна информация

1. Гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка е 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. В случай че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение е 2 % (две на сто) от стойността му без ДДС. 50 % (петдесет на сто) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане и се освобождава след изтичането на гаранционния срок.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от изпълнителя преди сключване на договора под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението му чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в договора.

2. Договорът ще се сключва под условие на основание чл. 114 от ЗОП, тъй като при откриване на процедурата не е осигурено финансиране.

3. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, както и по чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), както и участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация.

4. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, допуснал аритметична грешка/неточност в ценовото предложение, както и участник, чието ценово предложение надвишава прогнозната стойност, посочена в обявлението.

5. Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 107, т. 4 от ЗОП и по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по чл. 69 от ЗПКОНПИ, се декларират в ЕЕДОП.

6. Участниците в процедурата представят документите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Сектор „Правно-нормативно обслужване“ — ДУССД — МВР

ул. „Княз Борис I“ № 124

София

1000

+359 29822567

[email protected]

+359 29813010

https://www.mvr.bg/dussd

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. „Витоша“ № 18

София

1000

+359 29884070

[email protected]

+359 29807315

http://www.cpc.bg

Precise information on deadline(s) for review procedures
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото обявление
2018-09-28
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не Main CPV code 35811200

Bidding information

Bidding deadline

5 Nov 2018

0 days remaining

Total estimated value

BGN 79,750

Locations

България, София

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

BGN 79,750

Доставка на полицейски униформи — гащеризон, летен, тактически — 500 броя.

Additional information

Изпълнението на договора е чрез 1 доставка до 6 (шест) месеца от датата на предоставяне на писмена заявка от страна на възложителя.

Main site or place of performance

гр. София, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ № 1 (централни вещеви складове — ДУССД — МВР)

SIMILAR TENDERS

Norway : Brumunddal - Alarm-monitoring services

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Military uniforms

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 46.3 million Denar

Norway : Oslo - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Norway

Value: 1.1 million Norwegian Krone

United Kingdom : Leeds - Fire-alarm systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

United Kingdom : Bangor - Occupational clothing

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 675,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Parts for aircraft, spacecraft and helicopters

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling