This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ID postępowania 01-01/P/01/UE/e/1-1) wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji z kompletem dokumentacji towarzyszącej, pozwoleniom wodno-prawnym w tym pozwolenia na budowę w ramach Projektu pod nazwą. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020. Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: Pakiet): Pakiet I - „Budowa zbiornika i ochrona obszarów mokradłowych w leśnictwie Jastrzębna”. Pakiet II - „Ochrona obszarów mokradłowych w leśnictwie Sajenek”. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Augustów. Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie odbywała na obszarze leśnictw: Pakiet I - Leśnictwo Jastrzębna; Pakiet II - Leśnictwo Sajenek.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (Część IV. pkt. C –JEDZ), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

— Dla Pakietu I: wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej podobnej do przedmiotu zamówienia, tj. dokumentację projektową budowy i/lub przebudowy budowli hydrotechnicznej i/lub obiektów budowlanych melioracji wodnych na kwotę 50 000,00 PLN,

— Dla Pakietu II: wykonał co najmniej 1 usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektowej podobnej do przedmiotu zamówienia, tj. dokumentację projektową budowy i/lub przebudowy budowli hydrotechnicznej i/lub obiektów budowlanych melioracji wodnych na kwotę 50 000,00 PLN.

• A ponadto dla danego Pakietu wykaże (Część IV. Pkt. C –JEDZ), że skieruje do realizacji zamówienia 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r poz. 1202, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r poz.2272) uprawniające do projektowania w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia. Wskazana osoba musi spełniać warunek stawiany przez Zamawiającego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazać tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencjału finansowego w więcej niż jednym Pakiecie.

Warunki realizacji umowy

Na potrzeby kryterium oceny ofert termin wykonania dokumentacji projektowej dla danego Pakietu wraz z wykonaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych (ślepych), przedmiarów robót ujętych w SIWZ: - pkt 3.8.1 pkt 1-3 ppkt a-o oraz r-s jak również 3.8.1. pkt 4-5 w Pakiecie I; - w pkt 3.8.2 pkt 1-3 ppkt a-o oraz r-s jak również 3.8.2. pkt 4-5 w Pakiecie II. Przyjmuje się 31.3.2020 r.

Okres sprawowania nadzoru autorskiego i wykonywania czynności dla danego Pakietu o których mowa w SIWZ:

— pkt 3.8.1. pkt 3 ppkt 3 oraz 3.8.1. pkt 6 w Pakiecie I; - pkt 3.8.2. pkt 3 ppkt 3 oraz 3.8.2. pkt 6 w Pakiecie II SIWZ - od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zam.publicznego na roboty budowlane do dnia odbioru końcowego robót budowlanych.

Terminem zakończenia umowy dla danego Pakietu jest termin zakończenia obowiązku związanego ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, ujętego w SIWZ pkt 3.8.1. pkt 3 ppkt 3 (Pakiet I); SIWZ pkt 3.8.2.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:

— dla Pakietu I: 70 000,00 PLN,

— dla Pakietu II: 70 000,00 PLN.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 6.2. ppkt 3 SIWZ) lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 6.2. ppkt 2 SIWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia złożone w oryginale lub kopi notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu.

Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać:

— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

— czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. (Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany do:

— złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.1. ppkt 8.1.4 –8.1.12.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

— o których mowa w pkt 8.1.4 –8.1.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— o których mowa w pkt 8.1.7 składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

— zapewnienie, w razie potrzeby udziału w opracowaniu projektu, osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.Szczegóły określa pkt 3.13 SIWZ.

Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Pzp. Na podstawie:

— art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządzi likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe,

— art. 24 ust. 2 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

— art. 24 ust. 5 pkt 3 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

• Zamawiającym,

• Osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

• Członkami komisji przetargowej,

• Osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

— art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

— art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 PLN,

— art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt Pzp,

— art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN,

— art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 7.1 SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i brak podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ; dowody, że usługi wykazane w JEDZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; dokument lub dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 6.2. ppkt 2 SIWZ.; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków; zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu; oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym; oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Procedura

Data
2019-04-18
Warunki otwarcia ofert

2019-04-18

09:15

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr Sala Narad Nadleśnictwa w Nadleśnictwie Augustów przy ul. Turystycznej 19.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie portalu https://platformazakupowa.pl

Otwarcie ofert jest jawne. Została powołana Komisja Przetargowa.Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1. Karol Chodkiewicz - e-mail:[email protected]

W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Joanna Jadeszko - e-mail: [email protected]

W otwarciu mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Oferta musi zachować ważność do
2019-06-16
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-03-12
Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustów oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustów

Złożenie oferty: a) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustów b) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.4.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) w szczególności: doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców. d) Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. e) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę zgodnie z Instrukcją dla Wykonawców. f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. Szczegółowy opis sposobu przygotowania ofert przedstawia pkt 9 SIWZ. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

— wypełniony formularz ofertowy sporządzone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,

— zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ),

— pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta zostanie złożona przez pełnomocnika,

— pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,

— JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

— wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej),

— oświadczenie Oferenta w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.– Załącznik nr 9. Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowy dot. terminu wykonania zamówienia przedstawia pkt 5 SIWZ.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 71320000

Bidding information

Bidding deadline

18 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Augustów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

„Budowa zbiornika i ochrona obszarów mokradłowych w leśnictwie Jastrzębna” - Pakiet I

Value

PLN Not specified

„Budowa zbiornika i ochrona obszarów mokradłowych w leśnictwie Jastrzębna” - Pakiet I Przedmiot zamówienia: dla Pakietu nr I obejmuje wyk. prac: Sporządzenie koncepcji wstępnej inwestycji poprzez przedstawienie zadań, polegających na: a) alternatywnych propozycjach rozwiązań techn. (rysunki techn/ zaproponowanych obiektów z ich przybliżonymi wymiarami i kubaturą,opis niezbędnych materiałów do wyk. poszczególnych obiektów z uwzględnieniem bytowania gat. zwierząt kopiących nory i powodujących uszkodzenia gruntu, b) naniesieniu obiektów na mapie opracowanej na podkładzie Mapy Ewidencyjnej, obszaru zasięgu oddziaływania piętrzeń, w tym obszaru powst. okresowych i stałych rozlewisk, rozpoznanie warunków gruntowo–wodnych, c) określeniu rodzaju i parametrów techn. obiektów, z jednoczesnym określ. lok., z uwzględnieniem ukształtowania terenu, d) ustaleniu kolejności wyk. obiektów w inwestycji. Sporządzenie analizy efektywności ekonom. przedsięwzięcia. Wyk. dok, terenowo-prawnej (jeśli będzie wymagana), zawierającej: a) uzyskane wszystkie niezbędne uzgodnienia z jednostkami branżowymi; b) mapki ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwest.; c) wypisy z ewidencji gruntów i zestawienie wszystkich właścicieli działek sąsiednich objętych oddziaływaniem inwestycji oraz protokoły uzgodnień na ich czasowe zajęcie; d) sporządzenie w imieniu Inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) wniosków na uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami; e) pomiar obiektów i prace geodezyjne z opracowaniem map do celów projektowych do każdego obiektu; f) trwałe wyznaczenie rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę; g) operat wodno-prawny z instrukcją gospodarowania wodą; h) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego; i) wyliczenie objętości retencjonowanej wody; j) raport oddziaływania na środowisko (o ile będzie wymagany) oraz jego streszczenie w języku niespecjalistycznym; k) uzyskanie w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa): - pozwolenia wodno-prawnego, - decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrod. lub postanowienie, że nie jest ono wymagane, - decyzji o środowisk. uwarunkowaniach na realizację Inwestycji, zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura2000, - decyzji o warunkach zabudowy; l) uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora; m) wyk. projekt. budowlanych z projektami zagospodarowania terenu lub działek oraz informacją BIO; n) wykonanie zaleceń wynikających z decyzji środowiskowych np. analizy porealizacyjnej, itp. sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.; o) wyk. kosztorysów nakładczych (ślepych), przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich; p) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonanym opracowaniem projektowo-kosztorysowym; r) uzyskanie w porozumieniu z nadl. decyzji na zniszczenie siedliska; s) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w tej specyfikacji, ale niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, Wyk. nie będzie wyk. tych elementów zakresu prac, które właściwy organ stwierdzi za nie konieczne/nie wymagane. Wyk. dokumentacji projektowej zgodnej z Rozporz. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dok. projekt., specyfikacji technicznych wyk. i odbioru robót budowl. oraz programu funkcyjno-użytkowego oraz Rozporz. Ministra Infrastruktur. w spr. określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projekt. oraz planowych kosztów robót budowl. określonych w programie funkcjonalno-użytkowym służącej do opisu przedmiotu zam. na wyk. robót. Wyk. specyfikacji techn. wyk. i odbioru robót. Udział w postępowaniu o udzielenie zam. publicznego na wybór wykonawcy robót budowl. przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postępowania pytania dotyczące treści SIWZ, w szczególności Opisu Przedmiotu zam. oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych Ofert. Szczegółowy opis zawiera SIWZ.

End

2020-03-31

Additional information

Kryteria oceny ofert (pkt II.2.5.niniejszego ogłoszenia): Cena – 60 %; Termin wykonania dokumentacji projektowej – 40 %. Wadium: 1 000,00 PLN. Szczegóły opisane w pkt 10 SIWZ. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. procedury odwróconej - art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp

Yes

01-01/P/01/UE/e/1-1

Main site or place of performance

Leśnictwo Jastrzębna. Szczegółową lokalizację wraz z orientacyjnym zarysem obszaru objętego przedsięwzięciem przedstawia mapa Lokalizacji planowanych inwestycji w ramach projektu MRN2. w Nadl.

„Ochrona obszarów mokradłowych w leśnictwie Sajenek” - Pakiet II

Value

PLN Not specified

„Ochrona obszarów mokradłowych w leśnictwie Sajenek” - Pakiet II Przedmiot zamówienia obejmuje wyk. zakresu prac: dla Pakietu nr II: Sporządzenie koncepcji wstępnej inwestycji poprzez przedstawienie zadań polegających na: a) alternatywnych propozycje rozwiązań techn.(rysunki techniczne zaproponowanych obiektów z ich przybliżonymi wymiarami i kubaturą, opis niezbędnych mat. do wyk. poszczególnych obiektów z uwzględnieniem bytowania gat. zwierząt kopiących nory i powodujących uszkodzenia gruntu, b) naniesieniu poszczególnych obiektów na mapie opracowanej na podkładzie mapy ewidencyjnej, obszaru zasięgu oddziaływania piętrzeń, w tym obszaru powst. okresowych i stałych rozlewisk, rozpoznanie warunków gruntowo–wodnych, c) określenie rodzaju i parametrów techn. obiektów, z jednoczesnym określeniem lokalizacji, z uwzględnieniem ukształt. terenu, d) ustaleniu kolejności wyk. poszczególnych obiektów w inwestycji. Sporządzenie analizy efektywności ekonom. przedsięwzięcia (opis i koszt materiałów potrzebnych do wyk. obiektów) Wyk. dok. terenowo-prawnej, zawierającej: a) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi; b) mapki ewidencyjne obszarów objętych oddziaływaniem inwestycji; c) wypisy z ewidencji gruntów i zestawienie wszystkich właścicieli działek sąsiednich objętych oddziaływaniem inwestycji oraz protokoły uzgodnień na ich czasowe zajęcie, gdyby w trakcie realizacji zachodziła taka konieczność; d) sporządzenie w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa) wniosków na uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji administ. wraz z niezbędnymi załącznikami; e) pomiar obiektów i prace geodezyjne obiektów z opracowaniem map do celów projektowych do każdego obiektu; f) trwałe wyznaczenie rzędnych piętrzenia poszczególnych obiektów w terenie, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę; g) operat wodno-prawny z instrukcją gospodarowania wodą; h) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego; i) wyliczenie objętości retencjonowanej wody; j) raport oddziaływania na środowisko oraz jego streszczenie w języku niespecjalistycznym; k) uzyskanie w imieniu inwestora (na zasadzie pełnomocnictwa): - pozwolenia wodno-prawnego, - decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych lub postanowienie, że nie jest ono wymagane, - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji (w razie konieczności), - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitoring obszarów Natura2000 - decyzji o warunkach zabudowy; l) uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora; m) wyk. projektów budowlanych z projektami zagospod. terenu lub działek oraz informacją BIOZ; n) wyk. zaleceń wynikających z decyzji środowisk. sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyk. i odbioru robót; o) wyk. kosztorysów nakładczych, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich; p) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wyk. opracowaniem projektowo-kosztorysowym; r) uzyskanie w porozumieniu z Nadl. Augustów decyzji na zniszczenie siedliska; s) uzyskanie wymaganych przepisami prawa innych opinii, uzgodnień i decyzji wyżej nie wymienionych w specyfikacji, wyk. dok. projektowej zgodnej z Rozporz. Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno–użytkowego oraz Rozporz. Ministra Infrastruktury, w spr. określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projekt. oraz planowych kosztów robót budowl. określ.w programie funkcjonalno-użytkowym służącej do opisu przedmiotu zam. na wyk. robót. Wyk. specyfikacji techn. wyk. i odbioru robót. Udział w postępowaniu o udzielenie zam. publicznego na wybór wykonawcy robót budowl. przy formułowaniu odpowiedzi na złożone w trakcie postęp. pytania dotyczące treści SIWZ, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz w charakterze biegłego przy ocenie złożonych ofert. Szczegółowy opis zawiera SIWZ.

End

2020-03-31

Additional information

Kryteria oceny ofert: (pkt II.2.5 niniejszego ogłoszenia): Cena – 60 %, Termin wykonania dokumentacji projektowej– 40 %, Wadium: 1 000,00 PLN. Szczegóły zostały opisane w pkt 10 SIWZ. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej” - art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp

Yes

01-01/P/01/UE/e/1-1

Main site or place of performance

Leśnictwo Sajenek. Szczegółową lokalizację wraz z orientacyjnym zarysem obszaru objętego przedsięwzięciem przedstawia Mapa Lokalizacji planowanych inwestycji w ramach projektu MRN2. w Nadl.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Salford - Financial and insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Miscellaneous health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Canteen and catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500.0 million Pound Sterling

Ireland : Lifford - Ground investigation services

Ireland

Value: Not specified

Ireland : Carrick-on-Shannon - Architectural, engineering and planning services

Ireland

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Edinburgh - Landscaping work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 275,000 Pound Sterling

Luxembourg : Luxembourg - EIB - Advisory Support to Project Advisory Support Unit in implementing Regional Emergency Hospitals in Romania

Luxembourg

Value: 1.3 million Euro