Tender description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna utrzymanie infrastruktury leśnej oraz prac szkółkarskich ze zbiorem nasion, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bełchatów w latach 2019-2022.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 198-448270

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-01-30 Main CPV code 77200000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 45.1 million

Locations

Polska, Bełchatów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet I – Usługi leśne w leśnictwach: Głupice, Kluki, Bełchatów;

Value

PLN Not specified

Pakiet I – Usługi leśne w leśnictwach: Głupice, Kluki, Bełchatów;

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna utrzymanie infrastruktury leśnej oraz prac szkółkarskich ze zbiorem nasion, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bełchatów w latach 2019-2022.

Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

Pozyskanie drewna - 93 348 m

3

Zrywka drewna - 93 348 m

3

Prace godzinowe z zakresu zagospodarowania lasu - 74 682 roboczogodzin

Prace godzinowe z zakresu zagospodarowania lasu - 2 532 ciągnikogodzin,

Prace godzinowe z zakresu pozyskania drewna - 606 roboczogodzin

Prace godzinowe z zakresu pozyskania drewna - 301 ciągnikogodzin

Wykonanie nowych grodzeń - 12 000 roboczogodzin

Wykonanie nowych grodzeń - 200 ciągnikogodzin,

Dyżur w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym przy Nadleśnictwie Bełchatów - 8 100 roboczogodzin

Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Award criteria

Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

40

60

Main site or place of performance

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Bełchatów. Zasięg terytorialny leśnictw Głupice, Kluki, Bełchatów;

Pakiet II – Usługi leśne w leśnictwach: Parzno, Podlesie, Wola Pszczółecka, Restarzew;

Value

PLN Not specified

Pakiet II – Usługi leśne w leśnictwach: Parzno, Podlesie, Wola Pszczółecka, Restarzew;

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna utrzymanie infrastruktury leśnej oraz prac szkółkarskich ze zbiorem nasion, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bełchatów w latach 2019-2022. Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

Pozyskanie drewna - 128 896 m

3

Zrywka drewna - 128 896 m

3

Prace godzinowe z zakresu zagospodarowania lasu - 97 390 roboczogodzin

Prace godzinowe z zakresu zagospodarowania lasu - 3 311 ciągnikogodzin,

Prace godzinowe z zakresu pozyskania drewna - 2 666 roboczogodzin

Prace godzinowe z zakresu pozyskania drewna - 318 ciągnikogodzin

Wykonanie nowych grodzeń - 12 000 roboczogodzin

Wykonanie nowych grodzeń - 200 ciągnikogodzin,

Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Award criteria

Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

40

60

Main site or place of performance

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Bełchatów. Zasięg terytorialny leśnictw Parzno, Podlesie, Wola Pszczółecka, Restarzew;

Pakiet III – Usługi leśne w leśnictwach: Borowiny, Łękawa I, Łękawa II;

Value

PLN Not specified

Pakiet III – Usługi leśne w leśnictwach: Borowiny, Łękawa I, Łękawa II;

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna utrzymanie infrastruktury leśnej oraz prac szkółkarskich ze zbiorem nasion, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bełchatów w latach 2019-2022. Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

Pozyskanie drewna - 88 408 m

3

Zrywka drewna - 88 408 m

3

Prace godzinowe z zakresu zagospodarowania lasu - 56 072 roboczogodzin

Prace godzinowe z zakresu zagospodarowania lasu - 2 653 ciągnikogodzin,

Prace godzinowe z zakresu pozyskania drewna - 868 roboczogodzin

Prace godzinowe z zakresu pozyskania drewna - 305 ciągnikogodzin

Wykonanie nowych grodzeń - 6 000 roboczogodzin

Wykonanie nowych grodzeń - 100 ciągnikogodzin,

Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Award criteria

Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

40

60

Main site or place of performance

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Bełchatów. Zasięg terytorialny leśnictw Borowiny, Łękawa I, Łękawa II;

Pakiet IV –Usługi leśne w leśnictwach: Łuszczanowice, Piekary, Pytowice;

Value

PLN Not specified

Pakiet IV –Usługi leśne w leśnictwach: Łuszczanowice, Piekary, Pytowice;

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna utrzymanie infrastruktury leśnej oraz prac szkółkarskich ze zbiorem nasion, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bełchatów w latach 2019-2022. Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

Pozyskanie drewna - 74 179 m

3

Zrywka drewna - 74 179 m

3

Prace godzinowe z zakresu zagospodarowania lasu - 67 312 roboczogodzin

Prace godzinowe z zakresu zagospodarowania lasu - 2 382 ciągnikogodzin,

Prace godzinowe z zakresu pozyskania drewna - 18 902 roboczogodzin

Prace godzinowe z zakresu pozyskania drewna - 172 ciągnikogodzin

Wykonanie nowych grodzeń - 6 000 roboczogodzin

Wykonanie nowych grodzeń - 100 ciągnikogodzin,

Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Award criteria

Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

40

60

Main site or place of performance

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Bełchatów. Zasięg terytorialny leśnictw Łuszczanowice, Piekary, Pytowice;

Pakiet V – Usługi z zakresu prac szkółkarskich w szkółce leśnej Borowiny w Nadleśnictwie Bełchatów, zbiór nasion, szyszek z drzew i krzewów, utrzymanie obiektów edukacyjnych na szkółce

Value

PLN Not specified

Pakiet V – Usługi z zakresu prac szkółkarskich w szkółce leśnej Borowiny w Nadleśnictwie Bełchatów, zbiór nasion, szyszek z drzew i krzewów, utrzymanie obiektów edukacyjnych na szkółce

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna utrzymanie infrastruktury leśnej oraz prac szkółkarskich ze zbiorem nasion, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bełchatów w latach 2019-2022. Szczegółowy opis prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1B i w załączniku nr 1C do SIWZ. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Prace na szkółce leśnej Borowiny oraz utrzymanie obiektów edukacyjnych - 48 641 roboczogodzin,

2) Prace na szkółce leśnej Borowiny - 1 066 ciągnikogodzin.

3) Zbiór nasion i szyszek z drzew i krzewów.

1. Sosna zwyczajna - 4 800,00 kg szyszek z drzew leżących

2. Jodła pospolita - 120,00 kg szyszek z drzew stojących

3. Brzoza brodawkowata - 40,00 kg nasion.

4. Dąb szypułkowy - 4 000,00 kg nasion

5. Dąb bezszypułkowy - 4 000,00 kg nasion

6. Grab pospolity - 12,00 kg nasion

7. Lipa - 16,00 kg nasion

8. Olsza czarna - 16,00 kg nasion

9. Klon jawor - 8,00 kg nasion

10. Klon zwyczajny - 8,00 kg nasion

11. Inne liściaste drzewa i krzewy - 20,00 kg nasion

Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

Additional information

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego.Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Award criteria

Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

40

60

Main site or place of performance

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Bełchatów. Zasięg terytorialny leśnictw Łuszczanowice, Piekary, Pytowice;

SIMILAR TENDERS

Norway : Ski - Trench-digging work

Norway

Value: Not specified

Norway : Flisa - Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Southampton - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Castletroy - Lawnmowers

Ireland

Value: 200,000 Euro

United Kingdom : Harland Way - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 80.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 575,000 Pound Sterling