Tender description

Przedmiotem zamówienia jest:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 19 700 000,00 PLN.

Przeznaczenie kredytu: pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku w wysokości 11 760 000,00 PLN oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 7 940 000,00 PLN.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków

Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania musi spełniać warunki, o których mowa poniżej:

Warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument upoważniający do prowadzenia działalności bankowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.).

W przypadku podmiotów występujących wspólnie odpowiedni dokument składa przynajmniej jeden z podmiotów.

W przypadku Banku Państwowego (art. 14 i następne Prawa bankowego) wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

Dokumenty wymagane w tym zakresie – zgodnie z SIWZ zamieszczoną pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/belchatow

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy
Zgodnie z Istotnymi postanowieniami, które zostaną wprowadzone do treści umowy oraz dokumentacja do postępowania zamieszczona pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2020-06-24

11:30

Siedziba Zamawiającego – zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ zamieszczonej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow

Komisja przetargowa

Czas lokalny
10:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-08-22
Data
2020-06-24

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

Precise information on deadline(s) for review procedures

Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

Zgodnie z regulacją działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ww. ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ww. ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

10. Odwołanie rozpoznaje Izba w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

12. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w dziale VI – Środki ochrony prawnej oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zapisy RODO zgodnie z zapisami SIWZ zamieszczonej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow: Obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE klauzula informacyjna z art. 13 RODO. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ZP.271.5.2020 zgodnie z zapisami w SIWZ

Main CPV code 66113000

Bidding information

Bidding deadline

24 Jun 2020

20 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Bełchatów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Przedmiotem zamówienia jest:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie do 19 700 000,00 PLN.

Przeznaczenie kredytu: pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2020 roku w wysokości 11 760 000,00 PLN oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 7 940 000,00 PLN.

Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego

Dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do SIWZ.

Additional information

Podstawy wykluczenia wykonawców w przedmiotowym postępowaniu wraz z wymaganymi dokumentami w tym zakresie: zgodnie ze szczegółowymi zapisami w SIWZ, zamieszczonej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow.

Zamawiający żąda wadium w przedmiotowym postępowaniu zgodnie ze szczegółowymi zapisami w SIWZ, zamieszczonej pod adresem: platformazakupowa.pl/pn/belchatow.

End

2031-12-31

Main site or place of performance

Bełchatów

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Fire and explosion protection and control consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Gardermoen - Snowblowers

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Devices for the disabled

Norway

Value: 36.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birmingham - Event services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.9 million Pound Sterling

United Kingdom : Derry - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Preservation services of exhibits and specimens

Ireland

Value: 150,000 Euro