This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022, o łącznym prognozowanym wolumenie (szacujemy wolumen dwukrotnie) 40 340 638 kWh do punktów odbioru wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zwiera cz. II SIWZ wzór umowy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw paliwa gazowego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 8 000 000 KWH (osiem milionów), przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/ kontraktów te zostały zrealizowane.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie lub wykonywanie w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okres dostaw paliwa gazowego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 8 000 000 KWH (osiem milionów), przy czym zamawiający nie wskazuje w ramach ilu umów/ kontraktów te zostały zrealizowane.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy dostawy te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 0/100 złotych) oraz przedłożyć dokumenty Zamawiającemu wraz z ofertą.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 0/100 złotych).

Wykaz i krótki opis warunków

Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej: Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie uprawnień prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie dystrybucji paliwa gazowego.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną:

a) koncesję w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz

b) koncesję w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub (jeżeli Wykonawca nie jest właścicielem sieci na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostaw gazu ziemnego) ważną umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego umożliwiającą realizowanie dostaw do punktów odbioru opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-19
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-19

09:30

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem dedykowanego formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePuap pod adresem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami znajdują się w rozdz. IX SIWZ.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-10
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, (z wyłączeniem pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

8) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Zamawiający nie żąda/nie wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ cz. I.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacje zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Szczegółowe informacje odnośnie środków ochrony prawnej są zawierają: art. 179–198 Pzp – odwołanie, art. 198a – 198g Pzp – skarga.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 09123000

Bidding information

Bidding deadline

19 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Białystok

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa –obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji – gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022, o łącznym prognozowanym wolumenie (szacujemy wolumen dwukrotnie) 40 340 638 kWh do punktów odbioru wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

W celu ustalenia prognozowanego zużycia gazu w kWh przyjęto współczynnik konwersacji 11,23 dla szacunkowej ilości 3 593 062 m

3

.

2. Wskazane powyżej prognozowane zużycie gazu ziemnego ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej w okresie trwania umowy ilości gazu. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości gazu nie pociąga dla zamawiającego (odbiorcy gazu) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi dystrybucji zgodnie z obowiązującą taryfą operatora.

3. Standardy jakościowe

Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu ziemnego wysokometanowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych wraz z usługą dystrybucji.

Dostawy i usługi dystrybucyjne świadczone na podstawie umowy kompleksowej będą wykonywane na warunkach określanych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z zapisami taryfy OSD.

Parametry jakościowe paliw gazowych regulują przepisy ustawy Prawo energetyczne, akty wykonawcze (w szczególności rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, rozporządzenie Ministra Energetyki z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego) oraz Polskie Normy.

4. Dostawy gazu ziemnego realizowane będą w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2022.

5. Okresy rozliczeniowe wynikają z taryfy na świadczenie usług dystrybucji, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w części II SIWZ Wzorze umowy.

6. Paliwo gazowe dostarczane będzie do punktów odbioru gazu szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ.

7. Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego rocznego zużycia gazu z podziałem na miesiące kalendarzowe, mocy umownej w odniesieniu do poszczególnych punktów obioru opisane zostały w ustępie 17 niniejszego rozdziału.

8. Wykonawca, w oparciu o udzielone przez zamawiającego pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do:

1) zgłoszenia w imieniu zamawiającego (odbiorcy) umowy kompleksowej właściwemu OSD w celu przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) reprezentowania zamawiającego (odbiorcy) przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy.

9. Zamawiający wraz z zawarciem umowy udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do złożenia wymaganego przez OSD oświadczenia w sprawie całkowitego/częściowego rozwiązania obecnie obowiązujących umów.

10. Obecnie dostawy paliwa gazowego realizowane są przez podmiot opisany w pkt 17 niniejszego rozdziału.

11. Warunkiem rozpoczęcia dostaw we wskazanych terminach jest skuteczne wygaśnięcie obowiązujących umów oraz skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

12. Oświadczenia w sprawie przeznaczenia zakupionego gazu, dla potrzeb podatku akcyzowego, zostaną przekazane Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie prowadzone będzie zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp.

Start

2021-01-01

Additional information

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 Pzp,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 b pkt 1–3 Pzp.

Szczegółowe informacje zawiera SIWZ, cz. I.

End

2022-12-31

SIMILAR TENDERS

Ukraine : Kyiv - Public utilities

Ukraine

Value: 2.0 million Euro

Norway : Tromsø - Accumulators, primary cells and primary batteries

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Irvine - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - Study on the Assessment of Policies for Gas Distribution Networks, Gas DSOS and the Participation of Consumers

Belgium

Value: 160,000 Euro

United Kingdom : Glasgow - Water distribution and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 7.2 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Public utilities

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 9.5 million Denar

Norway : Alta - Energy-management services

Norway

Value: Not specified