Tender description

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w sprzęt Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej realizowana w ramach projektu pod nazwą: Poprawa dostępności oraz jakości usług rehabilitacji leczniczej w

Województwie podlaskim - otwarcie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.Procedura

Notice number in the OJ S
2018/S 168-382151
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
tak

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-08
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi, na zasadach określonych w Dziale VI ustawy PZP (art. 179 – 198g).
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-767

Informacje dodatkowe

Postępowanie zostaje unieważnione w Pakiecie nr 2.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Do Pakietu nr 2 wpłynęły dwie oferty podlegające odrzuceniu. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.

Main CPV code 33100000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Białystok

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

2

Value

PLN Not specified

2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający parametry i wymagania techniczno-funkcjonalne oraz ilość, stanowi: Załączniki: 1.2 do SIWZ.

Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Main site or place of performance

Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej Wojewódzki szpital zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul, M. Skłodowskiej-Curie 26, POLSKA.

Yes

WND-RPPD.08.04.01-20-0007/17

Award criteria

Okres gwarancji

40

60

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Hertford - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Protective and safety clothing

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Seascale - X-ray inspection equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Norway : Haugesund - Medical equipments

Norway

Value: Not specified

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Kumanovo - Various medicinal products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Wicklow - Telematics system

Ireland

Value: 5,000 Euro

Former Yugoslav Republic of Macedonia : Skopje - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 6.2 million Denar