Tender description

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z pielęgnacją drzew pomników przyrody na terenie miasta Białegostoku.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Nie dotyczy.
Warunki realizacji umowy

I. Zgodnie z projektem umowy stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.

II. Informacja dotycząca zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dotychczasowemu Wykonawcy usług o takim samym zakresie jak zamówienie podstawowe zgodnie z rozdz. III SIWZ.

2. Zmawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w pkt 1, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, do kwoty: 29 251,00 PLN netto.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień w całym lub częściowym zakresie określonym w pkt 1.

4. Zamówienie zostanie udzielone z uwzględnieniem warunków określonych w projekcie umowy – zał. nr 1 do SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca winien złożyć (dot. oferty najwyżej ocenionej):

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (na lub wg zał. nr 4 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zał. nr 5 do SIWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać:

a) wykonanie, tj. zakończenie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na cięciu pielęgnacyjnym drzew będących pomnikami przyrody;

b) 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia jako osoba nadzorująca osoby wykonujące prace o charakterze technicznym posiadającą:

— wykształcenie wyższe w zakresie ogrodnictwa lub architektury krajobrazu lub ochrony środowiska lub leśnictwa lub rolnictwa,

— minimum 24-miesięczne doświadczenie w nadzorze prac pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody;

c) co najmniej 1 osobę skierowaną do realizacji zamówienia jako osoba wykonująca prace o charakterze technicznym posiadającą:

— ukończony kurs pilarza drzew ozdobnych III stopnia,

— minimum 24-miesięczne doświadczenie przy pielęgnacji drzew pomników przyrody.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określony w pkt 1 lit. a) zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem 2 usług o wymaganym przedmiocie; usługi nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Nie dotyczy.
Wykaz i krótki opis warunków
Nie dotyczy.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2020-06-24

12:30

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, sala nr 10, POLSKA

Czas lokalny
11:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Data
2020-06-24

Informacje uzupełniające

Electronic invoicing will be accepted
tak
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Warszawa

www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-767

+48 224587777

[email protected]

+48 224587700

https://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180–198 ustawy Pzp:

1) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

2) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

4) terminy wniesienia odwołania:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie,

c) wobec czynności innych, niż określone w lit. a i lit. b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI rozdziału 2 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Szczegółowe zasady wnoszenia skargi – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g ustawy Pzp.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Estimated timing for further notices to be published
III–IV kwartał 2023 r.
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-767

+48 224587777

[email protected]

+48 224587700

https://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

I. Podstawy wykluczenia:

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy Pzp.

II. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa – do oferty:

1. jednolity europejski dokument zamówienia/ESPD (zwany dalej „JEDZ”) – na lub wg zał. nr 2 do SIWZ. Dokument należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie internetowej (www.uzp.gov.pl), zakładka: E-Zamówienia/JEDZ.

Formularz wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formie elektronicznej (w formacie .xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na platformie.

Uwaga: W części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję α (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji);

2. JEDZ dotyczący innych podmiotów – jeżeli dotyczy;

3. dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ (na lub wg zał. nr 3 do SIWZ) – jeżeli dotyczy.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – dotyczy oferty ocenionej najwyżej:

1. Wykonawca składa dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych i Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP – określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy Pzp (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ. Zapisy z pkt 2 stosuje się odpowiednio.

IV. Inne dokumenty:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców;

2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ składa na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców;

3) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ składa na wezwanie odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku określonego w rozdz. V.

2. W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (do oferty):

1) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SIWZ;

2) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – na lub wg zał. nr 3 do SIWZ), które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – zał. nr 6 do SIWZ.

Main CPV code 77211500

Bidding information

Bidding deadline

24 Jun 2020

21 days remaining

Total estimated value

PLN 117,003

Locations

Polska, Białystok

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 117,003

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z pielęgnacją drzew pomników przyrody na terenie miasta Białegostoku.

2. Zakres zamówienia obejmuje następujące prace:

1) cięcia pielęgnacyjne drzew – zabiegi mające cel formujący, prześwietlający, sanitarny, korygujący lub odmładzający koronę drzewa, polegające na usunięciu z korony drzewa żywych i/lub martwych i/lub chorych pędów, gałęzi lub konarów przy zachowaniu charakterystycznego dla drzewa pokroju;

2) cięcia techniczne pojedynczych konarów, gałęzi i pędów – zabiegi mające na celu likwidację zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia dot. usuwania suchych lub zawieszonych konarów, gałęzi i pędów;

3) założenie wiązania elastycznego – mechaniczne wzmocnienie drzew poprzez wprowadzenie wiązania opaskowego typu „kobra” pomiędzy pień i/lub konary w celu zabezpieczenia drzewa przed rozłamaniem, złamaniem lub przewróceniem się;

4) założenie/demontaż odciągu linowego na wysokości powyżej 10 m od powierzchni gruntu – wybór odpowiedniego miejsca na założenie odciągu, założenie liny i regulacja naprężenia, zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych;

5) zabezpieczanie ran/ubytków powierzchniowych – wygładzenie i uformowanie powierzchni i krawędzi ubytku oraz jego zabezpieczenie;

6) zabezpieczanie ubytków wgłębnych (dziuple, „kominy”, „rynny”) – oczyszczenie, wygładzenie powierzchni, wyrównanie i uformowanie, nadanie spadków, osuszenie, zaimpregnowanie, wykonanie odwodnienia i wentylacji ubytku;

7) prowadzenie zabiegów fitosanitarnych – zwalczanie szkodników i patogenów grzybowych;

8) wykonywanie podpory drzewa – w celu poprawy statyki drzewa;

9) przegląd każdego drzewa z osobna pod kątem określenia zakresu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych oraz opis wykonanych zabiegów na każdym drzewie osobno po ich wykonaniu w formie karty zabiegów i zaleceń.

3. Dane dotyczące przewidywanych ilości prac zlecanych protokołami konieczności w okresie realizacji umowy przedstawiono poniżej (zakres prac / przewidywana ilość):

1) cięcia pielęgnacyjne drzew – 7 000 cm;

2) cięcia techniczne pojedynczych konarów, gałęzi i pędów – 800 cm;

3) założenie wiązania elastycznego – 14 szt.;

4) założenie/demontaż odciągu linowego na wysokości powyżej 10 m od powierzchni gruntu – 4 szt.;

5) zabezpieczenie ran/ubytków powierzchniowych – 11 szt.;

6) zabezpieczenie ubytków wgłębnych (dziuple, „kominy”, „rynny”) – 6 szt.;

7) prowadzenie zabiegów fitosanitarnych – 6 szt.;

8) wykonywanie podpory drzewa – 3 szt.;

9) przegląd każdego drzewa pod kątem określenia zakresu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych oraz sporządzenie opisu wykonanych zabiegów na każdym drzewie osobno po ich wykonaniu w formie karty zabiegów i zaleceń – 99 szt.

4. Poglądowy wykaz lokalizacji drzew pomników przyrody - zgodnie z rozdz. III pkt 4 SIWZ.

5. Zamawiający zapewnia Wykonawcy dostęp do posesji celem realizacji prac w drzewostanie.

6. Główne obowiązki Wykonawcy – zgodnie z rozdz. III pkt 6 SIWZ.

7. Uwaga: Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wykonywania wszystkich prac (czynności) dotyczących usług objętych zamówieniem, z wyjątkiem czynności nadzoru, wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.

Start

2020-08-18

End

2023-12-31

Additional information

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 700,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3. Termin z sekcji IV.2.6 liczy się zgodnie z art. 114 Kc – miesiąc liczy się za 30 dni.

4. Szacunkowa całkowita wartość z sekcji II.1.5 uwzględnia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Mechanical and electrical engineering services

Ireland

Value: 1.8 million Euro

United Kingdom : London - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vennesla - Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items

Norway

Value: 16.0 million Norwegian Krone

Norway : Engerdal - Construction work

Norway

Value: Not specified

Norway : Hagan - Dairy products

Norway

Value: Not specified

Norway : Ålesund - Health and social work services

Norway

Value: 300.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Wheeled loaders

Norway

Value: Not specified