Tender description

Pełna nazwa postępowania: Dostawa specjalistycznej aparatury i sprzętu w ramach projektu „Poprawienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez remont oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków w Brzeskim Centrum Medycznym”.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznej aparatury i sprzętu (dalej zwanych „aparatura i sprzęt”), przeznaczonych na wyposażenie oddziałów ginekologiczno-położniczego i noworodków, funkcjonujących w Brzeskim Centrum Medycznym SPZOZ w Brzegu. Zamówienie obejmuje również montaż i przeszkolenie personelu Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SIWZ dla części 1–6.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonany i zaakceptowany protokołem odbioru (bez uwag i zastrzeżeń) przez Zamawiającego przedmiot umowy po wystawieniu faktury. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. Szczegółowe informacje dotyczące umowy znajdują się w załączniku do SIWZ – wzór umowy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Wykonawca spełni warunek w zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej”, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

część 1:

— 1 zamówienie polegające na dostawie aparatury stołów operacyjnych i/lub łóżek porodowych i/lub łóżek zabiegowych o wartości co najmniej 150 000,00 PLN brutto (a w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty – przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację dostawy, a w przypadku braku zawartej umowy – obowiązującego w dniu wystawienia zlecenia/zamówienia na realizację dostawy),

część 3:

— 1 zamówienie polegające na dostawie systemów do monitorowania pacjentów i/lub kardiomonitorów o wartości co najmniej 250 000,00 PLN brutto (a w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty – przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację dostawy, a w przypadku braku zawartej umowy – obowiązującego w dniu wystawienia zlecenia/zamówienia na realizację dostawy),

część 5:

— 1 zamówienie polegające na dostawie mebli medycznych (wyposażenia gabinetów, sal zabiegowych, sal pacjentów itp.) o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto (a w przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty – przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację dostawy, a w przypadku braku zawartej umowy – obowiązującego w dniu wystawienia zlecenia/zamówienia na realizację dostawy).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Dokument potwierdzający spełnianie warunku.

W zakresie doświadczenia Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wykaz dostaw – przygotowany wg Załącznika nr 5 do SIWZ.

W przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty, Wykonawca w wykazie dostaw podaje również datę zawarcia umowy lub datę wystawienia zlecenia/zamówienia na realizację dostawy, celem przeliczenie wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu wskazanym przez Wykonawcę.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-08-31
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-08-31

15:15

FISOO, ul. Akacjowa 12, 11-041 Olsztyn, POLSKA.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
12:00

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, złożone na formularzu JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zawierające w szczególności informacje:

a) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI SIWZ;

b) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 uPzp;

c) o innych podmiotach, na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

d) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy, jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

2. Szczegółowe informacje nt. wypełniania JEDZ znajdują się na stronie UZP https:// www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, konsorcjum Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie JEDZ ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

5. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a uPzp, Wykonawca składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz ocenę czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów.

6. Z treści zobowiązania innego podmiotu (lub innego dokumentu) powinno wynikać:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (poniżej wskazanych dokumentów nie należy składać z ofertą – pkt 7–16).

7. Dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w tym, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14 uPzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: „Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13”);

b) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

W przypadku gdy Wykonawca (inny podmiot lub podwykonawca – jeżeli dotyczy) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenia lub inne dokumenty w pkt 7 a–f, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7:

1) pkt 7a składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 7b i 7c składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument, o którym mowa w pkt 8.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument, o którym mowa w pkt 8.2a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (terminy zgodne z ustępem powyżej).

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7a, składa dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu

na miejsce zamieszkania tej osoby.

10. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej

W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Stosownie do zakresu udostępnianych zasobów przez inny podmiot oraz warunków, których spełnianiu one służą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwe dokumenty tych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę.

Niemniej jednak, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

11. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt 7 ppkt a–f składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wskazane w rozdz. VI pkt 3 składa ten Wykonawca – członek konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.

12. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami).

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży dokumentu JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, dokument JEDZ, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

14. Potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu:

Wykonawca składa dokumenty zgodnie z opisem w SIWZ rozdz. VI pkt 3 (wykaz dostaw wraz z dowodami dla części 1, 3 i 5).

15. Potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – część 1–5:

Wykonawca dostarczy co najmniej jeden z poniżej wskazanych dokumentów:

foldery/broszury producenta/dystrybutora, informacje o produkcie ze strony internetowej producenta/dystrybutora, kartę charakterystyki produktu przygotowaną przez producenta/dystrybutora, instrukcję obsługi / opis techniczny przygotowaną przez producenta/dystrybutora.

Oświadczenie o grupie kapitałowej:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie składane jest w wersji elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587702

[email protected]

+48 224587700

www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-26
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej/powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa Urzędu, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Informacja o rodzajach informatycznych nośników danych na potrzeby postępowania odwoławczego Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 33100000

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

25 days remaining

Total estimated value

PLN 845,828

Locations

Polska, Brzeg

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 247,200

Część 1 obejmuje:

a) doposażenie bloku porodowego:

1. stół operacyjny – 1 szt.;

2. łóżko porodowe – 3 szt.;

3. lampa bezcieniowa jednoogniskowa – 3 szt.

Okres gwarancji – 24 miesiące na każdą z pozycji.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 dla części 1.

Additional information

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— termin wykonania zamówienia – 20 %,

— okres gwarancji – 20 %.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 500,00 PLN przed terminem składania ofert.

Yes

Realizacja umowy dotyczącej projektu nr RPOP.10.01.01-16-0055/17 pn. „Poprawienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez remont oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków w Brzeskim Centrum Medycznym” w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014–2020.

Main site or place of performance

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, POLSKA

Value

PLN 17,590

Część 2 obejmuje:

a) doposażenie bloku porodowego:

1. ssaki do śluzowania noworodków – 2 szt.;

b) doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego:

1. stojak do kroplówek na kółkach – 4 szt.;

c) doposażenie oddziału noworodków:

1. ssak elektryczny – 2 szt.

Okres gwarancji – 12 miesięcy na każdą z pozycji.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 dla części 2.

Additional information

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— termin wykonania zamówienia – 20 %,

— okres gwarancji – 20 %.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500,00 PLN przed terminem składania ofert.

Yes

Realizacja umowy dotyczącej projektu nr RPOP.10.01.01-16-0055/17 pn. „Poprawienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez remont oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków w Brzeskim Centrum Medycznym” w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014–2020.

Main site or place of performance

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, POLSKA

Value

PLN 349,200

Część 3 obejmuje:

a) doposażenie bloku porodowego:

1. scentralizowany system monitorowania i nadzoru
okołoporodowego – 1 szt.;

b) doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego:

1. kardiomonitor do nadzoru
pacjentek po zabiegach operacyjnych – 4 szt.;

2. KTG – 5 szt.;

3. mobilne pompy infuzyjne – 6 szt.

Okres
gwarancji – 24 miesiące na każdą z pozycji.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 dla części 3.

Additional information

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— termin wykonania zamówienia – 20 %,

— okres gwarancji – 20 %.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,00 PLN przed terminem składania ofert.

Yes

Realizacja umowy dotyczącej projektu nr RPOP.10.01.01-16-0055/17 pn. „Poprawienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez remont oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków w Brzeskim Centrum Medycznym” w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014–2020.

Main site or place of performance

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, POLSKA

Value

PLN 55,920

Część 4 obejmuje:

a) doposażenie bloku porodowego:

1. lampa bakteriobójcza przepływowa na kółkach – 1 szt.;

b) doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego:

1. lampa bakteriobójcza przepływowa na kółkach – 1 szt.;

2. aparat do mierzenia ciśnienia – 2 szt.;

c) doposażenie oddziału noworodków:

1. lampy do fototerapii – 2 szt.;

2. stanowiska do kąpieli i pielęgnacji noworodka na salach – 4 szt.;

3. laktator elektryczny – 4 szt.

Okres gwarancji – 24 miesiące na każdą z pozycji

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 dla części 4.

Additional information

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— termin wykonania zamówienia – 20 %,

— okres gwarancji – 20 %.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 500,00 PLN przed terminem składania ofert.

Yes

Realizacja umowy dotyczącej projektu nr RPOP.10.01.01-16-0055/17 pn. „Poprawienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez remont oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków w Brzeskim Centrum Medycznym” w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014–2020.

Main site or place of performance

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, POLSKA

Value

PLN 149,900

Część 5 obejmuje:

doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego:

1. szafki przyłóżkowe – 24 szt.;

2. krzesła do sal chorych – 24 szt.;

3. łóżka do sal chorych – 20 szt.;

4. meble zestaw 1 – 1 komplet;

5. meble zestaw 2 – 1 komplet.

Okres gwarancji – 24 miesiące na każdą z pozycji.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 dla części 5.

Additional information

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— termin wykonania zamówienia – 20 %,

— okres gwarancji – 20 %.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 PLN przed terminem składania ofert.

Yes

Realizacja umowy dotyczącej projektu nr RPOP.10.01.01-16-0055/17 pn. „Poprawienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez remont oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków w Brzeskim Centrum Medycznym” w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014–2020.

Main site or place of performance

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, POLSKA

Value

PLN 26,000

Część 6 obejmuje:

a) doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego:

1. fotel ginekologiczny – 1 szt.;

2. wózek inwalidzki – 1 szt.;

b) doposażenie oddziału noworodków:

1. łóżeczka noworodkowe – 10 szt.;

c) doposażenie bloku porodowego:

1. fotel dla osoby towarzyszącej – 1 szt.

Okres gwarancji – 24 miesiące na każdą z pozycji.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 dla części 6.

Additional information

Kryteria oceny ofert:

— cena – 60 %,

— termin wykonania zamówienia – 20 %,

— okres gwarancji – 20 %.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 650,00 PLN przed terminem składania ofert.

Yes

Realizacja umowy dotyczącej projektu nr RPOP.10.01.01-16-0055/17 pn. „Poprawienie jakości kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem poprzez remont oraz wyposażenie w nowoczesny sprzęt oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodków w Brzeskim Centrum Medycznym” w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu RPO WO 2014–2020.

Main site or place of performance

Brzeskie Centrum Medyczne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Mossora 1, 49-301 Brzeg, POLSKA

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Operating theatre devices and instruments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Bradford - Repair and maintenance services of generators

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Ireland

Value: 175,000 Euro

Ireland : Naas - Endoscopy, endosurgery devices

Ireland

Value: 1 Euro

Ireland : Dublin - Adhesive dressings

Ireland

Value: 500,000 Euro

Ireland : Dublin - Woodworking equipment

Ireland

Value: 215,000 Euro

North Macedonia : Skopje - Medical equipments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 130,908 Euro