Tender description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mikroskopów w tym:

1) część 1 - mikroskop odwrócony typu I -1 szt.

2) część 2 - mikroskop binokularny - 1 szt.

3) część 3 - mikroskopy biologiczno - laboratoryjne - 4 szt.

4) część 4 - mikroskop dydaktyczny - 1 szt.

5) część 5 - mikroskopy laboratoryjne - 4 szt.

6) część 6 - mikroskop fluorescencyjny odwrócony - 1 szt.

7) część 7 - mikroskop odwrócony typu II - 1 szt.

2. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w:

1) dla części 1 - załączniku nr 2A do SIWZ,

2) dla części 2 - załączniku nr 2B do SIWZ,

3) dla części 3 - załączniku nr 2C do SIWZ,

4) dla części 4 - załączniku nr 2D do SIWZ,

5) dla części 5 - załączniku nr 2E do SIWZ,

6) dla części 6 - załączniku nr 2F do SIWZ,

7) dla części 7 - załączniku nr 2G do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zamawiający w każdej części zamówienia zawrze z Wykonawcą oddzielną Umowę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w:

1) pkt. 3.1) części VI SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) pkt. 3.2) części VI SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 części VI SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt. 4 części VI SIWZ stosuje się.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 3.1) części VI SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 4.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.1) części VI SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Część X – Opis sposobu przygotowania ofert

7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej w oryginale, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy lub elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych), zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

5) oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.cm.umk.pl – zakładka: zamówienia publiczne) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

5) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór Wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ

6) w przypadku, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, wymienionych w pkt. 3.1) – 3.4) części VI SIWZ

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt. 3 części V SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;

2) Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 3 części V SIWZ.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 1.2) części V SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast brak podstaw do wykluczenia musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

2) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia,

3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2) części V SIWZ,

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy.

10. Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawców wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

Część VI – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w części V SIWZ oraz wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Oświadczenie sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej.

Uwaga: Wykonawca może skorzystać z serwisu eESPD (instrukcja korzystania w części VI treści SIWZ).

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument, o którym mowa w pkt. 1.1) części VI SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1) części VI SIWZ dotyczące tych podmiotów.

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 4 oraz 6 części V SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Uwaga: Pełen wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje się w części VI SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków

Pola formularza ogłoszenia ograniczone są do 4 000 znaków, dlatego Zamawiający zamieszcza informację o warunkach udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentach w punktach: III.1.1), III.1.2), III.1.3) oraz

VI.3)ogłoszenia.

Niżej wskazane zapisy oraz numeracja tożsame są z treścią SIWZ zamieszczoną na stronie www.cm.umk.pl:

Część V – Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował:

Dla części 1 - jedną dostawę o wartości minimum 20 000,00 zł brutto, której przedmiotem była dostawa mikroskopu,

Dla części 2 - jedną dostawę o wartości minimum 5 000,00 zł brutto, której przedmiotem była dostawa mikroskopu,

Dla części 3 - jedną dostawę o wartości minimum 15 000,00 zł brutto, której przedmiotem była dostawa mikroskopów,

Dla części 4 - jedną dostawę o wartości minimum 5 000,00 zł brutto, której przedmiotem była dostawa mikroskopu,

Dla części 5 - jedną dostawę o wartości minimum 15 000,00 zł brutto, której przedmiotem była dostawa mikroskopów,

Dla części 6 - jedną dostawę o wartości minimum 300 000,00 zł brutto, której przedmiotem była dostawa mikroskopu,

Dla części 7 - jedną dostawę o wartości minimum 30 000,00 zł brutto, której przedmiotem była dostawa mikroskopu.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2) części V SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 ustawy.

6. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów (np. zobowiązania, o którym mowa w pkt. 4 części V SIWZ), które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,Procedura

Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

12:00

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA, budynek F, pokój nr 82 (III piętro).

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-02
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-10-31
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
10:00

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

Część VIII – Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w SIWZ w wysokości:

— dla części 1 w wysokości 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100),

— dla części 2 w wysokości 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100),

— dla części 3 w wysokości 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100)

— dla części 4 w wysokości 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100),

— dla części 5 w wysokości 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100),

— dla części 6 w wysokości 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)

— dla części 7 w wysokości 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100)

W jednej z niżej wymienionych form:

1) pieniądzu – przelew na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz nr 36 1240 6478 1111 0000 4947 8789, na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: przetarg na „Zakup wraz z dostawą mikroskopów część ...”, (znak sprawy: AKDZ.262.13.2020.DR),

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).

2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca, aby oryginał lub kopia dowodu wpłaty dołączony został do oferty. Skuteczne wniesienie wadium w terminie nastąpi wówczas, gdy wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (łącznie z podaną godziną).

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej beneficjentem musi być Zamawiający. Wykonawca musi dołączyć oryginał dokumentu wadialnego w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, poprzez skompresowanie go wraz z plikami stanowiącymi ofertę do jednego pliku archiwum (ZIP).

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

5. Wykonawca, który wycofał swoją ofertę, a zabezpieczył ją wadium, powinien wystąpić do Zamawiającego o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysokości, w której je wniósł.

6. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z przepisem art. 46 ustawy.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy.

8. Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy.

Część IX – Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Część II – Tryb udzielenia zamówienia

3. Zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Electronic payment will be used
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electronic invoicing will be accepted
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl/kio

Main CPV code 38510000

Bidding information

Bidding deadline

2 Sep 2020

27 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Bydgoszcz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Mikroskop odwrócony typu I

Value

PLN Not specified

Mikroskop odwrócony typu I

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mikroskopów w tym:

1) część 1 - mikroskop odwrócony typu I -1 szt.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony w stanie kompletnym, a po zainstalowaniu i uruchomieniu musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.

3. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w:

1) dla części 1 - załączniku nr 2A do SIWZ,

Main site or place of performance

Dostarczenie oraz instalacja przedmiotu dostawy nastąpi na terenie miasta Bydgoszczy

Award criteria

Termin realizacji

20 %

Termin gwarancji

20 %

60 %

Mikroskop binokularny

Value

PLN Not specified

Mikroskop binokularny

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mikroskopów w tym:

1) część 2 - mikroskop binokularny - 1 szt.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony w stanie kompletnym, a po zainstalowaniu i uruchomieniu musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.

3. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w:

1) dla części 2 - załączniku nr 2B do SIWZ,

Main site or place of performance

Dostarczenie oraz instalacja przedmiotu dostawy nastąpi na terenie miasta Bydgoszczy

Award criteria

Termin realizacji

20 %

Termin gwarancji

20 %

60 %

Mikroskopy biologiczno- laboratoryjne

Value

PLN Not specified

Mikroskopy biologiczno- laboratoryjne

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mikroskopów w tym:

1) część 3 - mikroskopy biologiczno - laboratoryjne - 4 szt.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony w stanie kompletnym, a po zainstalowaniu i uruchomieniu musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.

3. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w:

1) dla części 3 - załączniku nr 2C do SIWZ,

Main site or place of performance

Dostarczenie oraz instalacja przedmiotu dostawy nastąpi na terenie miasta Bydgoszczy

Award criteria

Termin realizacji

20 %

Termin gwarancji

20 %

60 %

Mikroskop dydaktyczny

Value

PLN Not specified

Mikroskop dydaktyczny

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mikroskopów w tym:

1) część 4 - mikroskop dydaktyczny - 1 szt.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony w stanie kompletnym, a po zainstalowaniu i uruchomieniu musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.

3. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w:

1) dla części 4 - załączniku nr 2D do SIWZ,

Main site or place of performance

Dostarczenie oraz instalacja przedmiotu dostawy nastąpi na terenie miasta Bydgoszczy

Award criteria

Termin realizacji

20 %

Termin gwarancji

20 %

60 %

Mikroskopy laboratoryjne

Value

PLN Not specified

Mikroskopy laboratoryjne

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mikroskopów w tym:

1) część 5 - mikroskopy laboratoryjne - 4 szt.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony w stanie kompletnym, a po zainstalowaniu i uruchomieniu musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.

3. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w:

1) dla części 5 - załączniku nr 2E do SIWZ,

Main site or place of performance

Dostarczenie oraz instalacja przedmiotu dostawy nastąpi na terenie miasta Bydgoszczy

Award criteria

Termin realizacji

20 %

Termin gwarancji

20 %

60 %

Mikroskop fluorescencyjny odwrócony

Value

PLN Not specified

Mikroskop fluorescencyjny odwrócony

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mikroskopów w tym:

1) część 6 - mikroskop fluorescencyjny odwrócony - 1 szt.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony w stanie kompletnym, a po zainstalowaniu i uruchomieniu musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.

3. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w:

1) dla części 6 - załączniku nr 2F do SIWZ,

Main site or place of performance

Dostarczenie oraz instalacja przedmiotu dostawy nastąpi na terenie miasta Bydgoszczy

Award criteria

Termin realizacji

20 %

Termin gwarancji

20 %

60 %

Mikroskop odwrócony typu II

Value

PLN Not specified

Mikroskop odwrócony typu II

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą mikroskopów w tym:

1) część 7 - mikroskop odwrócony typu II - 1 szt.

2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, dostarczony w stanie kompletnym, a po zainstalowaniu i uruchomieniu musi być gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r.

3. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w:

1) dla części 7 - załączniku nr 2G do SIWZ.

Main site or place of performance

Dostarczenie oraz instalacja przedmiotu dostawy nastąpi na terenie miasta Bydgoszczy

Award criteria

Termin realizacji

20 %

Termin gwarancji

20 %

60 %

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Radar

Ireland

Value: 2.5 million Euro

North Macedonia : Skopje - Measuring instruments

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 22.0 million Denar

Portugal : Lisbon - SurvSeaNet Web Application: Live Video Streaming and Sensor Data Geolocation for Mission Control of Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS/UAV/UAS)

Portugal

Value: 1.8 million Euro

Ireland : Dublin - Research and development services and related consultancy services

Ireland

Value: 750,000 Euro

Ireland : Trim - Telemetry equipment

Ireland

Value: 600,000 Euro

Malta : Victoria - Laboratory pipettes and accessories

Malta

Value: Not specified

Sweden : Lund - Apparatus for measuring radiation

Sweden

Value: Not specified