This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w związku z likwidacją central grupowych przy

Ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 w Bydgoszczy, dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I" dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Szczegółowe warunki realizacji umowy znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące: Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci lub przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych

b) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności że:

— kierownik budowy posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i odpowiednio w SIWZ – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1. Wykaz robót budowlanych zawierający informacje, że Wykonawca nie wcześniej iż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci lub przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych

I z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Powyższy wykaz dotyczy kierownika robót, który będzie brał udział w realizacji zamówienia i posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych oraz posiada prawo wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w opisanym zakresie.

Zgodnie z art. 22 a ust. 4 Ustawy pzp: w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Szczegóły znajdują się w SIWZ.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki dotyczące: Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż

— część 1: 300.500,00 zł

— część 2: 470.000,00 zł

— część 3: 176.000,00, zł

— część 4: 1.300.000,00 zł

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę sumy gwarancyjnej minimum:

— część 1: 683.000,00 zł

— część 2: 1.100.000,00 zł

— część 3: 400.000,00 zł

— część 4: 2.900.000,00 zł

Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP i odpowiednio w SIWZ – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów i oświadczeń:

1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę właściwą dla danej części zamówienia

2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną właściwą dla danej części zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów jak wyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Do przeliczenia wartości finansowej określonej w nin. punkcie a występującej w innej walucie niż PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP ostatnio przed tą datą ogłoszonych

Szczegóły znajdują się w SIWZ.Procedura

Oferta musi zachować ważność do
2020-03-19
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-20
Warunki otwarcia ofert

2020-01-20

13:05

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, budynek A, pokój nr 11.

Otwarcie ofert jest jawne.

Czas lokalny
13:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak
Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje znajduja sie w SIWZ i załącznikach:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt Wykonawczy

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz JEDZ

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz – „Oferta”

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy na roboty budowlane

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz działek

Załącznik nr 6 do SIWZ – Zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom mającym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy PZP.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy PZP, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP, przysługuje odwołanie.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący, pod rygorem odrzucenia odwołania, przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6. i 7. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy PZP.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Pozostałe postanowienia dotyczące skargi zawarte są w Dziale VI Ustawy PZP.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

www.uzp.gov.pl

Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Bydgoszcz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w związku z likwidacją central grupowych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 w Bydgoszczy - część 1

Value

PLN Not specified

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w związku z likwidacją central grupowych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 w Bydgoszczy - część 1

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w związku z likwidacją central grupowych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 w Bydgoszczy, dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I" dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Cześć 1: Budowa sieci i przyłączy do budynków ul. Dwernickiego 1 M, ul. Czerkaska 10, Topolowa 1, Topolowa 2, Cisowa 4, ul. Czerkaska 12, ul. Topolowa 4, ul. Czerkaska 14, Topolowa 3, Topolowa 5, Topolowa 6, Sułkowskiego 11.

Wykonawca na etapie realizacji zobowiązany będzie:

— uzgodnić z Zamawiającym i zawiadamiać o harmonogramie robót mieszkańców, zarządców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe poprzez zawiadamianie pisemne oraz wywieszenie w ogólnodostępnym miejscu informacji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem

— uwzględnić projekt organizacji ruchu realizowanego i sąsiadujących etapów w koordynacji z wykonawcą (wykonawcami) pozostałych etapów – w czasie realizacji umowy należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do nieruchomości zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Demontaże istniejącej sieci:

Do demontażu przewidziane są odcinki istniejącego ciepłociągu pokrywające się z trasą budowanej sieci. Pozostałe części ciepłociągu zaślepić – na rurociągu stalowym zastosować dennice, a kanał betonowy zamurować.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usunięcia likwidowanych ciepłociągów/innych obiektów z zasobów geodezyjnych (w inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej).

Przyłącza sieci cieplnej na odcinkach od wejścia do budynków do pomieszczeń węzłów cieplnych wewnątrz budynków muszą być wykonane z rur typu spiro.

Zamówieniem objęta jest także wycinka drzew i krzewów dla danej części zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Dla realizacji wycinek należy zapewnić własnym staraniem i na własny koszt ornitologa i/lub chiropterologa, jeśli okaże się konieczny.

Wykonawca w ofercie winien uwzględnić w swojej ofercie opłaty za zajęcie terenu na potrzeby realizacji inwestycji. Wykaz działek, przez które przebiegają przyłącza i sieci wykazano w załączniku nr 5 do SIWZ.

Dla części 1 i 3:

W budynkach przy Czerkaskiej 12 (część 1) i ul. Jaworowej 4 (część 3) zakresem zadania objęty jest również demontaż istniejącej sieci niskoparametrowej:

1. zamknięcie głównych zaworów na rurze zasilającej oraz powrotnej z m.s.c. znajdujących się wewnątrz budynku,

2. opróżnienie instalacji w pomieszczeniu węzła z wody - wszystkich rurociągów, wymienników, zbiorników, itp.

3. demontaż i utylizacja izolacji z rurociągów,

4. demontaż armatury - pomp, zaworów, zbiorników, filtrów, wymienników, itp. wraz z przekazaniem całości do magazynu KPEC,

5. demontaż rurociągów z przekazaniem całości do magazynu KPEC,

6. demontaż systemu zawiesi i podpór instalacyjnych,

7. demontaż instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu centrali oraz projektowanego węzła cieplnego (pompy, zawory, itp.) wraz z szafą elektryczną oraz systemem zawiesi, koryt kablowych, itd.

Demontaże należy przeprowadzić zgodnie z przyjętym w KPEC trybem.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

1. Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym, zwanym dalej PW stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zestawieniem materiałów – pomocniczo.

3. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi zapisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.

4. Zapisami SIWZ i umowy.

Szczegóły zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ

Yes

POIS.01.05.00-00-0018/16

Additional information

Szczegółowy opis zamówienia znajduje sie w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

End

2020-08-31

Main site or place of performance

Bydgoszcz

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w związku z likwidacją central grupowych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 w Bydgoszczy - część 2

Value

PLN Not specified

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w związku z likwidacją central grupowych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 w Bydgoszczy - część 2

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w związku z likwidacją central grupowych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 w Bydgoszczy, dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I" dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Cześć 2: Budowa sieci i przyłączy do budynków ul. Czerkaska 1, Czerkaska 3, Czerkaska 5, Czerkaska 7, Czerkaska 9, Sułkowskiego 13, 11 Listopada 8, 11 Listopada 10, 11 Listopada 12, 11 Listopada 14, 11 Listopada 16, 11 Listopada 18, 11 Listopada 20, 11 Listopada 22, 11 Listopada 24, 11 Listopada 26, Świerkowa 2.

Wykonawca na etapie realizacji zobowiązany będzie:

— uzgodnić z Zamawiającym i zawiadamiać o harmonogramie robót mieszkańców, zarządców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe poprzez zawiadamianie pisemne oraz wywieszenie w ogólnodostępnym miejscu informacji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem

— uwzględnić projekt organizacji ruchu realizowanego i sąsiadujących etapów w koordynacji z wykonawcą (wykonawcami) pozostałych etapów – w czasie realizacji umowy należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do nieruchomości zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Demontaże istniejącej sieci:

Do demontażu przewidziane są odcinki istniejącego ciepłociągu pokrywające się z trasą budowanej sieci. Pozostałe części ciepłociągu zaślepić – na rurociągu stalowym zastosować dennice, a kanał betonowy zamurować.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usunięcia likwidowanych ciepłociągów/innych obiektów z zasobów geodezyjnych (w inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej).

Przyłącza sieci cieplnej na odcinkach od wejścia do budynków do pomieszczeń węzłów cieplnych wewnątrz budynków muszą być wykonane z rur typu spiro.

Zamówieniem objęta jest także wycinka drzew i krzewów dla danej części zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Dla realizacji wycinek należy zapewnić własnym staraniem i na własny koszt ornitologa i/lub chiropterologa, jeśli okaże się konieczny.

Wykonawca w ofercie winien uwzględnić w swojej ofercie opłaty za zajęcie terenu na potrzeby realizacji inwestycji. Wykaz działek, przez które przebiegają przyłącza i sieci wykazano w załączniku nr 5 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

1. Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym, zwanym dalej PW stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zestawieniem materiałów – pomocniczo.

3. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi zapisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.

4. Zapisami SIWZ i umowy.

Szczegóły zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ

Yes

POIS.01.05.00-00-0018/16

Additional information

Szczegółowy opis zamówienia znajduje sie w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

End

2020-10-30

Main site or place of performance

Bydgoszcz

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w związku z likwidacją central grupowych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 w Bydgoszczy - część 3

Value

PLN Not specified

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w związku z likwidacją central grupowych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 w Bydgoszczy - część 3

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w związku z likwidacją central grupowych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 w Bydgoszczy, dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I" dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Cześć 3: Budowa sieci i przyłączy do budynków ul. Jaworowa 3, Jaworowa 4, Dębowa 6, Dębowa 8, Sułkowskiego 21.

Wykonawca na etapie realizacji zobowiązany będzie:

— uzgodnić z Zamawiającym i zawiadamiać o harmonogramie robót mieszkańców, zarządców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe poprzez zawiadamianie pisemne oraz wywieszenie w ogólnodostępnym miejscu informacji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem

— uwzględnić projekt organizacji ruchu realizowanego i sąsiadujących etapów w koordynacji z wykonawcą (wykonawcami) pozostałych etapów – w czasie realizacji umowy należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do nieruchomości zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Demontaże istniejącej sieci:

Do demontażu przewidziane są odcinki istniejącego ciepłociągu pokrywające się z trasą budowanej sieci. Pozostałe części ciepłociągu zaślepić – na rurociągu stalowym zastosować dennice, a kanał betonowy zamurować.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usunięcia likwidowanych ciepłociągów/innych obiektów z zasobów geodezyjnych (w inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej).

Przyłącza sieci cieplnej na odcinkach od wejścia do budynków do pomieszczeń węzłów cieplnych wewnątrz budynków muszą być wykonane z rur typu spiro.

Zamówieniem objęta jest także wycinka drzew i krzewów dla danej części zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Dla realizacji wycinek należy zapewnić własnym staraniem i na własny koszt ornitologa i/lub chiropterologa, jeśli okaże się konieczny.

Wykonawca w ofercie winien uwzględnić w swojej ofercie opłaty za zajęcie terenu na potrzeby realizacji inwestycji. Wykaz działek, przez które przebiegają przyłącza i sieci wykazano w załączniku nr 5 do SIWZ.

Dla części 1 i 3:

W budynkach przy Czerkaskiej 12 (część 1) i ul. Jaworowej 4 (część 3) zakresem zadania objęty jest również demontaż istniejącej sieci niskoparametrowej:

1. zamknięcie głównych zaworów na rurze zasilającej oraz powrotnej z m.s.c. znajdujących się wewnątrz budynku,

2. opróżnienie instalacji w pomieszczeniu węzła z wody - wszystkich rurociągów, wymienników, zbiorników, itp.

3. demontaż i utylizacja izolacji z rurociągów,

4. demontaż armatury - pomp, zaworów, zbiorników, filtrów, wymienników, itp. wraz z przekazaniem całości do magazynu KPEC,

5. demontaż rurociągów z przekazaniem całości do magazynu KPEC,

6. demontaż systemu zawiesi i podpór instalacyjnych,

7. demontaż instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia znajdujące się w pomieszczeniu centrali oraz projektowanego węzła cieplnego (pompy, zawory, itp.) wraz z szafą elektryczną oraz systemem zawiesi, koryt kablowych, itd.

Demontaże należy przeprowadzić zgodnie z przyjętym w KPEC trybem.

Dla części 3:

Zamówieniem nie jest objęte wykonanie przyłącza do budynku Jaworowa 6.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

1. Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym, zwanym dalej PW stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zestawieniem materiałów – pomocniczo.

3. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi zapisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.

4. Zapisami SIWZ i umowy.

Szczegóły zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ

Yes

POIS.01.05.00-00-0018/16

Additional information

Szczegółowy opis zamówienia znajduje sie w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

End

2020-08-18

Main site or place of performance

Bydgoszcz

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w związku z likwidacją central grupowych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 w Bydgoszczy - część 4

Value

PLN Not specified

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w związku z likwidacją central grupowych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 w Bydgoszczy - część 4

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w związku z likwidacją central grupowych przy ul. Jaworowej 4 i Czerkaskiej 12 w Bydgoszczy, dla projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I" dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Cześć 4: Budowa sieci i przyłączy do budynków ul. Sułkowskiego 15, Sułkowskiego 17, 11 Listopada 13, 11 Listopada 15, 11 Listopada 15a, 11 Listopada 17, Świerkowa 4, Świerkowa 6, Świerkowa 8, Świerkowa 10, Świerkowa 12, Świerkowa 14, Świerkowa 16, Bukowa 1, Bukowa 3, Bukowa 5, Bukowa 7, Bukowa 9, Bukowa 2, Jarzębinowa 1, Jarzębinowa 2, Jarzębinowa 3, Jarzębinowa 4, Jarzębinowa 5, Jarzębinowa 6, Jarzębinowa 8, Dębowa 1, Dębowa 2, Dębowa 4, Jaworowa 1, Jaworowa 2, Modrzewiowa 8, Modrzewiowa 9, Modrzewiowa 10, Modrzewiowa 12, Modrzewiowa 14, Bukowa 4, Jaworowa 5.

Wykonawca na etapie realizacji zobowiązany będzie:

— uzgodnić z Zamawiającym i zawiadamiać o harmonogramie robót mieszkańców, zarządców, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe poprzez zawiadamianie pisemne oraz wywieszenie w ogólnodostępnym miejscu informacji z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem

— uwzględnić projekt organizacji ruchu realizowanego i sąsiadujących etapów w koordynacji z wykonawcą (wykonawcami) pozostałych etapów – w czasie realizacji umowy należy zapewnić mieszkańcom możliwość dojazdu do nieruchomości zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Demontaże istniejącej sieci:

Do demontażu przewidziane są odcinki istniejącego ciepłociągu pokrywające się z trasą budowanej sieci. Pozostałe części ciepłociągu zaślepić – na rurociągu stalowym zastosować dennice, a kanał betonowy zamurować.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia usunięcia likwidowanych ciepłociągów/innych obiektów z zasobów geodezyjnych (w inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej).

Przyłącza sieci cieplnej na odcinkach od wejścia do budynków do pomieszczeń węzłów cieplnych wewnątrz budynków muszą być wykonane z rur typu spiro.

Zamówieniem objęta jest także wycinka drzew i krzewów dla danej części zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Dla realizacji wycinek należy zapewnić własnym staraniem i na własny koszt ornitologa i/lub chiropterologa, jeśli okaże się konieczny.

Wykonawca w ofercie winien uwzględnić w swojej ofercie opłaty za zajęcie terenu na potrzeby realizacji inwestycji. Wykaz działek, przez które przebiegają przyłącza i sieci wykazano w załączniku nr 5 do SIWZ.

Dla części 4:

• należy przesadzić w ramach tej samej działki drzewa oznaczone na inwentaryzacji dendrologicznej numerami 60 i 61 (modrzew polski).

• należy wykonać przyłącza do Jarzębinowej 4 i Jarzębinowej 6 po nowej trasie (wg projektów zamiennych)

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

1. Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym, zwanym dalej PW stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zestawieniem materiałów – pomocniczo.

3. Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi zapisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.

4. Zapisami SIWZ i umowy.

Szczegóły zamówienia znajdują się w SIWZ i załącznikach do SIWZ

Yes

POIS.01.05.00-00-0018/16

Additional information

Szczegółowy opis zamówienia znajduje sie w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

End

2020-10-30

Main site or place of performance

Bydgoszcz

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : London - Metalworking

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.8 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Engineering works and construction works

Malta

Value: Not specified

Norway : Oslo - Runway resurfacing

Norway

Value: 350.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stepps - Construction work for water projects

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 528.3 million Pound Sterling

Norway : Lillehammer - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Scarborough - Landscaping work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified