Tender description

Dostawa systemu archiwizacji i zarządzania danymi i dokumentami (DICOM i innymi niż DICOM) oraz systemu zaawansowanej wizualizacji wraz z niezbędną platformą sprzętową.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że zrealizował bądź realizuje w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę polegającą na dostawie wraz z integracją i uruchomieniem systemu archiwizacji i zarządzania danymi o wartości minimum 5 000 000,00 PLN brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

Procedura

Data
2020-06-25
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Rodzaj procedury konkursu
Open
Warunki otwarcia ofert

2020-06-25

10:00

Centrum Onkologii w Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2, 85-796, POLSKA, pok. 1077.

Komisja przetargowa

Czas lokalny
09:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587701

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 90 000 PLN.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić:

— certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC – dotyczy uniwersalnej przeglądarki diagnostycznej, systemu archiwizacji – PACS, systemu zaawansowanej wizualizacji,

— oświadczenie Wykonawcy lub producenta, że elementy, z których zbudowane są serwery są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane oraz że całe są objęte gwarancją producenta,

— oświadczenie Wykonawcy lub producenta serwera, że serwer jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE.

4. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostały podane w SIWZ.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-18 Main CPV code 48329000

Bidding information

Bidding deadline

25 Jun 2020

28 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Bydgoszcz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Dostawa systemu archiwizacji i zarządzania danymi i dokumentami (DICOM i innymi niż DICOM) oraz systemu zaawansowanej wizualizacji wraz z niezbędną platformą sprzętową.

Award criteria

Ocena techniczna

40

60

Main site or place of performance

Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Polska

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: 188.0 million Norwegian Krone

Ireland : Cork - Firefighting vehicles

Ireland

Value: 800,000 Euro

Ireland : Ballinamore - Construction work

Ireland

Value: 400,000 Euro

Norway : Oslo - Other services

Norway

Value: Not specified

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘European Terrain Database’

Belgium

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Preston - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.3 million Pound Sterling

Norway : Rissa - Various medicinal products

Norway

Value: 5.6 million Norwegian Krone