This tender in no longer available.

Tender description

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003 – kumak nizinny.

2. Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie badań terenowych – inwentaryzacji w celu uzupełnienia stanu wiedzy na temat stanu ochrony populacji oraz występowania i stanu siedlisk kumaka nizinnego Bombina bombina (1188) na terenie obszaru Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Warunki realizacji umowy

Ze względów technicznych wynikających z braku miejsca (w formularzu ogłoszenia) warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku numer 2 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w § 10 wzoru umowy.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu ekspertyz lub inwentaryzacji w zakresie gatunków zwierząt wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21.5.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE. L.1992.206.7) o łącznej wartości nie mniejszej niż 8 000 PLN netto (bez VAT). Uznawane będą ekspertyzy i inwentaryzacje zrealizowane w ramach badań naukowych;

Oraz

b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia minimum jednym ekspertem herpetologiem.

Pod pojęciem „ekspert herpetolog” Zamawiający rozumie osobę posiadającą wyższe wykształcenie w dziedzinie nauk przyrodniczych w zakresie nauk biologicznych lub nauk o Ziemi i środowisku lub w dziedzinie nauk rolniczych oraz doświadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 ekspertyz lub inwentaryzacji w zakresie gatunków płazów wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. UE. L.1992.206.7). Uznawane będą ekspertyzy lub inwentaryzacje zrealizowane w ramach badań naukowych.

Dopuszcza się sytuację, w której Wykonawca jest ekspertem, jeżeli posiada wskazane wykształcenie oraz wymagane doświadczenie.

W formularzu „wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” należy wskazać wszystkich ekspertów herpetologów, którzy będą brali udział w realizacji zamówienia. Każdy z ekspertów wyznaczonych do realizacji zamówienia musi spełniać wskazane powyżej wymagania wykształcenia oraz doświadczenia;

Oraz

c) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia jednym ekspertem ds. GIS.

Pod pojęciem „ekspert ds. GIS” Zamawiający rozumie osobę posiadającą wyższe wykształcenie oraz doświadczenie w przetwarzaniu danych przestrzennych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej (GIS). Poprzez przetwarzanie danych przestrzennych rozumie się edycję danych wektorowych, w tym plików w formacie ESRI shapefile, lub edycję atrybutów obiektów przestrzennych, lub pracę z usługami danych przestrzennych (np. Web Map Service), lub wykonywanie analiz przestrzennych, lub przygotowywanie opracowań kartograficznych.

Dopuszcza się sytuację, w której ekspert herpetolog jest ekspertem ds. GIS oraz sytuację, w której Wykonawca jest ekspertem ds. GIS, jeżeli posiadają wskazane wykształcenie oraz wymagane doświadczenie.

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Procedura

Oferta musi zachować ważność do
2020-03-21
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-22
Warunki otwarcia ofert

2020-01-22

09:30

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz, POLSKA.

Upublicznienie ofert odbędzie się na platformie Zamawiającego https://rdosbydgoszcz.ezamawiajacy.pl

Osobami upoważnionymi do otwarcia ofert są kierownik Zamawiającego i komisja przetargowa.

Podczas otwarcia ofert mogą być obecni Wykonawcy, którzy złożyli oferty, oraz osoby zainteresowane postępowaniem

Czas lokalny
09:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-14
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl

Electronic payment will be used
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Dodatkowe informacje: Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://rdosbydgoszcz.ezamawiajacy.pl. na zasadach określonych w SIWZ

Informacje dodatkowe

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust 5 pkt 1. ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę wobec którego zachodzi przesłanka określona art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy – w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629).

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 4 powyżej.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

6. Zamawiający, badając podstawy do wykluczenia, uwzględni postanowienia art. 24 ust. 7–10 ustawy Pzp.

7. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE tj.: aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówieniowy (dalej „JEDZ”) – Załącznik nr 3 do SIWZ.

8. Z uwagi na brak miejsca Zamawiający informuje, że wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania został określony szczegółowo w rozdziale IX SIWZ.

9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, według załącznika nr 4 do SIWZ.

10. Wykonawca z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej składa dokumenty na zasadach określonych w rozdziale IX ust. 13, 14, 15, 16 SIWZ.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Electonic ordering will be used
tak
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

https://www.uzp.gov.pl

Electronic invoicing will be accepted
tak Main CPV code 73110000

Bidding information

Bidding deadline

22 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Bydgoszcz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN Not specified

Zakres prac w ramach przedmiotu zamówienia

1. Przeprowadzenie badań terenowych – inwentaryzacji w celu uzupełnienia stanu wiedzy na temat stanu ochrony populacji oraz występowania i stanu siedlisk kumaka nizinnego Bombina bombina (1188) na terenie obszaru Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003.

2. Przedstawienie charakterystyki i rozmieszczenia zinwentaryzowanego przedmiotu ochrony na terenie objętym zamówieniem.

3. Ocena stanu ochrony zinwentaryzowanego przedmiotu ochrony.

4. Identyfikacja oraz analiza rzeczywistych i potencjalnych zagrożeń dla inwentaryzowanego przedmiotu ochrony oraz ich opis.

5. Ustalenie celów działań ochronnych dla zinwentaryzowanego przedmiotu ochrony.

6. Ustalenie działań ochronnych dla zinwentaryzowanego przedmiotu ochrony.

7. Projekt aktualizacji danych zawartych w SDF obszaru Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003 (dotyczących zinwentaryzowanego przedmiotu ochrony).

8. Opracowanie dokumentacji w wersji papierowej oraz elektronicznej, w tym cyfrowe warstwy informacyjne w formacie ESRI shapefile w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, dokumentujące rozmieszczenie zinwentaryzowanego przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 oraz lokalizację stanowisk badawczych, wyznaczone powierzchnie/transekty do prowadzenia badań monitoringowych, lokalizację zagrożeń i działań ochronnych w obszarze Natura 2000.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Dodatkowe informacje:

12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór – załącznik nr 9 do SIWZ);

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór – załącznik nr 10 do SIWZ);

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) wykazu usług wykonanych – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ;

6) wykaz osób – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Yes

Projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

Main site or place of performance

Przeprowadzenie badań terenowych – inwentaryzacji na terenie obszaru Natura 2000 Solecka Dolina Wisły PLH040003.

End

2020-12-07

Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 380,00 PLN (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt 00/100) na zasadach określonych w rozdziale XI SIWZ.

Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

Postępowanie prowadzone jest w trybie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp

Award criteria

Doświadczenie eksperta herpetologa

40

Doświadczenie eksperta ds. GIS

10

50

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

Norway : Trondheim - Environmental services

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

Ireland : Tullamore - Environmental services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 39.5 million Pound Sterling

Germany : Cologne - Infrastructural Facility Management

Germany

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Refuse collection services

Norway

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Recycling plant site investigation

Germany

Value: Not specified