Tender description

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy gazociągu ś/c w msc. Żołędowo-Niwy.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 218-500422
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-12
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 24587801

[email protected]

+48 24587800

https://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures
Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania odwołań zawiera Uzp art. 182.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 24587801

[email protected]

+48 24587800

https://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1.1 dokumentów wymienionych w punkcie 8.2. SIWZ.

1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 25 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy.

1.3. zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

1.9. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy;

1.10.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

Main CPV code 71320000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 45,000

Locations

Polska, Bydgoszcz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

PLN 45,000

Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (projekt budowlany) oraz opracowanie dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy), a także pełnienie nadzoru autorskiego nad Inwestycją dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: budowa gazociągu śr/c w msc. Żołędowo - Niwy dla następującego zakresu rzeczowego.

Zakres rzeczowy:

— gazociąg ś/c dn 160 PE L= 3.300,00 mb,

— wykonanie projektu organizacji ruchu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

a) świadczenie na każde wezwanie Zamawiającego usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej. W szczególności do: niezwłocznego przygotowania projektu odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu Zamówienia lub jego wartości szacunkowej, udzielania na żądanie Zamawiającego opinii w formie pisemnej w przedmiotowym zakresie, dokonywania wszelkich zmian i uzupełnień dokumentacji projektowej wskazanej w przedmiocie umowy, na etapie przygotowania i prowadzenia każdego postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wskazanych w ww. dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Termin wykonania usług biegłego ds. przedmiotu i wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wskazanych w danej dokumentacji obejmuje okres od dnia odbioru przedmiotu Umowy do dnia zawarcia Umowy w sprawie zamówienia w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wskazanych w dokumentacji,

b) rejestrację Dziennika Budowy,

c) aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego przekazany w okresie obowiązywania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych prowadzonych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową,

e) należność z tytułu przeniesienia na zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów na wszystkich polach eksploatacji, określonych w paragrafie 7 wzoru umowy,

f) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dokumentacje projektowe, w zakresie każdego z zadań, winny się składać z:

a) projektu budowlanego (bez dokumentów zawartych w pkt.b) – 2 egz. w formie papierowej,

b) projektu budowlanego (część formalna tj. zgody, oświadczenia, umowy właścicieli działek przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów) – 2 egz. w formie papierowej,

c) projektu wykonawczego – 3 egz. w formie papierowej,

d) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,

e) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej,

f) projektu organizacji ruchu - 2 egz. w formie papierowej,

Dodatkowo należy dostarczyć oryginał kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD w formacie plików * pdf

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Canteen and catering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Batteries

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Project management consultancy services

Ireland

Value: 2.0 million Euro

United Kingdom : Leeds - Cleaning products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 32.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Bathrooms construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.7 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified