Tender description

2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 41 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z nich winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 195-440918

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

18.1 Środki ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy w art. 180-198 i przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

18.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

18.3 Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w rozdziale 3 ustawy.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-02-08
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 A

Warszwa

02-676

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 A

Warszwa

02-676

Informacje dodatkowe
Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm) unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne w części nr 22, 24, 37 z uwagi na niezłożenie żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Main CPV code 15000000

Award details

This tender awarded a total of PLN 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 2.7 million

Locations

Polska, Bydgoszcz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Część nr 1

Value

PLN Not specified

Część nr 1 Miód naturalny

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 2

Value

PLN Not specified

Część nr 2 Jaja

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 3

Value

PLN Not specified

Część nr 3 Ziemniaki i warzywa

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 4

Value

PLN Not specified

Część nr 4 Warzywa strączkowe suszone, łuskane

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 5

Value

PLN Not specified

Część nr 5 Grzyby

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 6

Value

PLN Not specified

Część nr 6 Owoce tropikalne

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 7

Value

PLN Not specified

Część nr 7 Owoce inne niż tropikalne

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 8

Value

PLN Not specified

Część nr 8 Drób

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 9

Value

PLN Not specified

Część nr 9 Wieprzowina

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 10

Value

PLN Not specified

Część nr 10 Wędliny

Additional information

3.13 W celu dokonania oceny jakości wyrobów wędliniarskich (kryterium oceny ofert szczegółowo określony w punkcie 14 niniejszej SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą próbek oferowanych artykułów. Próbki muszą być bezpłatne i dostarczone w ilości po maksymalnie 10 dag dla pozycji 3, 5-9,11,12,14, 16- dotyczy części 10.

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość wyrobów wędliniarskich

40,00

60,00

Część nr 11

Value

PLN Not specified

Część nr 11 Wędliny drobiowe

Additional information

3.13 W celu dokonania oceny jakości wyrobów wędliniarskich (kryterium oceny ofert szczegółowo określony w punkcie 14 niniejszej SIWZ), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą próbek oferowanych artykułów. Próbki muszą być bezpłatne i dostarczone w ilości po maksymalnie 10 dag dla pozycji 1-2 – dotyczy części 11.

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość wyrobów wędliniarskich

40,00

60,00

Część nr 12

Value

PLN Not specified

Część nr 12 Ryby przetworzone i konserwowane

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 13

Value

PLN Not specified

Część nr 13 Soki owocowe

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 14

Value

PLN Not specified

Część nr 14 Syrop Malinowy

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 15

Value

PLN Not specified

Część nr 15 Soki warzywne

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 16

Value

PLN Not specified

Część nr 16 Przetworzone owoce i warzywa

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 17

Value

PLN Not specified

Część nr 17 Warzywa przetworzone (kiszone)

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 18

Value

PLN Not specified

Część nr 18 Warzywa mrożone

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 19

Value

PLN Not specified

Część nr 19 Przetworzone owoce (mrożone)

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 20

Value

PLN Not specified

Część nr 20 Dżemy i musy owocowe

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 21

Value

PLN Not specified

Część nr 21 Owoce suszone

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 22

Value

PLN Not specified

Część nr 22 Oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 23

Value

PLN Not specified

Część nr 23 Produkty mleczarskie

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 24

Value

PLN Not specified

Część nr 24 Produkty mleczarskie- SERKI I DESERY

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 25

Value

PLN Not specified

Część nr 25 Produkty przemiału ziarna, skrobi i prod. skrobiowych

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 26

Value

PLN Not specified

Część nr 26 Różne produkty spożywcze

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 27

Value

PLN Not specified

Część nr 27 Różne produkty spożywcze- MAKARON 100 % PSZENICY DURUM

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 28

Value

PLN Not specified

Część nr 28 Pieczywo

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 29

Value

PLN Not specified

Część nr 29 Wyroby ciastkarskie i ciasta

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 30

Value

PLN Not specified

Część nr 30 Przyprawy i przyprawy korzenne

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 31

Value

PLN Not specified

Część nr 31 Artykuły dietetyczne

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 32

Value

PLN Not specified

Część nr 32 Produkty dla niemowląt (soczki)

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 33

Value

PLN Not specified

Część nr 33 Produkty dla niemowląt (mleka modyfikowane)

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 34

Value

PLN Not specified

Część nr 34 Produkty dla niemowląt (kleiki i kaszki)

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 35

Value

PLN Not specified

Część nr 35 Produkty dla niemowląt (kaszki bez probiotyków)

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 36

Value

PLN Not specified

Część nr 36 Produkty dla niemowląt (zupki, obiadki i desery)

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 37

Value

PLN Not specified

Część nr 37 Produkty dla niemowląt (herbatki)

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 38

Value

PLN Not specified

Część nr 38 Wyroby ciastkarskie

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 39

Value

PLN Not specified

Część nr 39 Wyroby cukiernicze

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 40

Value

PLN Not specified

Część nr 40 Kawa, herbata i podobne produkty

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

Część nr 41

Value

PLN Not specified

Część nr 41 Wołowina

Main site or place of performance

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Award criteria

jakość obsługi dostaw

40,00

60,00

SIMILAR TENDERS

Sweden : Gothenburg - Sawdust

Sweden

Value: Not specified

Norway : Jørpeland - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: 14.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Maidstone - Agricultural and horticultural products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.3 million Pound Sterling

Norway : Bærum Posttermin - Electric coffee makers

Norway

Value: 2.1 million Norwegian Krone

Malta : Qormi - Site-clearance work

Malta

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Restaurant and food-serving services

Ireland

Value: Not specified

Germany : Bielefeld - Horses

Germany

Value: Not specified