Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody do picia oraz artykułów spożywczych, tj. herbata wynikających z przepisów BHP dla pracowników RZGW w Bydgoszczy.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Wzór umowy stanowią załączniki nr 4a i 4b do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-09-02
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-09-02

11:30

U Zamawiającego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy przy al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, POLSKA, pok. nr 10

Zgodnie z art. 86 ustawy Pzp.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
11:00

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-27
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl/

Electronic invoicing will be accepted
tak
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe

I. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej – zwanej dalej „platformą” –pod adresem: (www.przetargi.wody.gov.pl)

1) Korzystanie z platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z platformy znajduje się pod adresem (www.przetargi.wody.gov.pl) w zakładce: instrukcja dla Wykonawców.

2) Korzystanie z platformy nie wymaga zarejestrowania konta na platformie.

3) Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie znajdują się pod adresem: (www.przetargi.wody.gov.pl)

4) Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.

5) Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1–14.5 SIWZ), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

6) Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na platformie.

7) Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.

8) Zamawiający informuje, że adres email: [email protected] wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

9) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy wynosi 150 MB.

II. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część 1 – 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy); część 2 – 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych zero groszy). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Electonic ordering will be used
tak
Precise information on deadline(s) for review procedures
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ww. ustawy.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl/

Main CPV code 15000000

Bidding information

Bidding deadline

2 Sep 2020

23 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Bydgoszcz

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Dostawa wody mineralnej dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy

Value

PLN Not specified

Dostawa wody mineralnej dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy Dostawa wody mineralnej dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy.

Main site or place of performance

Bydgoszcz, Inowrocław, Piła, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

Dostawa herbaty dla pracowników RZGW w Bydgoszczy

Value

PLN Not specified

Dostawa herbaty dla pracowników RZGW w Bydgoszczy Dostawa herbaty dla pracowników RZGW w Bydgoszczy.

Main site or place of performance

Bydgoszcz, Inowrocław, Piła, POLSKA

Award criteria

Termin dostawy

40

60

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Animal products, meat and meat products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Norway : Hamar - Food, beverages, tobacco and related products

Norway

Value: Not specified

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Bodø - Miscellaneous food products and dried goods

Norway

Value: Not specified

Norway : Vegårshei - Snow-clearing services

Norway

Value: 4.8 million Norwegian Krone