This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łowieckiej i łąkowo- rolnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zamrzenica w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łowieckiej i łąkowo- rolnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki

— załącznik nr 3.3. – szacunkowy układ sortymentowy pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. mają charakter szacunkowy.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Warunki realizacji umowy
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na łączną kwotę brutto nie mniejszą niż: dla Pakietu 5 -250 000,00 zł, w tym poszczególne usługi na kwoty nie mniejsze niż 100 000,00 zł brutto (przez 1 usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy)

Dla Pakietów 11 i 12 realizował lub realizuje (liczona wartość-jak wyżej) co najmniej 1 usługę (usługa-jak wyżej)polegającą polegającą na wykonywaniu prac zakresu gospodarki łowieckiej oraz rolno-łąkowej, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto.

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

Dla Pakietu 5 co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych przystosowanych do zrywki nasiębiernej drewna np. typu forwarder lub przyczepa samozaładowcza;co najmniej 1szt. pługa do przygotowania gleby przeznaczonego do wyorywania bruzd

Dla Pakietów 11 i 12 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować dla Pakietu 5 co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z rozporządz.wskazanym w SIWZ

— co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządz.wskazanym w SIWZ odpowiadające im uprawnienia

Dla Pakietów 11 i 12 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanies pełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

Dla Pakietu 5- 50 000,00 zł

Dla Pakietu 11 - 15 000,00 zł

Dla Pakietu 12 - 11 000,00złProcedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2019-12-30
Warunki otwarcia ofert

2019-12-30

13:30

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com

Otwarcie ofert nastąpi w Nadl. Zamrzenica(świetlica pokój 12), Zamrzenica 1A, 89-510 Bysław.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie portalu JOSEPHINE i dokonywane jest poprzez otwarcie ofert za pomocą przycisku Otworzyć.

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa Nadleśnictwa Zamrzenica.

Otwarcie ofert jest jawne.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści te informacje na stronie internetowej.

Czas lokalny
13:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe

1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do100 %wartości zamówienia podstawowego.Zamówienia te będą udzielane na zasadach opisanych w pkt 5 SIWZ

2.W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniezamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych,art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8Pzp. Podstawy wykluczenia z postępowania wymienione zostały w pkt 6.1 SIWZ.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzeniabraku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału wpostępowaniu zawarty został w par. 7 SIWZ.

4.Szczegółowy opis kryteriów, jakimi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz sposób oceny iporównania ofert zawiera par. 14 SIWZ.Informacja o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborzeofert w celu zawarcia umowy zawiera par.15SIWZ.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniemaukcji elektronicznej ani nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

7.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem: art. 93 ust. 4 Pzp.

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotuzamówienia, a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzegasobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jakrównież wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisującychprzedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nieobjętych zakresemzamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac.Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji, kosztem zmniejszenia ilości prac w innejlokalizacji – w ramach wartości brutto przedmiotu zamówienia. Korekty dotyczyć będą prac wykonywanych naterenie właściwym dla prac ujętych w opisie przedmiotu zamówienia dotyczącym danej części. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotuzamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiociezamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia.

10.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys.1,5%cenyumowy, zgodnie z pkt17SIWZ.

11.Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,zgodnie z zasadami przewidzianymi dlatzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

12.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracęosób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywcesurowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

13. Zamawiajacy jest administratorem danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W związku z tym ma określone obowiązki informacyjne wobec osób fizycznych, których dane pozyskuje i

Przetwarza zgodnie z art 13 RODO. Klauzula informacyjna RODO została opisana w rozdziale 18 SIWZ.

14.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu portalu i modułu komunikacyjnego JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com

15. Ofertę oraz JEDZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą w portalu JOSEPHINE. Szczegółowe informacje zawiera rozdz. 8 SIWZ

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587801

http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Precise information on deadline(s) for review procedures

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587801

http://www.uzp.gov.pl

Main CPV code 77200000

Bidding information

Bidding deadline

30 Dec 2019

0 days remaining

Total estimated value

PLN 3.4 million

Locations

Polska, Bysław

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Pakiet 5- leśnictwa Klonia, Leontynowo i Pieńkowo

Value

PLN 1.0 million

Pakiet 5- leśnictwa Klonia, Leontynowo i Pieńkowo Świadczenie usług dotyczących gospodarki leśnej, obejmujących prace z zakresu hodowli i ochrony lasu,ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, przygotowania drewna do opalania kancelarii orazoczyszczenia powierzchni po cięciach rębnych z pozostałości pozrębowych przy użyciu rozdrabniacza a takżeprace związane z przygotowaniem gleby i odnowieniami na terenach poklęskowych w leśnictwach Klonia,Leontynowo i Pieńkowo,

Additional information

Podana wartość poszczególnych części zamówienia jest wartością zamówienia podstawowego netto

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20000,00 zł na zasadach określonych dlaposzczególnych pakietów w paragrafie 9 SIWZ.

Terminy wykonania poszczególnych prac w każdym z zadań będą określane w Zleceniach sporządzanych przezPrzedstawiciela Zamawiającego;

End

2020-12-31

Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Main site or place of performance

Teren administracyjny Nadleśnictwa Zamrzenica- leśnictwa Klonia, Leontynowo i Pieńkowo

Pakiet 11 - Łowiectwo obwód 29

Value

PLN 300,109

Pakiet 11 - Łowiectwo obwód 29 Świadczenie usług z zakresu gospodarki łąkowo- rolnej i łowieckiej znajdujących się w zarządzie NadleśnictwaZamrzenica, wchodzących w skład obwodu łowieckiego nr 29, wykorzystywanych dla potrzeb obwodu nr 29oraz na gruntach dzierżawionych przez Nadleśnictwo na potrzeby gospodarki łowieckiej;

End

2021-03-31

Additional information

Podana wartość poszczególnych części zam. jest wartością zamów. podstawowego netto.Wymagane wadium 6000,00zł na zasadach określ. w par9 SIWZ.Terminy wykonania poszczególnych prac będą określane w Zleceniach sporządz. przezPrzedstawiciela Zam.Zapisy SIWZ i załączników odn. prac związanych ściśle z gosp. leśną, zwł. z pozyskaniem drewna, hodowlą i ochroną lasu nie dotyczą pakietów specjalistycznych,

Start

2020-04-01

Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Main site or place of performance

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Zamrzenica- obwód łowiecki nr 29

Pakiet 12 - Łowiectwo obwód 46

Value

PLN 222,813

Pakiet 12 - Łowiectwo obwód 46 Świadczenie usług z zakresu gospodarki łąkowo- rolnej i łowieckiej znajdujących się w zarządzie NadleśnictwaZamrzenica, wchodzących w skład obwodu łowieckiego nr 46, wykorzystywanych dla potrzeb obwodu nr 46oraz na gruntach dzierżawionych przez Nadleśnictwo na potrzeby gospodarki łowieckiej;

End

2021-03-31

Additional information

Podana wartość poszczególnych części zam. jest wartością zamów. podstawowego netto.Wymagane wadium 5000,00zł na zasadach określ. w par9 SIWZ.Terminy wykonania poszczególnych prac będą określane w Zleceniach sporządz. przezPrzedstawiciela Zam.Zapisy SIWZ i załączników odn. prac związanych ściśle z gosp. leśną, zwł. z pozyskaniem drewna, hodowlą i ochroną lasu nie dotyczą pakietów specjalistycznych,

Start

2020-04-01

Description of options

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Main site or place of performance

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Zamrzenica- obwód łowiecki nr 46

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - General public services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Sewage, refuse, cleaning and environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Caernarfon - Landscaping work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Project management consultancy services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

Norway : Molde - Logging services

Norway

Value: 1.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Accommodation, building and window cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.0 million Pound Sterling