Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów i sprzętu ortopedycznego dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 A do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Wykaz i krótki opis warunków
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Warunki realizacji umowy
Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do SIWZ.

Procedura

Czas lokalny
09:00
Warunki otwarcia ofert

2020-07-01

10:00

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA, Aula – budynek A, I piętro.

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-07-01
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-08-29
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie

Informacje uzupełniające

Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Terminy na wniesienie odwołania:

Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż opisany w pkt 1;

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec innych czynności niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6) Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wniesienie odwołania:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587702

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19 Main CPV code 33183100

Bidding information

Bidding deadline

1 Jul 2020

31 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Bytom

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Endoproteza połowicza biodra Austin-Moore'a

Value

PLN Not specified

Endoproteza połowicza biodra Austin-Moore'a Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Połowicza modularna endoproteza stawu biodrowego

Value

PLN Not specified

Połowicza modularna endoproteza stawu biodrowego Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Cement kostny z antybiotykiem

Value

PLN Not specified

Cement kostny z antybiotykiem Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Cement kostny z antybiotykiem

Value

PLN Not specified

Cement kostny z antybiotykiem Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Biomateriały

Value

PLN Not specified

Biomateriały Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Wyroby ortopedyczne (wkręty, podkładki, wiertła, mikrowkręty, gwoździe, druty)

Value

PLN Not specified

Wyroby ortopedyczne (wkręty, podkładki, wiertła, mikrowkręty, gwoździe, druty) Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Wyroby ortopedyczne (gwoździe śródszpikowe tytanowe)

Value

PLN Not specified

Wyroby ortopedyczne (gwoździe śródszpikowe tytanowe) Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Wyroby ortopedyczne (dynamiczny stabilizator biodrowy DHS)

Value

PLN Not specified

Wyroby ortopedyczne (dynamiczny stabilizator biodrowy DHS) Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Narzędzia artroskopowe

Value

PLN Not specified

Narzędzia artroskopowe Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Narzędzia artroskopowe i ostrza kompatybilne ze sprzętem firmy Aesculap

Value

PLN Not specified

Narzędzia artroskopowe i ostrza kompatybilne ze sprzętem firmy Aesculap Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Płytki blokowane tytanowe

Value

PLN Not specified

Płytki blokowane tytanowe Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Płytki kątowo-stabilne tytanowe

Value

PLN Not specified

Płytki kątowo-stabilne tytanowe Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Implanty i narzędzia do zabiegów plastyki ACL

Value

PLN Not specified

Implanty i narzędzia do zabiegów plastyki ACL Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Spacer biodrowy

Value

PLN Not specified

Spacer biodrowy Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Spacer kolanowy

Value

PLN Not specified

Spacer kolanowy Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

System do osteotomii

Value

PLN Not specified

System do osteotomii Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Stapler do szycia skóry

Value

PLN Not specified

Stapler do szycia skóry Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Membrana Hyalofast

Value

PLN Not specified

Membrana Hyalofast Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

System do szycia łąkotki

Value

PLN Not specified

System do szycia łąkotki Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

System do uzyskiwania mieszaniny skoncentrowanej zawiesiny trombocytarnej oraz 40 mg roztworu biopolimeru glikozaminoglikanu

Value

PLN Not specified

System do uzyskiwania mieszaniny skoncentrowanej zawiesiny trombocytarnej oraz 40 mg roztworu biopolimeru glikozaminoglikanu Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Kable i płyty do zespoleń złamań trzonu kości długich

Value

PLN Not specified

Kable i płyty do zespoleń złamań trzonu kości długich Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Endoproteza cementowa stawu kolanowego, rewizyjna

Value

PLN Not specified

Endoproteza cementowa stawu kolanowego, rewizyjna Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna

Value

PLN Not specified

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego

Value

PLN Not specified

Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Wkład antyluksacyjny

Value

PLN Not specified

Wkład antyluksacyjny Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa

Value

PLN Not specified

Endoproteza cementowa stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Endoproteza cementowa stawu biodrowego

Value

PLN Not specified

Endoproteza cementowa stawu biodrowego Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Endoproteza rewizyjna cementowa stawu biodrowego

Value

PLN Not specified

Endoproteza rewizyjna cementowa stawu biodrowego Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego w artykulacji ZrNb/XLPE z trzpieniem szyjkowym

Value

PLN Not specified

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego w artykulacji ZrNb/XLPE z trzpieniem szyjkowym Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego w artykulacji CoCr/XLPE

Value

PLN Not specified

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego w artykulacji CoCr/XLPE Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Endoproteza całkowita stawu kolanowego

Value

PLN Not specified

Endoproteza całkowita stawu kolanowego Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Endoproteza anatomiczna stawu kolanowego – nowej generacji

Value

PLN Not specified

Endoproteza anatomiczna stawu kolanowego – nowej generacji Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Endoproteza stawu kolanowgo rewizyjna półzwiązana

Value

PLN Not specified

Endoproteza stawu kolanowgo rewizyjna półzwiązana Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna zawiasowa

Value

PLN Not specified

Endoproteza stawu kolanowego rewizyjna zawiasowa Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Płytki

Value

PLN Not specified

Płytki Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Endoproteza pierwotna biodra, panewka rewizyjna i kolano połowicze

Value

PLN Not specified

Endoproteza pierwotna biodra, panewka rewizyjna i kolano połowicze Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Endoprotezy kończyny górne

Value

PLN Not specified

Endoprotezy kończyny górne Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Nośnik do antybiotyków

Value

PLN Not specified

Nośnik do antybiotyków Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Mieszalniki próżniowe

Value

PLN Not specified

Mieszalniki próżniowe Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Implant do częściowej protezoplastyki kłykcia udowego

Value

PLN Not specified

Implant do częściowej protezoplastyki kłykcia udowego Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Endoproteza bezcementowa rewizyjna stawu biodrowego w artykulacji CoCr/XLPE

Value

PLN Not specified

Endoproteza bezcementowa rewizyjna stawu biodrowego w artykulacji CoCr/XLPE Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Płyty do złamań okołoprotezowych

Value

PLN Not specified

Płyty do złamań okołoprotezowych Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Narzędzia różne

Value

PLN Not specified

Narzędzia różne Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Osprzęt do zabiegów artroskopowych

Value

PLN Not specified

Osprzęt do zabiegów artroskopowych Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

Autotransfuzja

Value

PLN Not specified

Autotransfuzja Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco Apteka

SIMILAR TENDERS

Malta : Floriana - Antithrombotic agents

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : London - Installation services of medical equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Egersund - Patient-monitoring system

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Diuretics

Malta

Value: Not specified

Norway : Skien - Prosthodontic and relining products

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Norway : Vestnes - Medical furniture

Norway

Value: 2.5 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Biochemical analysers

Norway

Value: Not specified