This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla potrzeb SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, al. Legionów 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 A do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Wykaz i krótki opis warunków
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zgodnie z zapisami SIWZ.
Warunki realizacji umowy
Zgodnie z zapisami załącznika nr 6 do SIWZ.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Warunki otwarcia ofert

2020-06-30

10:00

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA, aula – budynek A, I piętro

Czas lokalny
09:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Oferta musi zachować ważność do
2020-08-28
Data
2020-06-30

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-05-19
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587702

[email protected]

+48 224587700

http://www.uzp.gov.pl

Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Terminy na wniesienie odwołania: Odwołanie wnosi się w następujących terminach:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż opisany w pkt 1.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec innych czynności niż w/w wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6) Jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wniesienie odwołania: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

Main CPV code 33600000

Bidding information

Bidding deadline

30 Jun 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Bytom

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Leki ogólne cz. 1

Value

PLN Not specified

Leki ogólne cz. 1 Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki ogólne cz. 2

Value

PLN Not specified

Leki ogólne cz. 2 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki ogólne cz. 3

Value

PLN Not specified

Leki ogólne cz. 3 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki ogólne cz. 4

Value

PLN Not specified

Leki ogólne cz. 4 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki ogólne cz. 5

Value

PLN Not specified

Leki ogólne cz. 5 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki ogólne cz. 6

Value

PLN Not specified

Leki ogólne cz. 6 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki ogólne cz. 7

Value

PLN Not specified

Leki ogólne cz. 7 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki ogólne cz. 8

Value

PLN Not specified

Leki ogólne cz. 8 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Albumina ludzka

Value

PLN Not specified

Albumina ludzka Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Antytrombina

Value

PLN Not specified

Antytrombina Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki p- wymiotne

Value

PLN Not specified

Leki p- wymiotne Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Eptifibatide

Value

PLN Not specified

Eptifibatide Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Eptifibatide

Value

PLN Not specified

Eptifibatide Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Chlorek potasu

Value

PLN Not specified

Chlorek potasu Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Chlorek potasu

Value

PLN Not specified

Chlorek potasu Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Gąbka gentamycynowa

Value

PLN Not specified

Gąbka gentamycynowa Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Nadroparin

Value

PLN Not specified

Nadroparin Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Dalteparin

Value

PLN Not specified

Dalteparin Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Immunoglobulina

Value

PLN Not specified

Immunoglobulina Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Insuliny - cz. I - wkłady kompatybilne ze wstrzykiwaczami HumaPen

Value

PLN Not specified

Insuliny - cz. I - wkłady kompatybilne ze wstrzykiwaczami HumaPen Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Insuliny - cz. II - wkłady kompatybilne ze wstrzykiwaczami NovoPen

Value

PLN Not specified

Insuliny - cz. II - wkłady kompatybilne ze wstrzykiwaczami NovoPen Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Insuliny - cz. 1 - wkłady kompatybilne ze wstrzykiwaczami PolhuminPen* i GensuPen

Value

PLN Not specified

Insuliny - cz. 1 - wkłady kompatybilne ze wstrzykiwaczami PolhuminPen* i GensuPen Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki anestezjologiczne cz. I

Value

PLN Not specified

Leki anestezjologiczne cz. I Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki anestezjologiczne cz. II

Value

PLN Not specified

Leki anestezjologiczne cz. II Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki anestezjologiczne cz. III

Value

PLN Not specified

Leki anestezjologiczne cz. III Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki anestezjologiczne cz. IV

Value

PLN Not specified

Leki anestezjologiczne cz. IV Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki anestezjologiczne cz. V

Value

PLN Not specified

Leki anestezjologiczne cz. V Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki anestezjologiczne cz. VI

Value

PLN Not specified

Leki anestezjologiczne cz. VI Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki anestezjologiczne cz. VII

Value

PLN Not specified

Leki anestezjologiczne cz. VII Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki psychotropowe cz. I

Value

PLN Not specified

Leki psychotropowe cz. I Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki psychotropowe cz. II

Value

PLN Not specified

Leki psychotropowe cz. II Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki narkotyczne

Value

PLN Not specified

Leki narkotyczne Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Metylprednizolon

Value

PLN Not specified

Metylprednizolon Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Nimodypina

Value

PLN Not specified

Nimodypina Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Nitrogliceryna

Value

PLN Not specified

Nitrogliceryna Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Paracetamol i.v.

Value

PLN Not specified

Paracetamol i.v. Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Preparaty do udrażniania cewników na bazie cyklotaurolidyny

Value

PLN Not specified

Preparaty do udrażniania cewników na bazie cyklotaurolidyny Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Urapidil

Value

PLN Not specified

Urapidil Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Wapno sodowane znakowane

Value

PLN Not specified

Wapno sodowane znakowane Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Zespół osoczowych czynników krzepnięcia

Value

PLN Not specified

Zespół osoczowych czynników krzepnięcia Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Żelazo i.v.

Value

PLN Not specified

Żelazo i.v. Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Formalina buforowana 10 % do preparatyki histopatologicznej

Value

PLN Not specified

Formalina buforowana 10 % do preparatyki histopatologicznej Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Antybiotyki - cz. I

Value

PLN Not specified

Antybiotyki - cz. I Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Antybiotyki - cz. II

Value

PLN Not specified

Antybiotyki - cz. II Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Antybiotyki - cz. III

Value

PLN Not specified

Antybiotyki - cz. III Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Antybiotyki - cz. IV

Value

PLN Not specified

Antybiotyki - cz. IV Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Antybiotyki - cz. V

Value

PLN Not specified

Antybiotyki - cz. V Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Antybiotyki - Linezolid

Value

PLN Not specified

Antybiotyki - Linezolid Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Antybiotyki - Vancomycin - cz. 1

Value

PLN Not specified

Antybiotyki - Vancomycin - cz. 1 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Antybiotyki - Vancomycin - cz. 2

Value

PLN Not specified

Antybiotyki - Vancomycin - cz. 2 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Antybiotyki różne

Value

PLN Not specified

Antybiotyki różne Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Ticagrelol

Value

PLN Not specified

Ticagrelol Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Szczepionka przeciwko pałeczce ropy błękitnej

Value

PLN Not specified

Szczepionka przeciwko pałeczce ropy błękitnej Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Aflibercept

Value

PLN Not specified

Aflibercept Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Ranibizumab

Value

PLN Not specified

Ranibizumab Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Kontrasty - cz. 1

Value

PLN Not specified

Kontrasty - cz. 1 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Kontrasty - cz. 2

Value

PLN Not specified

Kontrasty - cz. 2 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Kontrasty - cz. 3

Value

PLN Not specified

Kontrasty - cz. 3 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Kontrasty - cz. 4

Value

PLN Not specified

Kontrasty - cz. 4 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Środek kontrastowy - cz. 5

Value

PLN Not specified

Środek kontrastowy - cz. 5 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Środek kontrastowy - cz. 6

Value

PLN Not specified

Środek kontrastowy - cz. 6 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Preparat do płukania ran

Value

PLN Not specified

Preparat do płukania ran Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Levozymendan

Value

PLN Not specified

Levozymendan Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Systemy do żywienia pozajelitowego - cz. 1

Value

PLN Not specified

Systemy do żywienia pozajelitowego - cz. 1 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Systemy do żywienia pozajelitowego - cz. 2

Value

PLN Not specified

Systemy do żywienia pozajelitowego - cz. 2 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Preparaty do żywienia dojelitowego - cz. 1

Value

PLN Not specified

Preparaty do żywienia dojelitowego - cz. 1 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Preparaty do żywienia dojelitowego - cz. 2

Value

PLN Not specified

Preparaty do żywienia dojelitowego - cz. 2 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Preparaty do żywienia dojelitowego - cz. 3

Value

PLN Not specified

Preparaty do żywienia dojelitowego - cz. 3 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Preparaty do żywienia dojelitowego - cz. 4

Value

PLN Not specified

Preparaty do żywienia dojelitowego - cz. 4 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki onkologiczne - cz. 1

Value

PLN Not specified

Leki onkologiczne - cz. 1 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, al. Legionów 10, 41-902 Bytom, POLSKA – loco apteka

Leki onkologiczne - cz. 2

Value

PLN Not specified

Leki onkologiczne - cz. 2 Zgodnie z zapisami załącznika Nr 1 A do SIWZ

Main site or place of performance

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4; Al. Legionów 10; 41-902 Bytom - loco Apteka

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Ballymena - Access ramps

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 333,000 Pound Sterling

Ireland : Galway - Protective and safety clothing

Ireland

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Bracknell - Pharmaceutical products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Hull - Printed matter and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 170,550 Pound Sterling

Norway : Vadsø - Medical consumables

Norway

Value: 30.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Malta

Value: Not specified

Norway : Brønnøysund - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Norway

Value: Not specified