This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych termomodernizacji i zmiany systemu ogrzewania budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia przy ul. Józefczaka 15, ul. Katowickiej 49, ul. Katowickiej 51, ul. Katowickiej 53, ul. Katowickiej 59, ul. Katowickiej 60, ul. Korfantego 7, ul. Korfantego 9, ul. Korfantego 11, ul. Matejki 39 i ul. Matejki 46 zgodnie z Programami funkcjonalno–użytkowymi stanowiącym załączniki nr 1.1 – 1.11 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy

1. Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający zawrze odrębne umowy dla każdej z części zamówienia.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na warunkach i w okolicznościach wskazanych we Wzorze umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie realizacji zamówienia środki finansowe w wysokości odpowiednio: w 2020 r. – 20 % ceny oferty, w 2021 r. – 40 % ceny oferty, w 2022 r. - 40 % ceny oferty.

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,0 % ceny całkowitej (brutto) na warunkach określonych w pkt 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż, odpowiednio dla części zamówienia:

1) Część 1 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Józefczaka 15 w Bytomiu. w kwocie - 180 000,00 PLN

2) Część 2 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 49 w Bytomiu. w kwocie - 230 000,00 PLN

3) Część 3 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 51 w Bytomiu. w kwocie - 180 000,00 PLN

4) Część 4 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 53 w Bytomiu. w kwocie - 170 000,00 PLN

5) Część 5 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 59 w Bytomiu. w kwocie - 170 000,00 PLN

6) Część 6 – Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowicka 60 w Bytomiu. w kwocie - 480 000,00 PLN

7) Część 7 – Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 7 w Bytomiu. w kwocie - 330 000,00 PLN

8) Część 8 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 9 w Bytomiu. w kwocie 300 000,00 PLN

9) Część 9 – Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 11 w Bytomiu. w kwocie - 360 000,00 PLN

10) Część 10 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Matejki 39 w Bytomiu. w kwocie - 290 000,00 PLN

11) Część 11 - Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Matejki 46 w Bytomiu. w kwocie - 180 000,00 PLN

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedną część zamówienia to warunek dotyczący sytuacji finansowej zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż suma wartości wymaganych dla części zamówienia, na które wykonawca składa oferty.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji

1. Warunek ten, w zakresie wiedzy i doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub użytkowego lub mieszkalno-użytkowego, obejmującą roboty termo modernizacyjne oraz roboty związane z wymianą źródeł ogrzewania, o wartości robót nie mniejszej niż, odpowiednio dla części zamówienia:

Część 1 - 450 000,00 PLN

Część 2 - 590 000,00 PLN

Część 3 - 460 000,00 PLN

Część 4 - 440 000,00 PLN

Część 5 - 440 000,00 PLN

Część 6 - 1 210 000,00 PLN

Część 7 - 820 000,00 PLN

Część 8 - 760 000,00 PLN

Część 9 - 900 000,00 PLN

Część 10 - 730 000,00 PLN

Część 11 - 460 000,00 PLN

2. Warunek ten, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować, odpowiednio dla każdej części zamówienia, niżej wymienionymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:

W zakresie projektowania

1) co najmniej jedną osobą (Projektantem) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu i w okresie ostatnich 3 lat była uczestnikiem procesu projektowania przebudowy lub remontu lub adaptacji co najmniej jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze przekraczającej 1 000 m3

2) co najmniej jedną osobą (Projektantem) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

W zakresie kierowania robotami budowlanymi

3) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika budowy, posiadającą doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 budową obejmującą roboty budowlane wykonywane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych o kubaturze przekraczającej 1 000 m3;

4) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika robót;

5) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń, która pełnić będzie funkcje kierownika robót.

UWAGA

1. Przez uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami należy rozumieć: uprawnienia, o których mowa w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).

2. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedna cześć zamówienia to nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału wskazać tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia (za wyjątkiem osób wykonujących prace projektowe).

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
tak
Wykaz i krótki opis warunków

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w:

1. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Prawa zamówień publicznych

2. art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 4 i pkt 8 Prawa zamówień publicznych, tj.:

2.1. art. 24 ust. 5 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);

2.2. art. 24 ust. 5 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,zawartą z Zamawiającym,o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Prawa zamówień publicznych, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2.3. art. 24 ust. 5 pkt 8 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Prawa zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami ub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień oraz doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,

2. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6 SIWZ, wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych dokumentów w celu wykazania spełniania warunku odnośnie sytuacji finansowej: Informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6 SIWZ, wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowane przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Prawa zamówień publicznych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu powyżej wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie elektronicznej wraz z ofertą.Procedura

Oferta musi zachować ważność do
2020-03-19
Rodzaj procedury konkursu
Open
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Data
2020-01-20
Warunki otwarcia ofert

2020-01-20

11:00

Siedziba Zamawiającego, tj.:

Bytomskie Mieszkania,

Ul. Armii Krajowej 54B,

41-909 Bytom,

Pokój nr 33

Czas lokalny
09:00
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL

Informacje uzupełniające

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2019-12-13
Electronic invoicing will be accepted
tak
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 10a ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 17) Prawa zamówień publicznych, zwanej dalej PZP.

2. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Wykonawca składa JEDZ wraz z ofertą za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, zgodnie z pkt. 7.1.1. SIWZ.

3. Pozostała komunikacja (m.in. wezwania, uzupełnienia, wyjaśnienia) będą odbywały się przy użyciu poczty elektronicznej wykonawcy i skrzynki: [email protected]

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia n/wym. oświadczeń i dokumentów:

4.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

4.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4.4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4.5. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ),

4.6. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ),

4.7. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).

5. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” (art. 179 - 198g Prawa zamówień publicznych), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3.1. i 3.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Prawa zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Prawa zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17 A

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

http://www.uzp.gov.pl

Electronic payment will be used
tak Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

20 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Bytom

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Józefczaka 15 w Bytomiu

Value

PLN Not specified

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Józefczaka 15 w Bytomiu

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku.

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Józefczaka 15 na działce o numerze ewidencyjnym: 196/55 o powierzchni 107 m2. Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Józefczaka w Bytomiu. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Układ urbanistyczny starego Miasta Bytomia wpisany jest do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/1152/70 z dnia 29 grudnia 1979 r.

Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji zamówienia nie ulegają zmianie.

Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 10 i 5 %. Powierzchnia zabudowy budynku 101 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 283,05 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 226,59 m2. Kubatura budynku 2775 m3.

Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

— sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

— uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

— sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,

— na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi,

— wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji,

— uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane),

— sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

Załącznik nr 1.1. do SIWZ w skład którego wchodzą:

Załącznik 1.1.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy,

Załącznik 1.1.2. Inwentaryzacja budowlana,

Załącznik 1.1.3. Ekspertyza budowlana,

Załącznik 1.1.4. Audyt energetyczny

Yes

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia objętego Wnioskiem nr WND-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-005.

Additional information

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8 300,00 PLN na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Main site or place of performance

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Józefczaka 15 na działce o numerze ewidencyjnym: 196/55.

Award criteria

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw)

15 %

sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 %

10 %

Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

10 %

Okres gwarancji na roboty budowlane

5 %

60 %

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 49 w Bytomiu

Value

PLN Not specified

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 49 w Bytomiu

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku.

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 49 na działce o numerze ewidencyjnym: 125/17 o powierzchni 248 m2.

Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Katowickiej w Bytomiu.

Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji zamówienia nie ulegają zmianie.

Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 7

o

. Powierzchnia zabudowy budynku 142,78 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 600,87m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 487,94 m2. Kubatura budynku 1952,00 m3.

Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

— sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Miejskiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

— uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

— sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,

— na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi,

— wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji,

— uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane),

— sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

Załącznik nr 1.2. do SIWZ w skład którego wchodzą:

Załącznik 1.2.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy,

Załącznik 1.2.2. Inwentaryzacja budowlana,

Załącznik 1.2.3. Ekspertyza budowlana,

Załącznik 1.2.4. Audyt energetyczny

Yes

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia objętego Wnioskiem nr WND-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-005.

Additional information

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 800,00 PLN na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Main site or place of performance

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 49 na działce o numerze ewidencyjnym: 125/17.

Award criteria

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw)

15 %

sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 %

10 %

Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

10 %

Okres gwarancji na roboty budowlane

5 %

60 %

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 51 w Bytomiu

Value

PLN Not specified

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 51 w Bytomiu

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku.

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 51 na działce o numerze ewidencyjnym: 126/17 o powierzchni 319 m2.

Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Katowickiej w Bytomiu.

Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.

Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 42

o

. Powierzchnia zabudowy budynku 142,78 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 511,60 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 443,23 m2. Kubatura budynku 1662,70 m3.

Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

— sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Miejskiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

— uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

— sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,

— na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi,

— wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji,

— uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków iinne konieczne służby (o ile wymagane),

— sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

Załącznik nr 1.3. do SIWZ w skład którego wchodzą:

Załącznik 1.3.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy,

Załącznik 1.3.2. Inwentaryzacja budowlana,

Załącznik 1.3.3. Ekspertyza budowlana,

Załącznik 1.3.4. Audyt energetyczny.

Yes

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia objętego Wnioskiem nr WND-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-005.

Additional information

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8 400,00 PLN na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Main site or place of performance

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 51 na działce o numerze ewidencyjnym: 126/17.

Award criteria

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw)

15 %

sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 %

10 %

Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

10 %

Okres gwarancji na roboty budowlane

5 %

60 %

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 53 w Bytomiu

Value

PLN Not specified

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 53 w Bytomiu

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku.

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 53 na działce o numerze ewidencyjnym: 127/17 o powierzchni 318 m2.

Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Katowickiej w Bytomiu.

Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.

Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 42

o

. Powierzchnia zabudowy budynku 142,78 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 504,29 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 425,05 m2. Kubatura budynku 1662,70m3.

Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

— sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Miejskiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

— uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

— sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,

— na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi,

— wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji,

— uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane),

— sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

Załącznik nr 1.4. do SIWZ w skład którego wchodzą:

Załącznik 1.4.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy,

Załącznik 1.4.2. Inwentaryzacja budowlana,

Załącznik 1.4.3. Ekspertyza budowlana,

Załącznik 1.4.4. Audyt energetyczny.

Yes

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia objętego Wnioskiem nr WND-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-005.

Additional information

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Main site or place of performance

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 53 na działce o numerze ewidencyjnym: 127/17.

Award criteria

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw)

15 %

sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 %

10 %

Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

10 %

Okres gwarancji na roboty budowlane

5 %

60 %

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 59 w Bytomiu

Value

PLN Not specified

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 59 w Bytomiu

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku.

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 53 na działce o numerze ewidencyjnym: 127/17 o powierzchni 318 m2.

Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Katowickiej w Bytomiu.

Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.

Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 42

o

. Powierzchnia zabudowy budynku 142,78 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 504,29 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 425,05 m2. Kubatura budynku 1662,70m3.

Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

— sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Miejskiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

— uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

— sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,

— na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi,

— wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji,

— uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane),

— sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

Załącznik nr 1.4. do SIWZ w skład którego wchodzą:

Załącznik 1.4.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy,

Załącznik 1.4.2. Inwentaryzacja budowlana,

Załącznik 1.4.3. Ekspertyza budowlana,

Załącznik 1.4.4. Audyt energetyczny.

Yes

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia objętego Wnioskiem nr WND-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-005.

Additional information

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7 900,00 PLN na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Main site or place of performance

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 59 na działce o numerze ewidencyjnym: 130/17.

Award criteria

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw)

15 %

sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 %

10 %

Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

10 %

Okres gwarancji na roboty budowlane

5 %

60 %

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 60 w Bytomiu

Value

PLN Not specified

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Katowickiej 60 w Bytomiu

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku.

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 60 na działce o numerze ewidencyjnym: 180/61 o powierzchni 356,00 m2.

Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Katowickiej w Bytomiu.

Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.

Budynek przykryty dachem jednospadowym o kącie nachylenia 4

o

. Powierzchnia zabudowy budynku 357,03 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 1398,00 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 1209,73 m2. Kubatura budynku 5066,26 m3.

Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

— sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Miejskiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

— uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

— sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,

— na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi,

— wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji,

— uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane),

— sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.6. do SIWZ w skład którego wchodzą:

Załącznik 1.6.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy,

Załącznik 1.6.2. Inwentaryzacja budowlana,

Załącznik 1.6.3. Ekspertyza budowlana,

Załącznik 1.6.7. Audyt energetyczny.

Yes

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia objętego Wnioskiem nr WND-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-005.

Additional information

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 22 200,00 PLN na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Main site or place of performance

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Katowickiej 60 na działce o numerze ewidencyjnym: 180/61.

Award criteria

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw)

15 %

sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 %

10 %

Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

10 %

Okres gwarancji na roboty budowlane

5 %

60 %

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 7 w Bytomiu

Value

PLN Not specified

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 7 w Bytomiu

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku.

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Korfantego 7 na działce o numerze ewidencyjnym: 7 o powierzchni 374 m2.

Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Korfantego w Bytomiu.

Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie konserwatorskiej A i strefie badań archeologicznych W1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Układ urbanistyczny starego Miasta Bytomia wpisany jest do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/1152/70 z dnia 29 grudnia 1979 r.

Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji zamówienia nie ulegają zmianie.

Budynek przykryty dachem jednospadowym o kącie nachylenia 10

o

. Powierzchnia zabudowy budynku 288,00 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 765,59 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 641,11m2. Kubatura budynku 3405,00 m3.

Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

— sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

— uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

— sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,

— na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi,

— wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji,

— uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane),

— sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.8. do SIWZ w skład którego wchodzą:

Załącznik 1.7.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy,

Załącznik 1.7.2. Inwentaryzacja budowlana,

Załącznik 1.7.3. Ekspertyza budowlana,

Załącznik 1.7.4. Audyt energetyczny.

Yes

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia objętego Wnioskiem nr WND-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-005.

Additional information

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 15 100,00 PLN na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Main site or place of performance

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Korfantego 7 na działce o numerze ewidencyjnym: 7.

Award criteria

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw)

15 %

sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 %

10 %

Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

10 %

Okres gwarancji na roboty budowlane

5 %

60 %

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 9 w Bytomiu

Value

PLN Not specified

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 9 w Bytomiu

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku.

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Korfantego 9 na działce o numerze ewidencyjnym: 6 o powierzchni 458 m2.

Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Korfantego w Bytomiu.

Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie konserwatorskiej A i strefie badań archeologicznych W1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Układ urbanistyczny starego Miasta Bytomia wpisany jest do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/1152/70 z dnia 29 grudnia 1979 r.

Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji zamówienia nie ulegają zmianie.

Budynek przykryty dachem jednospadowym o kącie nachylenia 4

o

. Powierzchnia zabudowy budynku 269,20 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 792,36 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 603,48 m2. Kubatura budynku 2610,00 m3.

Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

— sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

— uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

— sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,

— na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi,

— wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji,

— uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane),

— sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.9. do SIWZ w skład którego wchodzą:

Załącznik 1.8.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy,

Załącznik 1.8.2. Inwentaryzacja budowlana,

Załącznik 1.8.3. Ekspertyza budowlana,

Załącznik 1.8.4. Audyt energetyczny

Yes

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia objętego Wnioskiem nr WND-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-005.

Additional information

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 14 000,00 PLN na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Main site or place of performance

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Korfantego 9 na działce o numerze ewidencyjnym: 6.

Award criteria

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw)

15 %

sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 %

10 %

Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

10 %

Okres gwarancji na roboty budowlane

5 %

60 %

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 11 w Bytomiu

Value

PLN Not specified

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Korfantego 11 w Bytomiu

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku.

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Korfantego 11 na działce o numerze ewidencyjnym: 5 o powierzchni 909 m2.

Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Korfantego w Bytomiu.

Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie konserwatorskiej A i strefie badań archeologicznych W1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i ozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r. Układ urbanistyczny starego Miasta Bytomia wpisany jest do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A/1152/70 z dnia 29 grudnia 1979 r.

Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) nie ulegają zmianie.

Budynek przykryty dachem jednospadowym o kącie nachylenia 10

o

. Powierzchnia zabudowy budynku 269,00 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 980,18 m2. Powierzchnia użytkowa 885,12 m2. Kubatura budynku 3759,00 m3.

Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

— sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

— uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

— sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,

— na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi,

— wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji,

— uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane),

— sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.10. do SIWZ w skład którego wchodzą:

Załącznik 1.9.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy,

Załącznik 1.9.2. Inwentaryzacja budowlana,

Załącznik 1.9.3. Ekspertyza budowlana,

Załącznik 1.9.4. Audyt energetyczny

Yes

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia objętego Wnioskiem nr WND-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-005.

Additional information

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 16 600,00 PLN na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Main site or place of performance

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Korfantego 11 na działce o numerze ewidencyjnym: 5.

Award criteria

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw)

15 %

sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 %

10 %

Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

10 %

Okres gwarancji na roboty budowlane

5 %

60 %

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Matejki 39 w Bytomiu

Value

PLN Not specified

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Matejki 39 w Bytomiu

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku.

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Matejki 39 na działce o numerze ewidencyjnym: 271/19 o powierzchni 319 m2.

Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Matejki w Bytomiu.

Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) w wyniku realizacji zamówienia nie ulegają zmianie.

Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 5-9

o

. Powierzchnia zabudowy budynku 183,97 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 789,03 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 676,04 m2. Kubatura budynku 2705,66 m3.

Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

— sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Miejskiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

— uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

— sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,

— na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi,

— wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji,

— uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane),

— sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.11. do SIWZ w skład którego wchodzą:

Załącznik 1.10.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy,

Załącznik 1.10.2. Inwentaryzacja budowlana,

Załącznik 1.10.3. Ekspertyza budowlana,

Załącznik 1.10.4. Audyt energetyczny.

Yes

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia objętego Wnioskiem nr WND-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-005.

Additional information

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 13 300,00 PLN na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Main site or place of performance

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Matejki 39 na działce o numerze ewidencyjnym: 271/19.

Award criteria

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw)

15 %

sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 %

10 %

Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

10 %

Okres gwarancji na roboty budowlane

5 %

60 %

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Matejki 46 w Bytomiu

Value

PLN Not specified

Termomodernizacja oraz zmiana systemu ogrzewania budynku położonego przy ul. Matejki 46 w Bytomiu

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji oraz zmianie sposobu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi w budynku.

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Matejki 46 na działce o numerze ewidencyjnym: 239/6 o powierzchni 353 m2. Budynek jest obiektem w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w ciągu kamienic stanowiących zabudowę ulicy Matejki w Bytomiu. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską ze względu na usytuowanie w strefie lokalnej OL3 i strefie rewitalizacyjnej R1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Bytomia pod nazwą „Plan Rewitalizacji i Rozwoju Śródmieścia (ReRoŚ), zatwierdzonego uchwałą nr XXIX/458/04 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 sierpnia 2004 r.

Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniej termoizolacyjności i efektywności energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Gabaryty zewnętrzne budynku (długość, szerokość, wysokość) nie ulegają zmianie.

Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 42

o

. Powierzchnia zabudowy budynku 143,75 m2. Powierzchnia netto budynku objętego opracowaniem 513,99 m2. Powierzchnia użytkowa po przeprojektowaniu 434,18 m2. Kubatura budynku 1731,47 m3.

Zakres robót budowlanych do realizacji w ramach zamówienia obejmuje w szczególności:

— sporządzenie projektu budowlanego, sporządzenie programu konserwatorskiego (wraz z wykonaniem badań stratygraficznych) oraz z uzyskaniem uzgodnień konserwatorskich (Miejskiego Konserwatora Zabytków), uzyskanie pozwolenia na prace budowlane przy zabytku, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pozostałych niezbędnych i wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, dokumentów, sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

— uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,

— sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego nad realizacją projektu,

— na podstawie powyższych opracowań wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektów w niezbędne urządzenia (określone w PFU) tj. docieplenie przegród zewnętrznych wraz z wymianą stolarki otworowej zewnętrznej oraz wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania w lokalach, zasilanych kotłami gazowymi dwufunkcyjnymi,

— wykonanie uzupełniających pomiarów i sprawdzenia stanu technicznego w zakresie koniecznym do przeprowadzenia realizacji inwestycji,

— uzyskanie odbiorów wykonanej inwestycji przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i inne konieczne służby (o ile wymagane),

— sporządzenie dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.11. do SIWZ w skład którego wchodzą:

Załącznik 1.11.1. Program Funkcjonalno-Użytkowy,

Załącznik 1.11.2. Inwentaryzacja budowlana,

Załącznik 1.11.3. Ekspertyza budowlana,

Załącznik 1.11.4. Audyt energetyczny.

Yes

Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Projektu pn. Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia objętego Wnioskiem nr WND-RPSL.04.03.03-24-06B9/18-005.

Additional information

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8 300,00 PLN na warunkach określonych w pkt 9 SIWZ.

2) Zamawiający może unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1a Prawa zamówień publicznych jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.

Main site or place of performance

Budynek objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest w Bytomiu przy ul. Matejki 46 na działce o numerze ewidencyjnym: 239/6.

Award criteria

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna (Uw)

15 %

sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń nS [%] oferowanych kotłów c.o. i c.w.u. gazowych do zainstalowania w lokalach powyżej 90 %

10 %

Współczynnik przenikania ciepła dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

10 %

Okres gwarancji na roboty budowlane

5 %

60 %

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Advisory and consultative engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Multi-functional buildings construction work

Ireland

Value: 140.0 million Euro

Ireland : Galway - Repair and maintenance services

Ireland

Value: 600,000 Euro

Norway : Oslo - Inspection of ventilation system

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Works for complete or part construction and civil engineering work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Construction project management services

Norway

Value: Not specified