This tender in no longer available.

Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kombinezonów oraz odzieży ochronnej i zabezpieczającej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki realizacji umowy
Zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
W tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku.
Wykaz i krótki opis warunków
W tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku.
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
W tym zakresie Zamawiający nie stawia warunku.

Procedura

Rodzaj procedury konkursu
Open
Data
2020-07-27
Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL
Warunki otwarcia ofert

2020-07-27

10:00

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych
nie
Czas lokalny
09:00

Informacje uzupełniające

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

+48 224587801

[email protected]

+48 224587800

Data wysłania niniejszego ogłoszenia
2020-07-09
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się
nie
Informacje dodatkowe
Z uwagi na pilną potrzebę zabezpieczenia stanów magazynowych w środki ochrony indywidualnej oraz wytyczne Komisji Europejskiej ogłoszone dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią Covid-19 (2020/C 108 I/01). Zamawiający na mocy art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp skraca termin składania ofert do 15 dni.
Precise information on deadline(s) for review procedures

Art. 182.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez ePUAP) Stosownie do § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) informuję, że w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD, nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym ze wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17 a

Warszawa

02-676

Main CPV code 18114000

Bidding information

Bidding deadline

27 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Celestynów

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Półmaska ochronna FFP3, środek ochrony indywidualnej klasy 3, 1 sztuka, wskaźnik filtracji: ≥ 99%, deklaracja zgodności, oznakowanie CE, zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 lub EN 140:1998

Value

PLN Not specified

Półmaska ochronna FFP3, środek ochrony indywidualnej klasy 3, 1 sztuka, wskaźnik filtracji: ≥ 99%, deklaracja zgodności, oznakowanie CE, zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 lub EN 140:1998

Półmaska ochronna FFP3, środek ochrony indywidualnej klasy 3, 1 sztuka, wskaźnik filtracji: ≥ 99%, deklaracja zgodności, oznakowanie CE:

• Zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 lub EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999.

• Zgodność z normami: PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001+A1:2009.

Szt. 3 000.

Main site or place of performance

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA.

Award criteria

Cena100

Półmaska ochronna FFP3, środek ochrony indywidualnej klasy 3, 1 sztuka, wskaźnik filtracji: ≥ 99%, deklaracja zgodności, oznakowanie CE, zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 lub EN 140:1998

Value

PLN Not specified

Półmaska ochronna FFP3, środek ochrony indywidualnej klasy 3, 1 sztuka, wskaźnik filtracji: ≥ 99%, deklaracja zgodności, oznakowanie CE, zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 lub EN 140:1998

Półmaska ochronna FFP3, środek ochrony indywidualnej klasy 3, 1 sztuka, wskaźnik filtracji: ≥ 99%, deklaracja zgodności, oznakowanie CE:

• zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 lub EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999,

• zgodność z normami: PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001+A1:2009.

Szt. gwarant. 625

Opcja 625.

Description of options

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

Main site or place of performance

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA.

Award criteria

Cena100

Półmaska ochronna FFP3, środek ochrony indywidualnej klasy 3, 1 sztuka, wskaźnik filtracji: ≥ 99%, deklaracja zgodności, oznakowanie CE, zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 lub EN 140:1998

Value

PLN Not specified

Półmaska ochronna FFP3, środek ochrony indywidualnej klasy 3, 1 sztuka, wskaźnik filtracji: ≥ 99%, deklaracja zgodności, oznakowanie CE, zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 lub EN 140:1998

Półmaska ochronna FFP3, środek ochrony indywidualnej klasy 3, 1 sztuka, wskaźnik filtracji: ≥ 99%, deklaracja zgodności, oznakowanie CE:

• zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 lub EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999,

• zgodność z normami: PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001+A1:2009.

Szt. gwarant. 545.

Opcje 545.

Description of options

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

Main site or place of performance

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA.

Award criteria

Cena100

Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um

Value

PLN Not specified

Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um, odporny na ścieranie i rozdarcie, posiada właściwości antystatyczne i niepylące; nie wchłania aerozoli i cieczy na bazie wody; dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej zawiera: trzyczęściowy kaptur z gumką, zamek błyskawiczny z blokadą, patkę zakrywającą zamek, elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek, rękawy nie opadają podczas unoszenia rąk, gumka w talii zapewnia dopasowanie kombinezonu do ciała, obszerny w kroczu dla swobodnego poruszania. Produkt w III kategorii środków ochrony indywidualnej spełniający następujące normy: EN 14605, EN 14126, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN1073-2. Rozmiar XL. Szt. gwarant. 500. Opcja 500.

Description of options

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

Main site or place of performance

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA.

Award criteria

Cena100

Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um

Value

PLN Not specified

Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um, odporny na ścieranie i rozdarcie, posiada właściwości antystatyczne i niepylące; nie wchłania aerozoli i cieczy na bazie wody; dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej zawiera: trzyczęściowy kaptur z gumką, zamek błyskawiczny z blokadą, patkę zakrywającą zamek, elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek, rękawy nie opadają podczas unoszenia rąk, gumka w talii zapewnia dopasowanie kombinezonu do ciała, obszerny w kroczu dla swobodnego poruszania. Produkt w III kategorii środków ochrony indywidualnej spełniający następujące normy: EN 14605, EN 14126, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN1073-2. Rozmiar XXL. Szt. gwarant. 500. Opcja 500.

Description of options

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

Main site or place of performance

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA.

Award criteria

Cena100

Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um

Value

PLN Not specified

Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um, odporny na ścieranie i rozdarcie, posiada właściwości antystatyczne i niepylące; nie wchłania aerozoli i cieczy na bazie wody; dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej zawiera: trzyczęściowy kaptur z gumką, zamek błyskawiczny z blokadą, patkę zakrywającą zamek, elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek, rękawy nie opadają podczas unoszenia rąk, gumka w talii zapewnia dopasowanie kombinezonu do ciała, obszerny w kroczu dla swobodnego poruszania. Produkt w III kategorii środków ochrony indywidualnej spełniający następujące normy: EN 14605, EN 14126, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN1073-2. Rozmiar L. Szt. gwarant. 393. Opcje 393.

Description of options

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

Main site or place of performance

Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, ul. płk K. Leskiego 7, 01-495 Warszawa, POLSKA.

Award criteria

Cena100

Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um

Value

PLN Not specified

Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um, odporny na ścieranie i rozdarcie, posiada właściwości antystatyczne i niepylące; nie wchłania aerozoli i cieczy na bazie wody; dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej zawiera: trzyczęściowy kaptur z gumką, zamek błyskawiczny z blokadą, patkę zakrywającą zamek, elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek, rękawy nie opadają podczas unoszenia rąk, gumka w talii zapewnia dopasowanie kombinezonu do ciała, obszerny w kroczu dla swobodnego poruszania. Produkt w III kategorii środków ochrony indywidualnej spełniający następujące normy: EN 14605, EN 14126, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN1073-2. Rozmiar XL. Szt. gwarant. 546. Opcje 546

Description of options

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

Main site or place of performance

Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, ul. płk K. Leskiego 7, 01-495 Warszawa, POLSKA.

Award criteria

Cena100

Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um

Value

PLN Not specified

Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1um, odporny na ścieranie i rozdarcie, posiada właściwości antystatyczne i niepylące; nie wchłania aerozoli i cieczy na bazie wody; dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej zawiera: trzyczęściowy kaptur z gumką, zamek błyskawiczny z blokadą, patkę zakrywającą zamek, elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek, rękawy nie opadają podczas unoszenia rąk, gumka w talii zapewnia dopasowanie kombinezonu do ciała, obszerny w kroczu dla swobodnego poruszania. Produkt w III kategorii środków ochrony indywidualnej spełniający następujące normy: EN 14605, EN 14126, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN1073-2. Rozmiar XXL. Szt. gwarant. 484. Opcje 484

Description of options

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

Main site or place of performance

Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, ul. płk K. Leskiego 7, 01-495 Warszawa, POLSKA.

Award criteria

Cena100

Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um

Value

PLN Not specified

Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1 um, odporny na ścieranie i rozdarcie, posiada właściwości antystatyczne i niepylące; nie wchłania aerozoli i cieczy na bazie wody; dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej zawiera: trzyczęściowy kaptur z gumką, zamek błyskawiczny z blokadą, patkę zakrywającą zamek, elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek, rękawy nie opadają podczas unoszenia rąk, gumka w talii zapewnia dopasowanie kombinezonu do ciała, obszerny w kroczu dla swobodnego poruszania. Produkt w III kategorii środków ochrony indywidualnej spełniający następujące normy EN 14605, EN 14126, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN1073-2. Rozmiar XXXL. Szt. gwarant. 249. Opcje 249.

Description of options

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

Main site or place of performance

Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, ul. płk K. Leskiego 7, 01-495 Warszawa, POLSKA.

Award criteria

Cena100

Indywidualny zestaw ochrony biologicznej typu 001, rozmiar L. Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca (klasy P3) 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawice nitrylowe 4 szt.

Value

PLN Not specified

Indywidualny zestaw ochrony biologicznej typu 001, rozmiar L. Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca (klasy P3) 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawice nitrylowe 4 szt.

Indywidualny zestaw ochrony biologicznej typu 001, rozmiar L.

Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca (klasy P3) 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawice nitrylowe 4 szt., nakładki na buty 2 szt., worek na odpady medyczne 1 szt.

Zgodność z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ kpl. Gwarant. 200. Opcje 200.

Description of options

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

Main site or place of performance

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA.

Award criteria

Cena100

Indywidualny zestaw ochrony biologicznej typu 001, rozmiar XL. Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt, półmaska filtrująca (klasy P3) 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawice nitrylowe 4 s...

Value

PLN Not specified

Indywidualny zestaw ochrony biologicznej typu 001, rozmiar XL. Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt, półmaska filtrująca (klasy P3) 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawice nitrylowe 4 s...

Indywidualny zestaw ochrony biologicznej typu 001, rozmiar XL.

Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca (klasy P3) 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawice nitrylowe 4 szt., nakładki na buty 2 szt., worek na odpady medyczne 1 szt.

Zgodność z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ kpl. Gwarant. 450 Opcje 450.

Description of options

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

Main site or place of performance

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA.

Award criteria

Cena100

Indywidualny zestaw ochrony biologicznej typu 001, rozmiar XXL. Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca (klasy P3) 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawice nitrylowe 4

Value

PLN Not specified

Indywidualny zestaw ochrony biologicznej typu 001, rozmiar XXL. Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca (klasy P3) 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawice nitrylowe 4

Indywidualny zestaw ochrony biologicznej typu 001, rozmiar XXL.

Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca (klasy P3) 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawice. nitrylowe 4 szt., nakładki na buty 2 szt., worek na odpady medyczne 1 szt.

Zgodność z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ kpl. Gwarant. 250. Opcje 250.

Description of options

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

Main site or place of performance

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA.

Award criteria

Cena100

Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej typu 001, rozmiar XXXL. Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca (klasy P3) 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawice nitrylowe 4

Value

PLN Not specified

Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej typu 001, rozmiar XXXL. Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca (klasy P3) 1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawice nitrylowe 4

Indywidualny zestaw ochrony biologicznej typu 001, rozmiar XXXL.

Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt., półmaska filtrująca (klasy P3)1 szt., okulary ochronne 1 szt., rękawice nitrylowe 4 szt., nakładki na buty 2 szt., worek na odpady medyczne 1 szt.

Zgodność z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do SIIWZ kpl. Gwarant. 100. Opcje 100.

Description of options

Zamawiający przewiduje prawo opcji.

Main site or place of performance

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, POLSKA.

Award criteria

Cena100

SIMILAR TENDERS

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Ireland : Naas - Occupational clothing, special workwear and accessories

Ireland

Value: 2.5 million Euro

United Kingdom : Carmarthen - Helmets

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Security, fire-fighting, police and defence equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Firefighting, rescue and safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 510,000 Pound Sterling

Norway : Hokksund - Occupational clothing

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling